САЙНШАНД СУМЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ  БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН 2022 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

САЙНШАНД СУМЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ  БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН 2022 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ТАЙЛАН
САЙНШАНД СУМЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ  БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН 2022 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

САЙНШАНД СУМЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ

 БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН

2022 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

 

2022.03.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сайншанд сум

 

               Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа төсвийн байгууллагад бичгээр болон утсаар /амаар/ ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Сайншанд сумын Засаг даргын 2017 оны А/213 дугаар захирамжаар батлагдсан “Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам”-ын дагуу хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

 

Сумын хэмжээнд 2022 онд 426 өргөдөл, гомдол ирүүлсэнийг судлан, 347 өргөдлийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгсөн бөгөөд шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 79  өргөдөл судлагдаж байна. 

Өргөдөл гомдол ирүүлсэн байгууллагаар нь ангилж үзвэл:

 • Засаг даргын Тамгын газарт-174
 • Багуудад-18
 • Харьяа байгууллагуудад-140
 • Газрын харилцааны-94 өргөдөл хүлээн авсан байна.

Сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2022 онд 174 иргэний өргөдөл, гомдол хүсэлтийг хүлээн авч, хууль тогтоомжийн дагуу 144 буюу 83 хувийг  шийдвэрлэж, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 30 өргөдөл судлагдаж байна. Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 өдөрт шийдвэрлэсэн.

 

Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа төсөвт байгууллагад ирүүлсэн өргөдлийн ангилал:

 1. Газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой асуудлаар- 201 иргэн  47%
 2. Чөлөө хүссэн - 68 иргэн 16%
 3. Ажилд орох, ажлаас чөлөөлөгдөх- 54 иргэн 12,6%

        

 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Төрийн банк, Өргөдөл, гомдол, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем зэрэг 5 чиглэлээр  3282  иргэнд төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн байна. Үүнд:

 • Газрын харилцаа үйлчилгээ- 1100  иргэнд
 • Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээ 1200 иргэнд
 • Төрийн банкны үйлчилгээ- 300 иргэн
 • Иргэдийн оролцоо, өргөдөл, гомдол хүлээж авах үйлчилгээ-174
 • Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем- 508 иргэнд төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэн ажилласан.

“Сайншанд сонсож байна 70523737” утсыг тогтмол ажлуулж 54 гаруй иргэдийн санал, сэтгэгдлийг хүлээн авч, тухай бүрт нь шийдвэрлэж ажилласан.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД

 ХАНДАЖ 2022 ОНЫ I УЛИРАЛД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

 

  2022.03.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Сайншанд сум

                                                                                                                                              Маягт-1

Байгууллага

Өргөдлийн тоо

Амаар

Бичгээр

Шийдвэрлэж  хариу өгсөн

Шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад  шилжүүлсэн

Хуулинд  заагдсан хугацаанд шийдвэрлэсэн

Хуулинд заасан хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлтийн хувь

1

ЗДТГ

174

0

174

144

0

144

0

30

83

2

Баг

18

1

17

14

0

14

0

4

77

3

 Харьяа байгууллагууд

140

0

140

118

0

118

0

22

84,2

4

Газрын харилцаа

94

0

94

67

0

67

0

27

71,2

Дүн

426

1

425

343

0

343

0

83

78,8

 

ИРГЭДЭЭС, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ                                                                                                                                                                 Маягт-2

                               Үүнээс

Байгууллага

Өргөдөл,  гомдлын тоо

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар амаар гаргасан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

ЗДТГ

174

174

-

0

-

-

2

Баг

18

17

-

1

-

-

3

Харьяа байгууллага

140

140

-

-

-

-

4

Газрын харилцаа

94

94

-

-

-

-

Нийт

426

425

-

1

-

-

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ /АГУУЛГААР/

     Маягт-3

Д/д

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал

 /Тоо, нийт өргөдөл, гомдлын эзлэх хувь/

 

Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа төсөв байгууллагууд

 

 

Нийт 426 өргөдлөөс

Хүсэлт 423 буюу 99,2%

Гомдол  3 буюу  0,8%

 

Хамгийн олон иргэд хандсан өндөр хандалттай асуудлууд

1.    Газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой асуудлаар-  201 иргэн  47%

2.   Чөлөө хүссэн - 68 иргэн 16%

3.   Ажилд орох, ажлаас чөлөөлөгдөх- 54 иргэн 12,6%

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР