ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ

САЙНШАНД СУМЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ

 БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН

2022 ОНЫ III УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

2022.09.23                                                                                                                                                                                                                               Сайншанд сум

Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа төсвийн байгууллагад бичгээр болон утсаар /амаар/ ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Сайншанд сумын Засаг даргын 2017 оны А/213 дугаар захирамжаар батлагдсан “Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх         журам”-ын дагуу хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа төсөвт байгууллагад 1293 өргөдөл, гомдол ирүүлсэнийг судлан,  1172 буюу 90,6% өргөдлийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгсөн бөгөөд шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 121 өргөдөл судлагдаж байна.

Өргөдөл гомдол ирүүлсэн байгууллагаар нь ангилж үзвэл:

 • Засаг даргын Тамгын газарт-695
 • Багуудад-64
 • Харьяа байгууллагуудад-534

Сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2022 он III улиралд 695 иргэний өргөдөл, гомдол хүсэлтийг хүлээн авч, хууль тогтоомжийн дагуу 608 буюу 87,5 хувийг  шийдвэрлэж, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 87 өргөдөл судлагдаж байна. Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 10 өдөрт шийдвэрлэсэн.

Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа төсөвт байгууллагад ирүүлсэн өргөдлийн ангилал:

 1. Газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой асуудлаар- 457 иргэн  35,3%
 2. Чөлөө хүссэн - 185 иргэн 14,3%
 3. Ажилд орох, ажлаас чөлөөлөгдөх- 145 иргэн 11,2%
 4. Техникийн нөхцөл гаргуулах- 91 иргэн 7,3
 5. Тусгай зөвшөөрөл болон төв замаар зорчих зөвшөөрөл хүссэн -58 иргэн 4.4%
 6. Цалих хөлсний нэмэгдэл, унааны зардал-52 иргэн 4,2%
 7. Тэмдэгтийн хураамж буцааж авах -42 иргэн 3.2%
 8. Дэмжлэг хүссэн тухай-21 иргэн 1,6%
 9. Бусад- 242 иргэн 18.7%

“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөс 4-н чиглэлээр иргэнд төрийн үйлчилгээг үзүүлж, Газрын харилцааны чиглэлээр, Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн операторын үйлчилгээ, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэх үйлчилгээнээс нийт 16392 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн.  Үүнд:

 • Газрын харилцааны чиглэлээр 6800
 • Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр 7200
 • Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн оператороос 1452
 • Өргөдөл гомдлын чиглэлээр 940

“Сайншанд сонсож байна “70523737” утсыг тогтмол ажлуулж 141 гаруй иргэдийн санал, сэтгэгдлийг хүлээн авч, тухай бүрт нь шийдвэрлэж ажилласан.

 

 

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД

 ХАНДАЖ 2022 ОНЫ I УЛИРАЛД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

 

  2022.09.23                                                                                                                                                                                                              Сайншанд сум

                                                                                                                                              Маягт-1

Байгууллага

Өргөдлийн тоо

Амаар

Бичгээр

Шийдвэрлэж  хариу өгсөн

Шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад  шилжүүлсэн

Хуулинд  заагдсан хугацаанд шийдвэрлэсэн

Хуулинд заасан хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлтийн хувь

1

ЗДТГ

695

0

695

608

0

608

0

87

87.5

2

Баг

64

2

62

61

0

61

0

3

95.3

3

 Харьяа байгууллагууд

534

0

534

503

0

503

0

31

94.1

Дүн

1293

2

1291

1172

0

1172

0

121

92.3

 

ИРГЭДЭЭС, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ                                                                                                                                                                 Маягт-2

                               Үүнээс

Байгууллага

Өргөдөл,  гомдлын тоо

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар амаар гаргасан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

ЗДТГ

695

695

-

0

-

-

2

Баг

64

62

-

2

-

-

3

Харьяа байгууллага

534

534

-

-

-

-

Нийт

1293

1291

-

2

-

-

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ /АГУУЛГААР/

     Маягт-3

Д/д

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал

 /Тоо, нийт өргөдөл, гомдлын эзлэх хувь/

 

Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа төсөв байгууллагууд

 

 

Нийт 1293 өргөдлөөс

Хүсэлт 1288 буюу 99,3%

Гомдол  5 буюу  0,7%

 

Хамгийн олон иргэд хандсан өндөр хандалттай асуудлууд

1.    Газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой асуудлаар-  457 иргэн  35,3%

2.   Чөлөө хүссэн - 185 иргэн 14,3%

3.   Ажилд орох, ажлаас чөлөөлөгдөх- 145 иргэн 11,2%

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР