АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

Д/д

Зорилт

Арга хэмжээ

Хэрэгжих хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин, үр дүн

Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг)

Хүрсэн түвшин, үр дүн

Хэрэгжилтийн хувь

Нэг. “КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО

1

1.1.1. Коронавирус “Ковид-19” халдварт цар тахал, шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

1. Шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдвараас сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг иргэд, олон нийт болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зохион байгуулж, халдвараас сэргийлэх мэдлэг, дадлыг дээшлүүлэх

 

 

ААНБ-ын тоо 200, хамрагдах иргэдийн тоо 16000

 

Коронавирус “Ковид-19” халдварт цар тахал, шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Халдвараас сэргийлэх сургалт мэдээлэл хийх төлөвлөгөөний дагуу  мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг иргэд, олон нийтэд  хүргэх,  мэдлэг, дадлыг дээшлүүлэх,  бодит мэдээллийг цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан түгээж,  Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж сурталчилгааг  зорилтот бүлэг тус бүрд цахимаар тогтмол хүргэн ажиллаж байна.  Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс 78 аж ахуй нэгж байгууллага  7122 иргэнд  халдварт өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж,  мэдээлэл хүргэж,  гарын авлага материалаар хангаж ажилласан.

 

2

2. Коронавирус “Ковид-19” халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт, сэргээх тунгийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах

 

 

Сэргээх тунд хамрагдал-тын хувийг нэмэгдүүлсэн байх.

 

Коронавируст халдварын эсрэг  вакцины нэмэлт тунгаар дархлаажуулах тухай Эрүүл мэндийн сайдын А/564 дүгээр тушаалаар 18-аас дээш насны иргэдийг дархлаажуулалтад хамруулахаар шийдвэрлэсэн.          Коронавируст халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  дархлаажуулалтын 1 дүгээр тунд 16969 хүн хамрагдаж, 97.0 хувь,  2-р тунд   16453 хүн хамрагдаж 94.1хувь,  3-р тунд   6993   хүн хамрагдаж    49.0 хувь, 4-р тунд 948 хүн хамрагдаж 13,6 хувьтай байна. Зүүнбаян тосгон буюу 5-р багийн хэмжээнд   1 дүгээр тунд 1307 хүн буюу 86,7 хувь, 2 дугаар 1205 хүн буюу 80.0 хувь, 3-р тунд нийт 1101 иргэн хамрагдсан 107,2  хувь,  4-р тунд 184 иргэн хамрагдаж 16,7 хувьтай хамрагдсан байна.

 

3

3. Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг томуугийн вакцинд хамруулах

 

 

Вакцинд хамрагдах хүүхдийн тоо 1000

 

Эрүүл мэндийн сайдын  2020 оны А/482 дугаар тушаалаар "Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд багачуудыг дархлаажуулалт хамруулах ажил өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдэж байна. Сумын хэмжээнд  80 хүүхдийг  томуугийн дархлаажуулалтад хамруулсан нь зорилтод бүлгийн  хүүхдүүдийн 30, 2 хувийг эзэлж байна. Дархлаажуулалтын дараах бүртгэгдсэн хариу урвал  байхгүй байна.

 

4

1.1.2. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана.

4. Халдвараас сэргийлэх, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах, эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдлыг хангаж, хүний нөөцийг чадавхжуулах, хамгаалах хувцас хэрэглэл, эм барааны нөөцийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн төсвийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх

 

 

-ХХХ-ийн 2 сарын нөөц, - Эм, бараа 2 сарын нөөц, -Сургалтын тоо 15, хүний тоо 400, -Зарцуулах төсөв-500.0

 

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хариу арга хэмжээг ЭМЯ  болон Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүдийн зөвлөмжийн дагуу хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нөөцийн бэлэн байдлыг бүрдүүлсэн.      Зүүнбаян ӨЭМТ болон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмийн болон хамгаалах хувцас хэрэгслийн нөөц 6 дугаар сарын байдлаар 95%  хангагдсан.       2022 оны 5 сарын 31-ны байдлаар Ковид-19 халдварт өвчин нийт 1492 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Гэрээр ковидын эмийн багц  1479  хүн уусан ба 2-р шатлалын эмнэлэгт 13 хүнийг шилжүүлэн эмчлүүлсэн байна. 2022 оны 01 сараас 03 сарын хооронд ковид-19 халдварын тохиолдол их гарсантай холбоотойгоор халдварын улаан бүсийг ӨЭМТөв дээр байгуулж нийт 175 хүн үйлчлүүлсэн.        ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлж буй иргэдийг ковид-19 халдварт өртөхөөс сэргийлж шинжилгээ өгөх хүмүүсийг АШУҮИС-ын соёлын танхимд шинжилгээний цэг болон эмийн багц тараан олгох цэг байгуулан ажилласан. Тус цэгээр нийт 1256 иргэн үйлчлүүлсэн байна. Халдвараас сэргийлж өвчлөл бууруулах зорилгоор иргэдэд мэдээ мэдээлэл сургалт сурталчилгааг цахим хуудаснаа байрлуулж иргэдэд мэдээлэл өгсөн.

 

5

6. Сайншанд, Замын-Үүд сумын молекулбиологийн лабораторийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах, хүний нөөцийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

 

 

Сургах хүний нөөцийн тоо 12, -байнгын үйл ажиллагааг хангах

 

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн молекулбиологийн лабораторит эмч, лабораторийн техникчийг тогтвортой ажиллуулан 2 лаборантыг ажлын байранд дагалдуулан сургаж, оношлуурын нөөцийг тасралтгүй бүрдүүлэн хэвийн ажиллаж, 2022 оны эхний 5 сарын байдлаар нийт 46884 шинжилгээ хийгдсэнээс PCR  14184 үүнээс эерэг 3967, түргэвчилсэн оношлуураар 32700 үүнээс эерэг 4048 гарч, оношийг баталгаажуулан тусламж үйлчилгээг  шуурхай хүргэж,  ажилласан.

 

Хоёр. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

6

2.1.1. Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэн бүр эрт илрүүлгийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

7. “Эрүүл, идэвхтэй амьдрал” арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлж, эрүүл мэндийн зөв мэдлэг дадлыг төлөвшүүлэн халдварт бус өвчнийг эрт илрүүлэг цогц үзлэгийг сумдад зохион байгуулах

 

 

ЭМСС-д хамрагдах хүний тоо 39300, Үзлэгт хамрагдах хүний тоо 74000

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Иргэдэд эрүүл идэвхтэй амьдрах, эрүүл зан үйлийг хэвшүүлэх, дадлыг бий болгох, сурталчлах зорилгоор Эрүүл мэндийн сайдын санаачилгаар “Эрүүл мэндийнхээ төлөө – Алхангаа ярилцъя” аян улс орон даяар 2022 оны 4-6 дугаар сарыг дуустал зохион байгуулагдаж байна.          Сайншанд сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 10 дугаар  тогтоолоор Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг  байгуулж,  Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн төлөвлөөг гарган батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Халдварт бус өвчнийг илрүүлэх явуулын үзлэгийг  өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр хийгдэж, Чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 40-64 зорилтот насны 2,800 хамрагдахаас  1,624 хамрагдаж  58 хувь,  Артерын даралт ихсэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 18 наснаас дээш хамрагдах зорилтот насны 7,558 хамрагдахаас 1,624 хамрагдаж 25,4 хувь, Умайн хүзүүний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх,  эрт илрүүлэг үзлэгт зорилтот  840 эмэгтэй хамрагдахаас 276 эмэгтэй хамрагдаж, 32,8 хувь, Хөхний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх,  эрт илрүүлэг үзлэгт   30-60 насны 5,558 эмэгтэй хамрагдахаас 1083 эмэгтэй хамрагдаж, 19,4 хувь хамрагдаж, нийт үзлэг хамаргдах иргэдийн 33,9 хувь нь хамрагдсан байна.  Үзлэгт хамрагдсан иргэдээс эмчилгээ шаардлагатай 9 иргэнийг хэвтүүлэн эрүүлжүүлэн хяналтад авч ажилласан.         "Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн 2,615 иргэнд халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүүлгийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч 6 төрлийн 498 гарын авлагыг тараасан. ЭМГ-с зохион байгуулсан эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг эрчимжүүлэн ажиллаж Мишээлт мана ӨЭМТ нь шилдэг ОНЭМА-р шалгарсан.

 

7

8. “Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх” арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж, сүрьеэ, БЗДХ-ын идэвхтэй тандалтыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах

 

 

Төлөвлө-гөөний хэрэгжил-тийн хувь 95 Тандалтад хамрагдах хүний тоо 7000

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн төлөвлөгөөг гарган батлуулж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 хувьтай байна. Дорноговь Аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэгт, ӨЭМТ-тэй хамтран өсвөр үе, зорилтод бүлгийн залуучуудыг БЗДХ, сүрьеэ, халдварт бус өвчнийг илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулж, эрүүлжүүлэх зорилгоор  “Зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчний эрт”  илрүүлэг үзлэгийг  зохион байгуулж нийт 207 хүнийг хамруулснаас эмчилгээ оношилгоо шаардлагатай 8 хүнийг 13А маягтаар АНЭ илгээж эмчилгээ үйлчилгээнд хамруулж эрүүлжүүлэн ажилласан. Үзлэгт  хамрагдсан архины хамааралтай эрсдэлт бүлгийн 76 хүнийг Дох, Тэмбүүгийн түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулж,  БЗДХ өвчлөл илрээгүй.         БЗДХ-ын идэвхтэй тандалтын хүрээнд жирэмсний хяналтад шинээр орсон 106 эхийг БЗДХ-ын шинжилгээнд хамруулж,  БЗДХ-тэй жирэмсэн илрээгүй.           Мөн Хүүхдийн 14-р цэцэрлэгийн багш ажилчдад болон 1-р багийн ажлын албаны хамт олонд серлогийн шинжилгээ хийж, өвлөл илрээгүй байна.

 

8

9. “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж, зайн оношилгоо, зөвлөгөөг өргөжүүлж, эх нярайн нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Төлөвлө-гөөний хэрэгжил-тийн хувь 98, Эх нярайн нэн шаардла-гатай тоног төхөө-рөмжийн хангалтын хувь 75

 

Эх,  хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, Зүүнбаян Эрүүл мэндийн төв болон ӨЭМТ-үүд "Эх, хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 хувьтай байна.              Эх  нярайн  тусламж  үйлчилгээнд  ургийн  гажгийг эрт  илрүүлэх  зорилгоор 18-21 долоо хоногийн хугацаанд  аймгийн  нэгдсэн  эмнэлгийн болон  нарийн  мэргэжлийн  эмчийн Ургийн хэт авианы  оношилгоонд   жирэмсэн эмэгтэй   бүрийг  оношлуулж  хяналтад  авсан.  Ингэснээр  ургийн  төрөлхийн  гажигтай  хүүхэд  төрөөгүй.              Умайн хүзүүний үзлэг 35 ,  хөхний хавдраас урьдчилан  сэргийлэх үзлэг 207 хүн хамрагдаж, өөрчлөлттэй илэрсэн  1  эмэгтэйг дээд шатлалын эмнэлэгт илгээж нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулсан.      Зүүнбаян Эрүүл мэндийн төв нь нярайн шарлагын  аппарат,   6800000,   төгрөг,  Мөн нярайн пульсоксиметр 2 ширхэг 240000 төгрөгийн өртөгтэй төхөөрөмжийг  эмнэлгийнхээ хөрөнгөөр авч ашиглаж байгаа ба аймгийн  ЭМГ -аас Зүүнбаян эрүүл мэндийн төвд  ургийн Доплер аппаратын дэмжлэгийг үзүүлсэн.         Гамшиг, онцгой байдлын үед эх, хүүхдийн  НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээнд эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангалт 90 хувьтай байна.

 

9

10. “Хавдрын эсрэг” арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж хими эмчилгээ, хавдрын эрт илрүүлэг, үзлэгийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх

 

 

Төлөвлө-гөөний биелэл-тийн хувь 92, Хими эмчил-гээнд хамрагдах хүний тоо 75, Хавдрын эрт илрүүл-гийн хувь 60

 

"Хавдрын эсрэг арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай"  Эрүүл мэндийн сайдын  2021 оны А/360 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд  “Хавдрын эсрэг" эрт илрүүлэг үзлэгийг зохион байгуулж,  төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 хувьтай байна.           Хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт нийт  1634 иргэн буюу хамрагдвал зохих иргэдийн 33,9 хувийг  хамруулсан.  “Хавдрын эсрэг “ арга хэмжээний дагуу Хөх болон умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгийг зохион байгуулж, хөхний хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгт 1083 хүн буюу 19,4 хувь, умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгт 276 хүн буюу  32,8 хувь нь  хамрагдсан байна. Шинээр илэрсэн өвчлөл гараагүй.

 

10

11. “Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж, оношилгоо, эмчилгээний хамралтыг сайжруулах, элэгний В вирустэй эхээс төрсөн нярайн эмчилгээнд В гепатитын иммуноглобулиныг нэвтрүүлэх

 

 

Төлөвлө-гөөний хэрэг-жилтийн хувь 80, Оношил-гооны хамраг-далтын хувь 40, В гепатитын иммуног-лобулин хийлгэх нярайн тоо 25

 

"Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд элэгний эмгэг, хавдраас сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 хувьтай байна.  Сум дундын эмнэлэг, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь Элэгний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулж, 5153 иргэн буюу 66.9 хувийг хамруулан,  шинжилгээний дүнд  В,  С вирусын шинэ 3 тохиолдол илэрсэн ба  тохиолдол бүрийг дараагийн шатлалын эмнэлэгт илгээн эрүүлжүүлэх эмчилгээ хийгдэж байна.

 

11

12. “Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж, цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх, эрэгтэйчүүдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Төлөвлөгөө-ний хэрэгжилтийн хувь 75 УС үзлэгт хамрагдах эрэгтэйчүү-дийн тоо, байгуул- лагын тоо 700/20 Эрүүлжих залуучуудын тоо, хувь 183/90

 

“Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай  Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны  А/559 дүгээр тушаалаар батлагдсан арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 хувьтай байна.  Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 382 эрэгтэйчүүд хамрагдсан ба  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг, зөвлөгөө мэдээллийг өгсөн.            Үзлэгийн хүрээнд 174 иргэнийг эрүүлжүүлэн эмчилсэн. Шинээр чихрийн шижин өвчнөөр 1 иргэн бөөрний өвчнөөр 1 иргэн шинээр нэмэгдэж, эрүүлжүүлсэн.

 

12

13. “Эрүүл шүд” хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж, амны хөндийн эрүүл мэндийн мэдлэг дадлыг олгох сургалт, сурталчилгааг нэмэгдүүлэх, амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрүүлжүүлэлтийг нэмэгдүүлэх

 

 

Төлөвлө-гөөний хэрэгжил-тийн хувь 95, Үзлэгт хам-рагдах хүний тоо 6700 хүн, эрүүлжүү-лэлтийн хувь 7

 

Сумын Засаг даргын захирамжаар Зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэг үзлэгийн арга хэмжээг удирдан зохион  ажлын хэсгийг гаргаж,  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 хувьтай байна. ЭМС-н 139-р тушаалын дагуу Эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хүрээнд 0-17 насны хүүхдийг хамруулан зохион байгуулж, шүдний өвчлөлтэй 283 хүүхдийг  нэгдсэн эмнэлгийн шүдний  эмч үзүүлэн эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, эрүүлжүүлэлтийн хувь 67,0 хувьтай байна.          2022 оны 02 сарын 11-нд Сайншанд Хараацай цэцэрлэгийн нийт 111 хүүхдийг ерөнхий эмчийн үзлэгт хамруулж,  шүдний өвчлөлтэй 13 хүүхдийг  дараагийн шатлалд илгээж эрүүлжүүлсэн. Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл ахуйг зөв сахих, шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Шүд зөв угаах арга аргачлалын талаар мэдээлэл өгч ажилласан.

 

13

14. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын яаралтай тусламжийн эмч мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулж мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлж, хүчилтөрөгчийн үйлдвэртэй болох

 

 

ЯТТТ-ийн хангалтын хувь 95, Сурах хүний тоо 20

 

Иргэн бүр эрт илрүүлгийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж, Зүүнбаян ЭМТ болон ӨЭМТ-үүдэд тоног төхөөрөмж хангалт 90 хувь хангагдаж, тоног төхөөрөмжийг эмнэлийг эмч мэргэжилтнүүд бүгд ажиллуулж байна.        УИХ-ын гишүүдийн дэмжлэгээр өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 4 хүчил төрөгчийн аппарат болон 4  компьютерыг олгосон.

 

14

2.1.2. Орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрөл, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бодлогоор дэмжиж орон нутагтаа оношлогдон, эмчлүүлэх боломжийг бий болгоно.

15. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хамтран ажиллах санамжийг байгуулж, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, коронавируст халдвар болон эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх эмчилгээний чиглэлээр дэмжих

 

 

ЭМД-ын санхүү-жилттэй эмнэлэг/-орны тоо-3/70, Үйлчлүү-лэх хүний тоо 37731

 

Зүүнбаян Эрүүл мэндийн төв нь нөхөн сэргээх эмчилгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Бадрах энержи ХХК-ны хөрөнгө оруулалтаар  24,6 сая төргөний төсөвт өртөгөөр  11 төрлийн 15 тоног төрөөхөмжөөр хангагдсан бөгөөд Сэргээн засах чиглэлээр 1 сувилагчийг АШУҮИС-ийн харьяа Дорноговь салбар сургуульд сургаж байна.

 

15

16. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын лабораторийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг шат дараатай нэмэгдүүлж, сум орон нутагтаа оношлуулж эмчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх

 

 

Лаборато-рийн тоног төхөө- рөмжийн хангалтын хувь 60

 

Өрхийн  эрүүл мэндийн төвүүдийн  тоног төхөөрөмжийн хангалтыг шат дараатай нэмэгдүүлж, сум орон нутагтаа оношлуулж эмчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж, Зүүнбаян эрүүл мэндийн төв болон ӨЭМТ-үүдэд тоног төхөөрөмж хангалт 90 хувь хангагдсан.        УИХ-ын гишүүдийн дэмжлэгээр өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 4 хүчил төрөгчийн аппарат болон 4  компьютерыг олгосон.

 

16

17. Иргэдийг орон нутагтаа эмчлүүлэх эдийн засгийн хүндрэлээс сэргийлэх зорилгоор лавлагаа шатлалд гуравдах шатлалд хийгддэг болон өндөр өртөгтэй эмчилгээ үйлчилгээг нэвтрүүлэх, ажлын байрны дадлага сургалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн төвүүдтэй хамтран ажиллах

 

 

Орон нутагт хийгдэх эмчилгээ-ний төрөл, хүний тоо- 3/40

 

Дүрс оношилгооны эмчийн мэргэжил олгох сургалтад 1 эмчийг сургасан.  Мөн Мобайл технологийн тоног төхөөрөмж авч мэргэжлийн дүрс оношилгооны эмчийг ажиллуулснаар орон нутагтаа хэвлий, бамбай булчирхай, хөхний чанд авианы шинжилгээ хийдэг болсон

 

17

2.1.3. “Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, орон нутагт хийгдэх оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ.

19. Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж иргэдийн эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, иргэд, байгууллагад үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг цахимжуулах

 

 

Цахим үйлчилгээний тоо-12, сангийн мэдээл-лийн тоо 275000

 

Эрүүл мэндийн төв нь E-Hospital программ үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  E-Hospital программ нь Хүн амын цахим бүртгэлийг хийж 12500 хүнийг бүртгэлжүүлсэн.

 

18

20. Анхан болон лавлагаа шатлалд явуулын болон алсын зайн тусламж үйлчилгээний цахим технологийг нэвтрүүлж, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлэх

 

 

Мобайл технологи нэвтрүүлэх АШЭМБ-ын тоо-10, Телемеди-цинээр зөвлөгөө авах хүний тоо-180

 

Сум дундын эмнэлэг болон өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг авч байгаа иргэдийн мэдээллийг эрүүл мэндийн салбарт ашиглаж байгаа Hinfo.mn программд оруулж, мэдээллийг тогтмол шинэчлэн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Hinfo.mn программд халдварт өвчин, халдварт бус өвчин, нас баралт, эмчийн магадалгаа, осол гэмтэл, "Ковид-19"-ийн халдвар, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн бүртгэл зэрэг нийт 8 төрлийн мэдээлэл хөтлөгдөж байна.

 

19

2.1.4. Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн оновчтой арга, хэлбэрийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний нэр, төрлийг нэмэгдүүлнэ.

21. Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн оновчтой аргыг нэвтрүүлэх чиглэлээр шат дараалсан сургалтуудыг зохион байгуулах, санхүүжилтийн орлогын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

 

 

Гүйцэтгэлийн санхүүжилт авах ЭМБ-ын тоо-16, Орлогын гүйцэтгэлийн хувь-90

 

Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийг оновчтой болгох үүднээс эрүүл мэндийн салбар e-hospital программыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Бүх эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг  тус программ дээр ажиллуулж сургах зорилгоор 4 удаагийн онлайн сургалтад 11 эмнэлгийн мэргэжилтэнг хамруулан  программ дээр ажиллан гүйцэтгэлийг шивж эхлээд байна

 

20

22. Төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилттэй тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

ЭМД-аар санхүүжих тусламж үйлчилгээ-ний нэр төрлийн тоо 25

 

Зүүнбаян Эрүүл мэндийн төв болон Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас  өдрийн эмчилгээ, сэргээн засах үйлчилгээ, гэрийн эмчилгээ, оношилгоо гэсэн 4 багц болон нэг иргэнээр тооцсон зардлаар санхүүжилтээ авч байна.  Цаашид түргэн тусламж, яаралтай тусламжийн төрлөөр гүйцэтгэлээр санхүүжихээр төлөвлөгдөж байна. Тайлангийн хугацаанд нийт  462116787 төгрөгийн  санхүүжилт авсан.

 

21

2.1.5. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн бүртгэл, хяналтын цахим тогтолцоог бүрдүүлнэ.

23. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ерөнхий гэрээ болон худалдан авах ажиллагааны хууль журмын хүрээнд зохион байгуулж, чанар, аюулгүй байдлын стандартын хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавих

 

 

Стандартын хэрэгжилтийн хувь 95

 

Эм эмнэлгийн хэрэгслийг  багцын болон ерөнхий гэрээ гэсэн 2 чиглэлээр ЭМГ-аас тендер зарлан  эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдан ажиллаж байна. Тайлангийн хугацаанд 29 багцын эм эмнэлгийн хэрэгсэлд  11 эм ханган нийлүүлэх байгууллага шалгарсан.   ерөнхий тендерийн 70 төрлийн эм эмнэлгийн хэрэгслийг   төрийн худалдан авах үйл ажиллагааны сайтын цахим дэлгүүрт захиалга өгч тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Стандартын хэрэгжилт 100 хувь ханагдсан.

 

22

24. Шинэчлэгдсэн цахим жорын программыг өргөжүүлж, хөнгөлөлттэй эмийн жор бичих эмчийн тоог нэмэгдүүлж эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үнийн хөнгөлөлттэй эмийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Хөнгөлөлт-тэй эмээр үйлчлүүлэх хүний тоо 38000 Жор бичих эмчийн тоо- 85

 

Зүүнбаян Эрүүл мэндийн төв болон Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь  хөнгөлөлттэй эмийн жорыг бичиж,   нийт 855 хүнд хөнгөлөлттэй эмийн жороор үйлчилсэн

 

23

2.1.6. Эрүүл мэндийн ажилтны хөгжил, нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайжруулж, хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлж, нөхцөл боломжоор хангана.

25. Эмч, мэргэжилтнүүдийг төгсөлтийн дараах гадаад, дотоодын албан болон албан бус сургалтад хамруулж, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

 

 

Сургалтад хамрагдах хүний тоо 3550

 

Зүүнбаян Эрүүл мэндийн төв  болон өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс эмнэлгийн мэргэжилтнийг чадавхжуулах вакцинатор бэлтгэх сургалтад 3 сувилагч, 2 сувилагчийг сэргээн засах эмчилгээний, 1 их эмчийг дүрс оношилгооны эмчийн мэргэжил олгох сургалтад  бэлтгэн суралцуулсан.  Мөн дотоодын сургалтын болон ЭМГ-аас зохион байгуулж буй сургалтад 4 эмч, 3 сувилагч, 1 лаборант,1 эх баригч бага эмч  давхардсан тоогоор  30 удаагийн сургалтад хамрагдсан.

 

24

26. Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, сум орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, эдийн засгийн хөшүүргийг оновчтой, хүртээмжтэй болгох

 

 

Хүний нөөцийн хангалтын хувь 94, Дэмжлэг үзүүлэх сумын тоо 10

 

Сумын хэмжээнд 4  өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 66 эм мэргэжилтнүүд  иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.  Эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүдийн тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Зүүнбаян Эрүүл мэндийн төвийн  2 эмчийг  байраар хангаж,  тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилласан.

 

25

2.2.1. Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

36. Спортын төрлүүдийг хөгжүүлэхэд спортын холбоод, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах

 

 

Хамтран ажиллагч байгуул- лагын тоо 42, Спортын- төрөл-15

 

Засгийн газрын 2018 оны 183 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын хэмжээний спортын наадам зохион байгуулах журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд спортын уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулан ажиллаж байна.  Сайншанд сумын Залуучуудын Хөгжлийн зөвлөлтэй хамтран “Цолгүй бөхчүүдийн барилдааныг 2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулж, нийт 4 аймгийн 10 сумын 28 бөхчүүд оролцсон.        Дугуйн спорт аяллын “Хулан клуб”-тэй хамтран хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, дугуйн спорт сонирхогчдын тоог нэмэгдүүлэх, шинэ залуу тамирчдыг нээн гаргах зорилгоор “Сайншандын_Цом” дугуйн спортын 5 дахь удаагийн тэмцээнийг 2022 оны 04 сарын 17-ны өдөр  зохион байгуулж, 72 тамирчид оролцсон.       Сагсан бөмбөгийн холбоо, БТСГ-тай хамтран Залуучуудын Улсын аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг Сайншанд хотод зохион байгуулсан. Уг тэмцээнд 16 багийн 200-аад тамирчид оролцсон.         Сэлэнгэ аймагт зохиогдсон Волейболын Идэрчүүдийн УАШТ-нд  14 тамирчид амжилттай оролцсон.             Сүхбаатар аймагт зохион байгуулагдсан өсвөр үеийн зүүн бүсийн боксын аварга шалгаруулах тэмцээнд 10 тамирчин оролцож, 6 жинд 6 тамирчин шагналт байранд шалгарсан.         Зүүн бүсийн ширээний теннисний Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2022 оны 03 дугаар сарын 30-31-ний өдрүүдэд Сайншанд хотод зохион байгуулагдаж, 8-18 насны 126 тамирчид  оролцсон.        Өсвөр үе, залуучуудын  хөгжлийн түвшинг оношлох, логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор монголын оюуны чадварын IQ төвтэй хамтран аймгийн аварга шалгаруулах “Логик паззл”-ын уралдааныг зохион байгуулж, 6 ангилалд 8 сумын 327 сурагч оролцон оюун ухаанаараа өрсөлдөж тэргүүлсэн 20 суралцагч 4 багш шалгарсан.         Спортын төрлүүдийг хөгжүүлэхэд нийт 7 төрөлд 7  байгууллагатай хамтран  ажилласан.

 

26

37. Биеийн тамир спортоор хичээллэх нөлөөллийн ажлыг сайжруулан үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгох

 

 

Хичээл-лэгсдийн тоо 10000

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын санаачилгаар “Илүүдэл жингүй-Эртэч монгол” аяны хүрээнд Нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгох зорилгоор сумын Засаг даргын Тамгын газар болон багийн ажлын алба, харьяа төсөвт байгууллагуудын нийт 330 албан хаагч өглөөний дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийж хэвшсэн.           “Илүүдэл жингүй-Эртэч монгол” аяны хугацаанд амжилттай оролцож, Тэргүүний байгууллагаар  Хүүхдийн 3-р цэцэрлэг, Гутгаар байранд Хүүхдийн 14-р цэцэрлэг,  Тусгай байранд Сайншанд сум ЗДТГ тус тус эзэлсэн. “         "Эко хот - 2022" зорилтот жилийн нээлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд "Эко хотын Эртэч иргэд" өглөөний дасгал хөдөлгөөнийг “Гэр бүлийн талбай дээр зохион байгуулж, нийт 275 иргэд хамрагдсан.         "Эко хот - 2022" хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээний нээлтийн арга хэмжээнд "Хоггүй хотын төлөө хамтдаа" урианд дор 800 гаруй иргэн, ААНБ-ын ажилтан, албан хаагчдад  өглөөний дасгал хөдөлгөөнд хамруулсан.         Үндэсний эв, нэгдлийг бэхжүүлж, эх орноо хайрлан хамгаалах үзэл санааг Монгол хүн бүрийн зүрх сэтгэлд хүргэх, сурталчлан таниулж зорилготой “Эвийн өргөө энхийн гүйлт-2022” гүйлтийн баг, тамирчид Монгол орныг нар зөв тойрон 21 аймгийн 108 сум, суурин газраар маршрут, хуваарийн дагуу буухиалан гүйж, Сайншанд суманд 5 сарын 26-ны өдөр хүрэлцэн ирсэн.         Энхийн гүйлтийн баг тамирчдыг хүлээн авах, байрлуулах, хооллох асуудлыг зохион байгуулж, ОБГ-ын албан хаагчид, Сайншанд сумын Гүйлтийн баг тамирчид, мөн ЕБ-ын 5-р сургуулийн 500 хүүхдүүд хүлээн авсан.         Мөн Эв эе надаас эхтэй”, “Энх тайван”, “Энх амгалан”, “Амгалан жаргалан”, “Энхийн гүйлт” сэдвийн хүрээнд Сайншанд сумын 1, 2, 3, 5 дугаар сургуулийн нийт 300 гаруй сурагчдын гар зургийн үзэсгэлэнг зохион байгуулсан.

 

27

2.3.1. Сургуулийн өмнөх боловсролд 3-5 настай хүүхдийг хамруулж, 5 настай хүүхэд бүрийг сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангана.

42. 3-5 настай хүүхэд бүрийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулах

 

 

СӨБ-ийн хамран сургалтын цэвэр жин 92 Үүнээс 5 настай сурагчдын хамрагдал-тын хувь 98

 

Сумын хэмжээнд 14 цэцэрлэг, Төмөр замын 1 цэцэрлэг СӨБ-ын үйл ажиллагааг явуулж байна. Цэцэрлэгийн  насны  нийт 1990 хүүхэд байгаагаас  2021-2022 оны хичээлийн жилд 1941 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж,  СӨБ-ын цэцэрлэгийн хамрагдалт 97.5  хувьтай байна.

 

28

2.3.2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, багш нарын үндэсний үнэлгээний чанарыг ахиулна.

43. Элсэлтийн ерөнхий шалгалт болон сурлагын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах

 

 

ЭЕШ-ын оноо 538,5, Чанарын үнэлгээний шалгалтын гүйцэтгэ-лийн хувь 36.1

 

ЭЕШ-ын бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд ЕБ-ын 5 сургууль нь  1 дүгээр сарын 10-21—ны өдрийг хүртэл танхимаар давтлага хийж,  БСУГ-аас Монгол хэлний ЭЕШ-ын цахим сорилыг 3 удаа  авч чанарын гүйцэтгэлийн дундаж үнэлгээ 50,6 хувтай байна.  БШУЯ-аас “Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл, зохион байгуулалт” сэдвээр анги удирдсан багш, сурагчдад цахим зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж ажилласан.         МУ-ын Засгийн газрын 37-р тогтоолын дагуу “Монгол хэл бичгийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 388  сурагч хамрагдсан. 2022 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 6  дугаар сарын 23-наас 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

 

29

2.3.3. Монголын түүх, хэл, соёл, ёс заншлаа мэддэг, эх орноороо бахархдаг төлөвшсөн ухаалаг иргэдийг бэлтгэх арга хэмжээг цэцэрлэг, сургуульд хэрэгжүүлнэ.

44. "Хутагтын нутгаар", "Торгон хил" сэдэвт болон бусад нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, оролцоог нэмэгдүүлэх

 

 

Хамрагдах сурагчдын тоо 3000

 

Монголын түүх, хэл, соёл, ёс заншлаа мэддэг, эх орноороо бахархдаг төлөвшсөн ухаалаг иргэдийг бэлтгэх арга зорилгоор Дорноговь аймгийн Музей, сургалт судалгааны төв, ЕБС-тай хамтран “Манай орон нутгийн үнэт зүйлс”,  “Зэр зэвсэг”  сэдвийн хүрээнд Музей үзмэр эд өлгийн зүйлсийг ашиглан “Бид нутгийнхаа өв соёлоор бахархдаг” арга хэмжээг зохион байгуулж,  ЕБ-ын сургуулийн  130  сурагчид хамрагдсан.

 

30

45. Байгаль орчин, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн олон талт арга хэмжээнд хүүхдүүдийг өргөнөөр хамруулан, орон нутгийн түүх, соёлыг таниулах

 

 

Хамрагдах сурагчдын тоо 6000

 

Дорноговь аймгийн Музей, сургалт судалгааны төвтэй хамтран “Зэр зэвсэг” боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд Сайншанд сумын ЕБ-ын сургуулийн 6-р ангийн сурагчдад Түүхийн хичээл дээр олж авсан мэдлэгийг бататгах, сурагчдад музей үзмэр эд өлгийн зүйлээр дамжуулан мэдлэг олгох, үндэсний бахархал, өв соёлоо танин мэдүүлэх зорилготойгоор боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж  “Бид нутгийнхаа өв соёлоор бахархдаг”  арга хэмжээг зохион байгуулж,  130  сурагч хамрагдсан.

 

31

2.3.4. “Чадварлаг багш” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, багшийн мэргэжлийн ур чадварыг тогтмол дээшлүүлэн, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгож, нийгмийн баталгааг хангана.

46. Багш нарын ур чадвар, сурган хүмүүжүүлэх илтгэлийн уралдаан, хичээл төрлийн олимпиад зохион байгуулах

 

 

Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо 5

 

Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2” /2020-2024/ үйл ажиллагааны хэрэгжүүлж багшийн мэргэжлийн ур чадварыг тогтмол дээшлүүлэн хангах зорилтын хүрээнд багш нарын аргазүй, мэдлэг ур чадварыг ахиулах, харилцан бие биеэсээ туршлага судлах, хамтран суралцах зорилгоор зохион байгуулсан "САЙН ХИЧЭЭЛ-2022" ажил, мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 3 үе шаттай зохион байгуулагдсан. Тус уралдаанд 30 багш оролцсоноос багш амжилттай оролцсон.       Аймгийн Боловсрол соёлын газар болон 9,10, 12 дугаар цэцэрлэгтэй хамтран багш нарын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг ахиулах, сайн туршлагаа бусадтайгаа хуваалцах, ажлын байранд тасралтгүй хөгжих, суралцах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор  “ТУСЛАХ БАГШ-2022” арга хэмжээг зохион байгуулж, 14 багш амжилттай оролцсон.

 

32

48. "Багш спорт" арга хэмжээ зохион байгуулах

 

 

Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо 1

 

Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2” /2020-2024/ үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд  Багш спорт 2022” спортын наадам 2022 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулагдаж, 19 байгууллагын  190 тамирчид оролцож, спортын 5 төрлөөр өрсөлдөж, 1-р байранд Сайншанд сумын ЕБ-ын 5 дугаар сургуулийн баг 18 тамирчид Тэргүүн байр, Сайншанд сумын ЕБ-ын 3 дугаар сургуулийн баг  15 тамирчид дэд байранд шалгарсан.

 

33

2.3.5. Боловсролын байгууллагын бүтээн байгуулалт

50. Сайншанд сумын 640 хүүхдийн сургуулийн барилгыг ашиглалтад оруулж, гадна хашаа барих

 

 

Гүйцэтгэлийн хувь 100

Улсын төсвийн 7,7 тэрбум төгрөг ОНТ 122,997.9 сая төгрөг

Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" хөтөлбөрийн 2.3.5.1 дахь зорилтын хүрээнд Улсын төсвийн 7,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 6 дугаар багт 640 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр “Болор Аграмба” ХХК шалгарч, ажлын гүйцэтгэл 80%-тай байна. Тус ажлын хүрээнд барилгын үндсэн хийц бүтэц болон цонх суулгах, бетон шал цутгах, гадна инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан хангамжийн ажлыг бүрэн хийгдсэн.  ОНТ-ийн 122,997.9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 640 хүүхдийн сургуулийн барилгын нэмэлт гадна хашаа хийх ажлын гүйцэтгэгчээр "Болор аграмба" ХХК шалгарч, 40%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

 

34

51. Сайншанд сумын 320 хүүхдийн сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах

 

 

Гүйцэтгэлийн хувь 100

Улсын төсвийн 3,0 тэрбум төгрөг

Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" хөтөлбөрийн 2.3.5.3 дахь зорилтын хүрээнд Улсын төсвийн 3,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 1 дүгээр багт 320 хүүхдийн сургууль/өргөтгөл/-ийн барилгын гүйцэтгэгчээр "Жинсийн орой" ХХК шалгарч, барилгын бүтээцийн ажил болон дүүргэлтйн ажил дуусч, заслын ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 70%-тай байна. 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөгдсөн.

 

35

54. Сайншанд сумын 4-р цэцэрлэгийн засварын ажил хийх

 

 

Гүйцэтгэлийн хувь-100%

ОНТ-ийн 312,366.0 сая төгрөг

ОНТ-ийн 312,366.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн гадна фасад, хаалга, шалны засварын ажлын гүйцэтгэгчээр "Аббадон констракшин" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 

36

57. Сайншанд сумын 2-р цэцэрлэгийн сантехникийн засвар хийх, 9-р цэцэрлэг, Замын-Үүд сумын 5-р цэцэрлэгийг жишиг гадна тоглоомын талбайтай болгох

 

 

Гүйцэтгэ-лийн хувь 100

Аймгийн ОНТ-ийн 168,672.1 сая төгрөг

Аймгийн ОНТ-ийн 168,672.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн дотор сантехник, гэрэлтүүлгийн засварын ажлын гүйцэтгэгчээр "Мандах наран сүлжээ" ХХК шалгарч, аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/401 дугаар захирамжаар гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 

37

58. Сайншанд сумын 1-р сургуулийн дээврийн засвар хийх

 

 

Гүйцэтгэ-лийн хувь 100

ОНТ-ийн 485,476.6 сая төгрөг

Орон нутгийн төсвийн  485,476.6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 1 дүгээр сургуулийн дээврийн засварын ажлын гйүцэтгэгчээр "Танан цамхаг констракшин" ХХК шалгарч, аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/234 тоот захирамжаар гэрээ байгуулах эрх олгосон. Ажлын хүрээнд 1 дүгээр үеийн хар цаас наах ажил хийгдэж засварын ажлын гүйцэтгэл 30%-тай байна.

 

38

59. Сайншанд сумын 3-р сургуулийн спорт заалны гадна фасад засвар хийх

 

 

Гүйцэтгэ-лийн хувь 100

0

Сайншанд сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн спорт заалны гадна фасадын засварын 68,035,170 төгрөгийн зураг, төсөв болон тус сургуулийн дотор байрны гадна фасадын засварын 70,589,471 төгрөгийн зураг, төсвийг мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдээр хийлгүүлж, аймгийн Засаг даргад 2022 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/340 тоот албан бичгээр улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын саналаар хүргүүлсэн.

 

39

62. Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын сургуулийн урлаг, биеийн тамирын танхимыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах

 

 

Тоног төхөөрөм-жөөр хангагдах сургуулийн тоо 3

 

Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын сургуулийн урлаг, биеийн тамирын танхимд урсгал засварыг тогтмол хийж байна.  ЕБ-ын 5 дугаар сургууль нь  хичээл үйлдвэрлэлийн зардлаас  850000 төгрөгийн төсөвт өртгөөр 6 ширхэг сагсан бөмбөг болон гар бөмбөгийг шинээр авсан.

 

40

2.3.6. Ерөнхий боловсролын сургуульд “Үдийн цай” арга хэмжээг “Үдийн хоол” үйлчилгээнд шилжүүлэн, шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангана.

63. “Үдийн хоол” арга хэмжээг чанар, хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх

 

 

Үдийн хоол хөтөлбөрт хамрагдах сургуулийн тоо 22

 

2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ЕБС-д “Үдийн хоол” хөтөлбөр хэрэгжих  Монгол Улсын Засгийн газрын 237 дугаар тогтоолоор “Үдийн хоолны норматив” тогтоосон шийдвэрийн дагуу   ерөнхий боловсролын сургуулиуд  “Үдийн хоол хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн ажиллаж ЕБ-ын 1, 2, 3, 5 дугаар сургуулийн хүүхдийн “Үдийн хоол” нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн ажлыг зохион байгуулж,  “Батжим Тулгатай цай” зоогийн газар, “Алтантүүчээгийн говь” ХХК, “Гайхамшигт андууд” ХХК, “”ХХК-иуд тус тус шалгарсан.

 

41

64. Сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах

 

 

Гал тогооны тоног төхөөрөмж сайжруулах сургуулийн тоо 3

 

Өмнөх онд Боловсрол шинжлэх ухааны яамны хөрөнгө оруулалтаар ЕБ-ын 1, 2, 5 дугаар сургуульд 231 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр гал тогооны тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, хангалтыг нэмэгдүүлсэн.

 

42

65. Ерөнхий боловсролын сургуулиудыг ундны усны шүүлтүүрээр хангах

 

 

Ундны усны шүүлтүүр сайжруулах сургуулийн тоо 10

 

Сумын ерөнхий боловсролын 5 сургууль нь төвийн шугам сүлжээнд бүрэн холбогдсон. Ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн ундны ахуйн зориулалттай ус болон цэвэршүүлсэн уснаас 2,2 литр дээжид аймгийн МХГ-ын лабораториор нян, хими судлалын үзүүлэлтийг шинжлүүлж, ерөнхий боловсролын 2, 3 дугаар сургуулийн ундны усны эрүүл ахуй стандартын шаардлага хангасан тухай дүгнэлт гарсан. Мөн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль нь анги бүрт баллонтой ус, давхар бүр шүүлтүүр байршуулсан.

 

43

2.3.7. Цахим сургалтыг хөгжүүлэхэд багш нарын оролцоог дэмжиж, цахим хичээл боловсруулан бүх насны иргэдэд насан туршдаа суралцахуйг дэмжих боломжийг бүрдүүлнэ.

66. Цахим сургалтыг хөгжүүлэх бүх талын арга хэмжээг авч багш, суралцагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх

 

 

Нийлүүлэх компьюте-рийн тоо 20, Хүүхдүүдийн цахим сургалтад хамрагдах хувь 75

 

Боловсролын ерөнхий газраас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгахад багшид дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн 2 дахь зөвлөмжийг 11 судлагдахууны чиглэлээр боловсруулан https://medle.mn/ сайтын  байршуулж, ЕБС, цэцэрлэгийн 19 багшид цахим сургалтыг зохион байгуулсан.         Боловсролын үнэлгээний төвөөс МУИС-тай хамтран  ЭЕШ өгөхөөр бэлтгэж буй суралцагчдад зориулан "Мэргэжилтэн зөвлөж байна" цахим контентыг бэлтгэн 328 сурагчдад цахим мэдээллийг хүргэж ажилласан.         Цахим хичээл боловсруулах арга барилд  суралцуулах хүрээнд хичээл сургалтын үйл ажиллагааг зогсоосон хугацаанд цахим технологид суурилсан багшийн хөгжлийг дэмжсэн "Цахим орчинд видео  хичээлийг бэлтгэн хүргэж, нийт 180 удаагийн хичээлийн боловсруулалтыг хийж, сурагчдад хүргэн ажилласан.   БСУГ-аас "Цахим орчинд ажиллах арга зүй" сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулж, 78 багш хамрагдсан. Сургалтаар "Google classroom", "Good mee",t "Google drive" -н ашиглалт хэрэглээ, Google from-д асуулга боловсруулах аргад суралцсан.

 

44

67. “Англи хэлтэй Дорноговь” зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

 

 

Төлөвлө-гөөний хэрэгжил-тийн хувь 100

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 54 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Англи хэлтэй Дорноговь” зорилтот хөтөлбөр 75 хувьтай хэрэгжиж,  тус хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн Төв номын сангийн дэргэдэх “Соёмбо” номын санд 300 орчим англи ном, DVD кино, уншигч үйлчлүүлэгчдэд зориулсан өндөр хурдны интернет, компьютер ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус төв нь англи хэлний анхан, дунд, ахисан шатны сургалт, IELTS-н шалгалтад бэлдэх сургалт, кино цаг, үлгэрийн цаг, байгууллага, хамт олонд зориулсан сургалт, ярианы болон бичгийн клуб, үг үсэглэлийн тэмцээн зэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, жилд дунджаар 2000 гаруй иргэнд үйлчилж байна.        ЕБС-ийн Англи хэлний багштай хамтран 14-н цэцэрлэгийн багш  ажилчдын Англи хэлний чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 7 хоног бүрийн  4 дэх өдрийг “Англи хэлний өдөр” болгон сургалтыг зохион байгуулж  байна.          Тус хөтөлбөрийн хүрээнд ЕБ-ын 5 дугаар сургуулийн 6-р ангийн сурагчдын дунд Үсэглэлийн аварга” шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулж, нийт 74 сурагчид хамрагдсан.        Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд  12-р цэцэрлэг нь "Хөгжилтэй тик -ток" уралдааныг зохион байгуулсан.           Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдын дунд Англи хэлний олимпиадыг 5 ангиллаар зохион байгуулагдаж, нийт 30 багш сурагчид  амжилттай оролцсон.

 

45

2.3.8. Үндэсний Монгол хэл, бичгээ чанартай эзэмшиж, хэрэглэж хэвшинэ.

68. “Миний монгол хэл, бичиг-2025” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

 

 

Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо 3

 

Үндэсний бичиг үсгийн өдөр-2022" арга хэмжээний хүрээнд  бага боловсролын монгол хэлний сурлагын чанарыг ахиулах, багш нарын ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих, бусдаас суралцах мөн аймгийн нэгдсэн хөтөлбөртэй болох зорилгоор 1, 2-р ангийн монгол хэлний хичээлээр "НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР" боловсруулах уралдаанд 35 хөтөлбөрөөр багш нар оролцож 4 багш шагналт байранд шалгарсан        ”Монгол хэл бичиг” арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажлын хүрээнд  бага ангийн багш нарын дунд зохион байгуулагдсан “МИНИЙ МОНГОЛ ХЭЛ. БИЧИГ-2022" олимпиадад   110 багш амжиллтай оролцсон.       Дорноговь аймгийн Төв номын сан, Америкийн соёл мэдээллийн төвтэй хамтран "Үндэсний бичиг үсгийн баяр"-ыг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7-8 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан "Үг үсэглэлийн хаад" тэмцээнд 95 хүүхэд оролцож, 5-р сургуулийн  “Stars” баг тэргүүн байр эзэлсэн.         Засгийн газрын 37-р тогтоолын дагуу их дээд сургуульд элсэгчдээс авах монгол хэл бичгийн шалгалтыг 5 сарын 7-нд Сайншанд 1-р сургууль дээр зохион байгуулж, 70 шалгуулагч хамрагдсан.

 

46

69. Иргэдэд зориулсан үндэсний бичгийн танхимыг сургуульд түшиглэн байгуулах

 

 

Шинээр байгуулах танхимын тоо 2

 

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны санжүүжилтээр ЕБ-ын 1, 2, 3, 5 дугаар сургуульд монгол хэл, бичгийн танхим байгуулж, албан байгууллага иргэдэд танхимын болон цахим сургалтыг зохион байгуулсан.

 

47

2.3.9. Насан туршийн боловсролыг тэгш хүртээмжтэй хүргэж, суралцах орчин бүрдүүлнэ.

70. Бүх насны иргэдэд насан туршдаа суралцахуйг дэмжих тэгш, хүртээмжтэй хүргэх цахим болон танхимын сургалт, сурталчилгааны ажлыг хийх

 

 

Сургалтын төрөл тоо, хамрагдах хүний тоо 10/230/ 15500

 

Цахим сургалтыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд "Цахим орчинд ажиллах арга зүй" сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулж, 78 багш хамрагдсан. Сургалтаар "Google classroom", "Good mee",t  "Google drive" -н ашиглалт хэрэглээ, Google from-д асуулга боловсруулах аргад суралцсан.

 

48

71. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох орчин нөхцөлийг сайжруулан, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Тохжилтын ажлын тоо-2, Хамрагдах тоо-20

 

Сайншанд сумын Ерөнхий боловсролын 5, Сургуулийн өмнөх боловсролын 14 цэцэрлэг нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан бариул, үүдний хэсэг болон авто зогсоолд тэргэнцэртэй иргэн саадгүй зорчих налуу замыг хийсэн.      Хүүхдийн 11 дүгээр цэцэрлэгт  хөгжлийн бэрхшээлтэй 7 хүүхдэд хүмүүжиж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан  сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангагдсан.

 

49

2.5.3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулан, цахим системд үе шаттай шилжүүлнэ.

77. Нийгмийн халамжийн цахим системд шилжүүлэх үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлэх

 

 

Цахимд шилжих үйлчил-гээний тоо-36

 

Халамжийн нэгдсэн систем нь төрөөс иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэх зорилгоор www.ehalamj.mn цахим хаягаар халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах  боломж бүрдсэн. Нийт 74 үйлчилгээг цахимд шилжсэн байна.

 

50

78. Хөдөлмөр эрхлэгчдийн орон нутгийн цахим бүртгэлийн мэдээллийн сан байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, судалгаа хийх

 

 

Гүйцэтгэл 100%

 

Хөдөлмөр эрхлэгчдийн орон нутгийн цахим бүртгэлийн мэдээллийн сан байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, судалгаа хийх явцад Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний Ерөнхий газраас Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн санг сайжруулах, бусад бүх мэдээллийн сантай холбох зэргээр бүрэн хэмжээний шинэчлэл хийгдэж тайлант оны 8 дугаар сард багтаан ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байгаа албан мэдээлэл авсан тул тухайн системийн үр дүнг харж, орон нутгийн цахим бүртгэлийн мэдээллийн санг байгуулах ажлыг эцэслэн шийдвэрлэхээр болоод байна.  Суманд хамааралгүй заалт

 

51

79. Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны чанарыг сайжруулж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот эзэнд нь хүргэх

 

 

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ зорилтот иргэнд хүрсэн байна

 

Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаанд 5882 өрхийн   мэдээлэл бүртгэгдсэн.  Өрх, иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтэд үндэслэн дахин үнэлгээнд зайлшгүй хамруулах нөхцөлийг хангасан 22 өрхөд өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг хийсэн.

 

52

80. Орлого багатай болон эмзэг бүлгийн өрхийн гишүүдийг чадавхжуулах замаар ажлын байранд зуучилж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх

 

 

Зуучлагдах ажлын байрны тоо 1300, Чадавхжуу-лах зорилтот бүлгийн иргэдийн тоо 120

 

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран  115 иргэнийг байнгын ажлын байранд зуучилсан ба орлого багатай зорилтот өрхийн иргэдийг түр ажлын байранд зуучлах, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хүрээнд нийтийг хамарсан ажлын төслийг боловсруулан хэрэгжүүлж, нийт 1 төсөлд   АБТДО-той 10 иргэн, улирлын чанартай түр ажлын байранд 35 иргэн нийт 45 иргэнийг түр ажлын байранд  зуучилж, 2,4 сая төгрөгийн цалинг  хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүжүүлж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлсэн.

 

53

2.5.4. Орон нутгийн бүтээн байгуулалтын эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн шинэ ажлын байр бий болгох, ажилгүйдлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг тогтмол нэмэгдүүлнэ.

84. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, сумдын ХАБЭА-н зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

 

 

Төлөвлөгөө-ний хэрэгжилт 100%

 

Сумын Засаг даргын 2021 оны  А/175  дугаар захирамжаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулж, ажиллах журам болон жилийн ажлын төлөвлөгөөг 15 зорилт арга хэмжээний хүрээнд боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан.          Сайншанд сумын ХАБЭА хариуцсан ажилтан мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж, 3 төсөвт байгууллагын 65  албан хаагчдад “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл”-өөс урьдчилан сэргийлэх” сургалт, мэдээллийг хүргэсэн. Мөн ХАБЭА чиглэлээр дараах ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан.         Үүнд: Сайншанд сумын Засаг даргын А/98 дугаар захирамжаар ”Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллах ажлын хэсгийг байгуулан нийтийн орон сууцны дээврийн гарц, цахилгааны аюулгүй байдал, ариутгал халдваргүйтэл, гудамж талбайн инженерийн шугам сүлжээний худгийн тагны бүрэн бүтэн байдлыг хангах,  сургууль, цэцэрлэгийн орчны аюулгүй байдлыг арилгах ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан.          Сургалтын үр дүнд албан хаагчид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрмийн мэдлэгийг бататгаж, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал хангагдсан ба  ажлын  байранд осол гэмтэл гаргаагүй байна.

 

54

2.5.5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настанд ээлтэй, хүртээмжтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангана.

86. Сайншанд суманд Ахмадын сувиллын барилгын ажлыг үргэлжүүлэх

 

 

Гүйцэтгэ-ли йн хувь80

Улсын төсвийн 4,4 тэрбум төгрөг

Улсын төсвийн 4,4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 2 дугаар багт "Ахмадын сувилал" барих ажлын гүйцэтгэгчээр "Элит конкрет" ХХК шалгарч,  аймгийн Засаг даргын 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/388 дугаартай захирамжаар гэрээ байгуулах эрх олгосон.  Барилгын үндсэн хийц бүтээц, гадна хананы дүүргэлтийн ажил бүрэн дуусч, ажлын гүйцэтгэл 50%-тай байна.

 

55

2.5.7. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах орон нутгийн тогтолцоог бэхжүүлж, байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

90. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлогыг бүх түвшинд сурталчлан, хамтын ажиллагааг дэмжиж, жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

 

 

Зохион байгуулсан багц арга хэмжээний тоо-5, Сургалт, сурталчилгаанд хамрагдах иргэдийн тоо-3000

 

Жендерийн Үндэсний Хорооноос зохион байгуулж буй "Харилцан хүндэтгэе" аяныг 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрөөс нэг сарын хугацаатай зарласан хүрээнд Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа төсөвт байгууллагууд нэгдэж  дараах арга хэмжээг авч ажилласан.  Үүнд:         Байгууллагын Веб сайт болон facebook хуудсаар дамжуулан “Хандлагаа өөрчилье”, Хамтдаа үлгэрлэе, Хайраа хайрлая” гэсэн  уриан дор албан хаагчдад мэдээлэл хүргэн 86 албан хаагч дээрх аянд facebook хуудсаар нэгдсэн.          Аяны хүрээнд  “Эмэгтэйчүүд бид хамтдаа” эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт,  Залуучуудын Хөгжлийн зөвлөлтэй хамтран “Цолгүй бөхчүүдийн барилдаан,   ахлах ангийн сурагчдад “Нийгэм дэх хөвгүүдийн оролцоо манлайлал”  “Ирээдүйгээ өнөөдөр бүтээх нь”,  “Хөвгүүдийн эрүүл мэнд” сэвдээр  мэдээлэл хүргэж, 540 иргэнийг хамрууллаа.

 

56

91. Төрийн үйлчилгээ болон хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд иргэдийг бүх талаар тэгш хамруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх

 

 

Төлөвлгөө-нийн хувь 95

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэгт төрийн бус байгууллага, иргэдийн төлөөллийг оролцуулан шийдвэр гаргах түвшинд оролцоог ханган ажиллаж байна. Төсөл сонгон шалгаруулах 5 ажлын хэсэгт ахмад -1, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн -1, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл -4, банкны төлөөлөл-1, бусад төрийн байгууллагын төлөөлөл- 2, нийт 9 иргэн ажиллаж байна.  Нийгмийн халамжийн чиглэлээр тайлант хугацаанд 3 удаа сонгон шалгаруулалт зарлагдсан ба хуулийн дагуу төрийн байгууллагын төлөөлөл 3, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 1, иргэний төлөөлөл 1 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажлын хэсгийг баталж иргэдийн оролцоог хангаж ажилласан.

 

57

2.5.8. Гэр бүлийн үнэ цэн, тогтвортой байдлыг хангах, гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлнэ.

92. Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах бүх талын бодлого, нөлөөллийн үйл ажиллагааг явуулах

 

 

Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо 30, Хамрагдах иргэдийн тоо 38000

 

Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах, өсвөр үе хүүхэд залуучуудад сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах хүрээнд Сайншанд сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс Гэр бүл судлаач Ж.Баясгалантай хамтран ахлах ангийн сурагчдад нөлөөллийн сургалтын арга хэмжээг   "Хувь хүний хөгжил, төлөвшил",  "Аз жаргалтай гэр бүл“, "Гэр бүлийн үнэ цэнэ", Амжилтын сэтгэл зүй", “Өсвөр насны хүүхдийн онцлог, харилцах арга зүй” зэрэг сэдвээр  сургалтыг зохион байгуулж, 1710 хүн хамрагдсан.         Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Хүүхдийн эрх хамгаалал, “Хамарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт”, “Хамтарсан багийн нээлттэй хэлэлцүүлэг” арга хэмжээнд 201 иргэн хамрагдсан.         Сайншанд сумын 7-н багийн ажлын албанаас "Нэгдүгээрт хүүхэд" арга хэмжээ зохион байгуулсан.  Тус арга хэмжээний хүрээнд  “Хүүхдээ сонсох өдөрлөг"-ийг 1,6-р багийн ажлын албанаас зохион байгуулж, Ерөнхий боловсролын 1,2,3,5-р сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн 510 сурагчид томчуудад хандаж сэтгэлийн илгээмжээ хүргүүлсэн.         Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах хүрээнд 9 удаагийн нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, 2421 иргэнд мэдээлэл хүргэж ажилласан.

 

58

94. Иргэдийг гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ойлголт, хандлагыг сайжруулж, гэр бүлийн харилцаа болон хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх

 

 

Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо 19, Хамрагдах иргэдийн тоо 17000

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран гэр бүлийн харилцаа болон хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 63 иргэн хамрагдсан.       Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  иргэд олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх,  уриалга бүхий зөвлөгөө мэдээллийн 42 постер хийж цахимд байршуулан 1526 иргэнд хүргэсэн. Гэр бүлийн хүчирхийлэл өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах 2 оор буурсан байна.

 

59

2.5.9. Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж, хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ.

95. “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” зорилтод хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 

 

Төлөвлгөө-ний хэрэгжилтийн хувь 100

 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  2021 оны 54 дүгээр тогтоолоор “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” зорилтот хөтөлбөр   батлагдсан. Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд "Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч” аяныг 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрөөс нэг сарын хугацаанд зохион байгуулж, хүүхэд, залуучуудыг эрсдэлт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 60 хувьтай байна.       1.Сайншанд сумын Засаг даргын А/98 дугаар захирамжаар ажлын хэсгийг байгуулж нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн инженерийн шугам сүлжээний  10 худгийн тагжуулах ажлын зохион байгуулсан.        2.Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, 2 сагсны талбайн эвдрэл гэмтлийг засварлаж, хон хаягдлыг зайлуулж, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн.        3.ЕБ-ын сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчмын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах чиглэлийг сумын харьяа төсөвт байгууллагуудад өгч ажилласнаар ЕБС-ууд  сургуулийнхаа гадаад болон дотоод орчны эрсдэлийг  үнэлгээг гаргаж эвдрэл гэмтлийг засварласан.        4.Хүүхэд багачуудын аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөв дадал хэвшлийг бий болгох зорилгоор “Шар дарцаг аяныг зохион байгуулж байна.        5.Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажиллаж, хүүхдээ болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор “Миний гэр аюулгүй орчин” гэрийн аюулгүй байдлыг үнэлэх үнэлгээг 56 албан хаагчдаас авч, эрсдэлийг засах арга хэмжээг авч ажилласан. Үнэлгээгээр Орон гэр доторх аюулгүй байдал болон авто машинаар  хүүхдийг тээвэрлэхэд анхаарах асуудлууд гарч байгааг анхааруулж, заавар зөвлөмж өгч ажилласан.

 

60

2.5.10. Залуучуудын хөгжил, оролцооны талаарх төрийн бодлого шийдвэр, дүрэм журмын хэрэгжүүлж залуучуудын санал санаачилгыг дэмжинэ.

96. Залуучуудын хөгжил, оролцоог сайжруулах бодлогыг хэрэгжүүлж, санал санаачлагыг дэмжих

 

 

Төлөвлөгөө-ний хэрэгжилтийн хувь 100, Дэмжих санал санаачилгын тоо-6

 

Сумын Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийг сумын Засаг даргын 2021 оны А/198 дугаар захирамжаар шинэчлэн байгуулж, 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталсан бөгөөд гүйцэтгэл 65,0 хувьтай байна.   1.Залуучуудын хөгжил оролцоог сайжруулах, тэдний санал санаачилгыг дэмжин ажиллах хүрээнд мал маллах арга ухаанд суралцах, амьжиргаагаа дээшлүүлэх хүсэлтэй 3 залуучуудын саналыг дэмжин холбогдох байгууллагад уламжлан 3 иргэнийг  малжуулах төсөлд хамруулсан. 3 иргэнийг байнгын ажлын байр, 15 иргэнийг түр ажлын байранд зуучилсан.  2.Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  хөтөлбөрийн хүрээнд 15-34 насны 8 залуучуудын төсөл хөтөлбөрийг дэмжин холбогдох газарт уламжлаад байна.        3.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар,  “Шинэ Түүх - New Story” хөгжлийн хөтөлбөр, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Боловсрол шинжлэх ухааны ерөнхий газар, Соёл, урлагийн газар болон Монголын залуучуудын холбоотой хамтран 10-12 дугаар ангийн 900 гаруй сурагчид хамрагдаж, “Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын арга хэмжээг 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж, Өсвөр үеийн залуучуудын мэргэжлээ зөв сонгохтой холбоотой мэдээлэл өгч, мэргэжил сонголтод арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн.      4,Залучуудын эрүүл мэндийг дэмжих, төрийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд  Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар зохион байгуулагдаж байгаа “Илүүдэл жингүй-Эртэч монгол” аянд залуучууд нэгдэн нийт 330 залуучууд өглөөний дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийж хэвшсэн.

 

61

2.6.1. “Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд Үндэсний бахархал, монгол өв соёлыг өвлүүлж, стандарт шаардлагад нийцсэн соёл урлагийн байгууллагын барилга байгууламжийн тоог нэмэгдүүлнэ.

97. Сайншанд суманд 700 хүний суудалтай "Саран Хөхөө" шинэ театрын барилга барих

 

 

Гүйцэтгэ-лийн хувь 80

Улсын төсвийн 16,8 тэрбум төгрөг ОНТ-ийн 3,1 тэрбум төгрөг

Улсын төсвийн 16,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 7 дугаар багт 700 хүний суудалтай "Саран хөхөө" театрын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр "Болор аграмба" ХХК шалгарч, аймгийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/259 тоот захирамжаар гэрээ байгуулах эрх олгосон. Барилгын суурийн ажил бүрэн хийгдэж, араг бүтээцийн ажлыг эхлүүлээд байна. Ажлын гйүцэтгэл 40%-тай байна. ОНТ-ийн 10,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 2022 онд  "Мандах наран-5" орон сууцны хороолол, Саран хөхөө театрын барилгын гадна дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, төвлөрсөн дулааны станцын ажлын гүйцэтгэгчээр "Чандмань-Илч" ОНӨХХК шалгарч, бохир усны Ш200мм голчтой 1056м урт хүчитгэсэн HDPE шугам, цэвэр усны ЦУХ-1 худгаас ДХ-11 худаг хүртэлх Ш160мм голчтой 276м урт хүчитгэсэн PE шугам, дулаан хангамжийн ДХ-1 худгаас ДХ-5 худаг хүртэлх газар шорооны ажил бүрэн хийгдэж, ДХ-1 худгаас ЭӨ-1 хүртэлх сувгийн шал болон ханын бетон цутгалт, худгийн бетон цутгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэн ажлын гүйцэтгэл 22%-тай байна. ОНТ-ийн 634,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаан Саран хөхөө театр, “Мандах наран-5” орон сууцны хорооллын гадна цахилгаан хангамж, дэд станц барих ажлын гүйцэтгэгчээр "Уртын Уул" ХХК шалгарч, аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны А/399 захирамжаар гэрээ байгуулсан.

  Хавсралт : 1 файл

 

62

99. Сайншанд сумын 5-р багийн соёлын ордны дээврийн засвар хийх

 

 

Гүйцэт-гэлийн хувь 100%

ОНТ-ийн 53,204.0 сая төгрөг

ОНТ-ийн төсвийн 53,204.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 5 дугаар баг Соёлын ордны дээврийн засварын ажлын гүйцэтгэгчээр "Мөнх хархираа" ХХК шалгарч, аймгийн засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/327 тоот захирамжаар гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. Дээврийн буулгалтын ажил хийгдэн ажлын гүйцэтгэл 5%-тай байна.

 

63

2.6.2. Соёл, урлагийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангаж, “Цахим соёл” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

102. Соёл урлагийн байгууллага, сургууль цэцэрлэгийн дуу хөгжмийн багш, мэргэжлийн уран бүтээлчдийг сургаж бэлтгэх

 

 

Шинээр дэмжлэг үзүүлэх багш, уран бүтээлчдийн тоо 3

 

Зүүнбаян соёлын төвийн ажилчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор" Монголын соёлын төвүүдийн нэгдсэн Хөгжлийн эрин холбоо"-той хамтран Номын санч, дуу хөгжмийн багш, бүжгийн багш нарын цахим сургалтад 4 албан хаагч хамрагдаж, ур чадвар, мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлсэн.

 

64

103. Соёлын байгууллагуудын үйлчилгээнд шинэлэг арга барилыг нэвтрүүлж хүртээмжийг сайжруулах

 

 

Арга хэмжээ, үйлчилгээ авах иргэдийн тоо 35/68000

 

Соёлын байгууллагуудын үйлчилгээнд шинэлэг арга барилыг нэвтрүүлж хүртээмжийг сайжруулах хүрээнд орон нутгийн телевиз, ахмадын зөвлөл, Их говийн манлай дуучидтай хамтран" Цэрэг эрсийн дуулал",  "Дуун цэнгүүн-2022"  цахим тоглолтыг зохион байгуулж, иргэдэд хүргэн ажилласан.

 

65

2.6.4. Соёлын биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулан, судлан сэргээх, өвлөн уламжлуу лах, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

107. Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын видео бичлэг, дуу дүрсийг хадгалж, цахим сан үүсгэн, өвлүүлэн үлдээхэд урамшуулах

 

 

Цахим сан-2 Урамшуулах хүний тоо-20

 

Олон улсын музейн өдрийг тохиолдуулан Дорноговь аймгийн соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын дунд “Язгуур алтан өв” үзлэг наадам, нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж, "Язгуур алтан өв" соёлын биет бус өвийн үзлэг, наадамд Сайншанд сумын 7 ай сав бүхий 54 өвийн 64 өвлөн уламжлагч оролцсон.         Соёлын биет бус өвийг  ур чадварын өндөр түвшинд өвлөн уламжилж, түгээн дэлгэрүүлж, өвлүүлэн үлдээж буй шилдэг  өвлөн уламжлагчаар  3-р багийн иргэн Н.Нарантуяа  Н.Лантуу нар шалгарч,Тусгай байранд 85-р багийн иргэн  Ч.Эрдэнэбаатар шалгарсан. Эх хэл аман уламжлалт илэрхийллүүд ай савын гутгаар байрыг Э.Цэвэгсүрэн,  Ардын язгуур урлаг ай савын дэд байрыг Т.Тогтохбаяр,  Уламжлалт баяр наадам, ёслол, тоглоом наадгай ай савын тэргүүн байрыг Ц.Бат-Өлзий, дэд байрыг М.Лхагвасүрэн, Ардын уламжлалт гар урлал ай савын дэд байрыг Н.Нарантуяа нар эзэлж, шилдэг 6 өвлөн уламжлагчаар шалгарсан.  “Язгуур алтан өв” соёлын биет бус өвийн үзлэг наадамд тусгай байранд Сайншанд сум шалгарсан.

 

Гурав. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

66

3.1.2. Төсвийн хөрөнгийг орон нутгийн хөгжилд чиглүүлэн үр ашигтай, хариуцлагатай зарцуулах бодлого баримтална.

116. Төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулж, төсвийн сахилга батыг сайжруулах

 

 

Зардлын хэмнэлтийн хувь 4.5

 

2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 43 дугаар тогтоол, 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 388 дугаар тогтоол, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульир төсвийг хэмнэлтийн талаар авах арга хэмжээний хүрээнд: • Гэрэл, цахилгааны төлбөр • Түлш, халаалт • Цэвэр, бохир ус • Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс • Багаж, техник хэрэгслийн зардал • Тавилга, эд хогшил • Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл • Урсгал завсар зэрэг зардлуудын зарцуулах эрхийг түдгэлзүүлсэн. 2022 оны батлагдсан төсвийг зарцуулах эрх түдгэлзүүлснээс бусад зардлыг зориулалтын дагуу эдийн засгийн ангиллыг баримтлан зарцуулж байна. 2022 оны 06-р сарын байдлаар өссөн дүнгээр 191 сая төгрөгийн хэмнэлттэй байна.  Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Төрийн аудитын газартай хамтран сургалтыг санхүүгийн сахилга, батыг сайжруулах чиглэлээр сумын харьяа төсөвт байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нарыг хамруулсан сургалтыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 13 ны өдөр зохион байгуулсан. Мөн 2022 оны 06 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд Замын-Үүд суманд Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газраас зохион байгуулсан төсвийн шууд захиаргч нар болон төсвийн ажилтан нарыг чадавхижуулах сургалтанд 83 албан хаагчдын бүрэлдхүүнтэй хамрагдсан.

 

67

3.2.2. Дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулна.

133. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдээр хангах дамжуулах хоолой барих бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэхэд орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэх

 

 

Дэмжлэгийн тоо 2

 

-

 

68

3.3.1. Атрын IV аяныг хэрэгжүүлж орон нутгийн онцлогт тохирсон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар хүн амын төмс, хүнсний ногооны хангамжийг тогтвортой өсгөнө.

136. Газар тариалан эрхлэгчдийг сургаж дадлагажуулах мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, хүний нөөцийг бэхжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

 

 

Арга хэмжээ-4, оролцогч- дын тоо-150

 

Сумын хэмжээнд 91 иргэнийг шинээр газар тариалан эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө өгсөн. Мөн газар тариалангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, тариалалтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 91 аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнд 16 төрлийн, 1,25 тн үр олгосон. Мөн "Эх орны эрүүл хүнс" уриатай "Хүнсний хангамж аюулгүй байдал-Газар тариалан" үндэсний чуулганд сумын 5 тариалан эрхлэгч, "Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд зохистой дадал нэвтрүүлэх нь" сэдэвт сургалт зөвлөгөөнд 25 тариалан эрхлэгч тус тус оролцсон.

 

69

138. Өрхийн тариалангийн үйлдвэрлэлд дэмжлэг үзүүлэх замаар хамгаалагдсан хөрсний тариалалтыг нэмэгдүүлэх

 

 

Нэмэгдэх талбайн хэмжээ-150 (м2)

 

Сумын хэмжээнд хөрсний тариалалтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 18 тариаланч 22.3 га талбайд 3489 мкв хүлэмжид тариалалт эрхэлж байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 61,1 хувиар өссөн байна. Шинээр 11 тариаланч 920 мкв хүлэмжид тариалалт эрхэлсэн.

 

70

139. Газар тариалан эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээл, гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөрт хамруулан дэмжих замаар үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх

 

 

Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах иргэдийн тоо-5

 

Орон нутгийн тариалан эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжиж “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гийн төсөл хөтөлбөрөөр 2 аж ахуйн нэгж байгууллагад 83.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон.

 

71

3.3.2. Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар малчид, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.

140. Гол нэрийн зарим хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Мах, сүү, гурилан бүтээг- дэхүүний хангалтын өсөлтийн хувь-0.3

 

Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлын хүрээнд хүнсний нөөц бүрдүүлэх 11 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан бөгөөд мах махан бүтээгдэхүүн 33 тн, хүнсний ногоо 6 тн, гурил, гуриалан бүтээгдэхүүн 42.5 тн, бусад хүнс 13,5 тонны нөөц бүрдүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 0,05 хувиар өссөн байна.  Мөн "Говийн эрхэс од" ХХК нь сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор сүүний чиглэлийн  өндөр ашиг шимт үхэр авсан нь  сүүний хангалтын өсөлт 0.2 хувиар өссөн.

 

72

141. Үндэсний үйлдвэрүүдэд чанар, стандартын шаардлага хангасан түүхий эд нийлүүлсэн малчдыг урамшуулалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах

 

 

Үндэсний үйлдвэрт тушаах түүхий эд нийлүү- лэлтийн хувь-14

 

Үндэсний 7 үйлдвэрт чанар, стандартын шаардлага хангасан хонины 22.1 тн ноосыг 78 малчин өрх, тэмээний 7.4 тн ноосийг  24 малчин өрх нийлүүлж нийт 72.7 сая төгрөгийн урамшуулал олгогдохоор шийдвэрлэгдсэн. түүхий эд нийлүүлэлтийг өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад .... хувьтай байна.

 

73

3.3.3. Малын чанар, ашиг шимийг сайжруулах, биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэн эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлнэ.

143. Мал сүрэгт эзлэх өндөр ашиг шимт малын тоог өсгөх замаар малын чанар, ашиг шимийн гарцыг нэмэгдүүлэх

 

 

Шинээр өндөр ашиг шимт малын нэмэгдүүлэх тоо 200 толгой

 

Сумын хэмжээнд өндөр ашиг шимт мал  өмнөх оноос 163 толгой малаар өссөн. Мөн "Хоршоог хөгжүүлэх сан"-аас өндөр ашиг шимт сүүний 20 үхэр авах 1 аж ахуй нэгжид 33.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон.

 

74

144. Малчид, иргэдийн захиалгын дагуу бод, бог малын зохиомол хээлтүүлэг хийх

 

 

Зохиомол хээлтүүлэгт хамрагдах малын тоо-350 Өсөлтийн хувь-2

 

Сумын Засаг даргын "Хөгжлийн төлөө хамтдаа" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.24 дүгээр хэсэгт заасны дагуу малын чанар, ашиг шимийг сайжруулах зорилгоор Малын тоо толгойн албан татвараас 23.0 сая төгрөгөөр өндөр ашиг шимт мах, сүүний бух авахаар 1 иргэн, 3 аж ахуй нэгж байгууллагаас үнийн судалгааг авсан.

 

75

3.3.4. Бэлчээрийн төлөв байдал, даацад тулгуурлан нөхөн сэргээлтийг хийж, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулна.

145. Бэлчээр ашиглалтын нөлөөллийг фотомониторингийн аргаар тодорхойлж, сум бүр орон нутгийн онцлогт тохирсон бэлчээр ашиглах журам, менежментийн төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх

 

 

Судалгаанд хамруулах сумын тоо-14, Бэлчээр ашиглах журам, менежмент-ийн төлөв- лөгөө шинээр батлуулах сумын тоо-2

 

сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 08/08 дугаар тогтоолоор “Сумын бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах журам”-ыг батлуулсан. Журмын дагуу төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Бэлчээр ашиглалтын нөлөөллийг фотомониторингийн аргаар тодорхойлохоор сумын Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын ....-ны өдрийн А/.... дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан.   8 сард зохион байгуулагдана.

 

76

146. Төр, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Шинээр гарах, сэргээн засварлах худгийн тоо-10

 

Сумын хэмжээнд 279 дундын эзэмшлийн худаг бүртгэгдсэн бөгөөд шинээр 2 иргэн 8 сая төгрөгөөр  бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлсэн.  Мөн Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худаг усан сан нэмэгдүүлэх зорилгоор 40.0 сая төгрөгийн өртөгтэй тендер зарласан. Сумын Засаг даргын 2022 оны А/128 дугаартай захирамжийн дагуу 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдан, сумын хэмжээнд бүртгэлтэй бэлчээрийн 32 худаг уст цэгийг тоолж бүртгэлжүүлэн, зурагжуулсан. Тус худаг уст цэгээс цаашид ашиглагдах боломжгүй 2 худгийг актлахаар, ашиглагдах боломжтой 30 худгийг сумын Засаг даргын захирамжаар эзэнжүүлэн, гэрээ байгуулж, хяналт тавихаар шийдвэрлэсэн.

 

77

3.3.5. Мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх, байгаль цаг уурын эрсдэлээс хамгаалах, бэлэн байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

148. Хадлан тэжээл бэлтгэх менежментийг сайжруулж, малын тэжээлийн ургамал тариалах ажилд иргэд, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх

 

 

Малын тэжээл тариалах хэмжээ (га)-34 Өвс (тн)-100, Тэжээл (тн) -50

 

Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 07/24 дүгээр тогтоол, 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 08/17 тогтоолоор тус тус нийт 7  байршилд 47,0459га газарт хадлан тэжээл бэлтгэх, малын тэжээлийн ургама, төмс, хүнсний ногоо тариалах зорилгоор 7-н иргэнд эзэмшүүлсэн.

 

78

149. Малын тооноос хамааруулан өвс, тэжээлийн шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх, стандартын дагуу хадгалах

 

 

Аймаг, сумдын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэл-тийн хувь-80

 

2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцөд сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 16.2 сая төгрөг, сумын Засаг даргын нэмэлт данснаас 15.2 сая төгрөг, нийт 31.4 сая төгрөгөөр 40 тн (2000 боодол) өвс бэлтгэж,  өвсний нөөцийг 100 хувь бүрдүүлсэн.

 

79

150. Мал сүргээ тогтвортой өсгөн үржүүлж, нүүдлийн соёлыг уламжлалыг хадгалан малчдын залуу халааг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа тэргүүний малчдыг урамшуулах, тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

 

 

Малчдын тоо-40, Арга хэмжээний тоо-2

 

Мал сүргээ тогтвортой өсгөн үржүүлж, нүүдлийн соёл, уламжлалыг хадгалан малчдын залуу халааг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа Аймгийн аварга малчин өрх -2, Сумын аварга малчин өрх-6, Сумын сайн тэмээчин-1-ийг тус тус шалгаруулж хүндэтгэл үзүүлэн, 2022 оны Хотын мэдээ сонины №01 дугаарт хэвлэн мэдээллэж алдаршуулсан.

 

80

3.3.6. Орон нутгийн худалдаа, үйлчилгээ, өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжин хөгжүүлж, хүнсний аюулгүй байдалд тавих хяналтыг сайжруулна.

151. Орон нутгийн хүнс, газар тариалан, өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах

 

 

Зохион байгуулах багц ажлын тоо-5

 

Орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сурталчилж "Цагаан сар-2022" үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан. 28 үйлдвэрлэл эрхлэгч  төлөөлж оролцсон.

 

81

3.3.7. Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаард лагыг хангуулж, экспортыг нэмэгүүлнэ.

154. Малын эмч, мэргэжилтний хүний нөөцийг бүрдүүлэн, чадавхжуулах

 

 

Мэргэжил дээшлүүлэх болон давтан суралцах эмч, мэргэжилт-нүүдийн тоо-300

 

Мал эмнэлгийн Ерөнхий газар, Дэлхийн Зөн Монгол Олон улсын байгууллагын “Гамшигт тэсвэртэй орон нутаг төсөл”-тэй хамтран “Эрт илрүүлэх, хариу арга хэмжээ болон оролцоот эпидемиологийн тандалтыг орон нутагт нэвтрүүлэх" сургалт мөн аймгийн Мал эмнэлгийн газраас “ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫ НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН-2022” арга хэмжээг зохион байгуулж сумын мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтэн, 2 мал эмнэлгийн нэгжийн 3 малын эмч хамрагдсан.

 

82

155. Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавих хяналтыг сайжруулах

 

 

Хяналт шалгалтад хамруулах иргэн-120, ААН-60

 

Сумын хэмжээнд дотоод болон өөр аймаг, сум, хотруу худалдаанд гарч буй мал, мах түүхий эд бүтээгдэхүүний 181.8 тн мах махан бүтээгдэхүүн, 955 амьд мал, 500 тахианд гарал үүслийн 769 гэрчилгээг 769 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад олгож,  4 удаа хяналт тавьж гүйцэтгэсэн.

 

83

156. Малын гоц халдвар, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгын ажлыг зохион байгуулахад мал эмнэлгийн нэгж, малчдын хамтын ажиллагаа, үр нөлөөг дээшлүүлэн малын өвчлөлийг бууруулах

 

 

Өвчний төрөл-12 Арга хэмжээний тоо-12 Хамраг- далтын хувь-90

 

Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгын ажлыг 2 мал эмнэлгийн нэгж 4 төрлийн тарилгыг 184 өрхийн 16138 толгой малыг хамруулж 98.7 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.

 

84

157. Мал, амьтны шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэн, халдварт бус өвчний шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж эрүүлжүүлэх

 

 

Эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээ тоо-3, Эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээ хамрагдал-тын хувь-60, Үзлэг, тандалтад хамруулах малын тоо 400000 толгой, Шинжлэх дээжийн тоо-10000

 

Мал, амьтны шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх зорилгоор 2 мал эмнэлгийн нэгж нийт 15 удаагийн дуудалганд явж, 191 толгой малд үзлэг хийж, 2 хээлтүүлэгч малаас дээж авч шинжилгээнд хамруулсан. Малын үзлэг дуудлага, вакцинжуулалтыг мал эмнэлгийн цахим системд оруулж баталгаажуулалт хийсэн.

 

85

158. Мал амьтны зооноз, шинээр болон дахин сэргэж байгаа өвчний тандалт, шинжилгээг тогтмолжуулж, зарим төрлийн өвчингүй тайван бүсийг баталгаажуулах

 

 

Тандалтад хамрагдах малын тоо- 20,0 мянга, Шинжлэх дээжийн тоо- 25 (мянга)

 

Сумын хэмжээнд шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг 6 зорилт арга хэмжээтэй боловсруулж, сумын ИТХ-ын даргаар батлуулсан. Нийт 15 удаагийн дуудлаганд явж, 191 толгой малд үзлэг, тандалт хийж, 2 хээлтүүлэгч малаас дээж авч шинжилгээнд хамруулсан. Малын үзлэг дуудлага, вакцинжуулалтыг мал эмнэлгийн цахим системд оруулж баталгаажуулалт хийсэн.

 

86

3.5.1. Эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

161. Сайншанд сумын дулааны станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх судалгааны ажлыг хийх

 

 

Судалгаа-ны ажил 50%

ОНТ-ийн 3 793 588 015 төгрөг

Сайншанд сумын дулааны станцын ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулахад шаардлагатай суурь судалгаа, мэдээллийг Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнд гаргаж хүргүүлсний дагуу ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулахад нийт 450,0 сая төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай гэсэн үнийн саналыг ирүүлсэн.  Орон нутгийн зүгээс дулааны станц шинээр барих ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулахад шаардлагатай 450,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг улсын төсвийн 2023 оны санхүүжилтэд тусган шийдвэрлүүлэхээр санал хүргүүлсэн.   Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/210 дугаар захирамжийн дагуу ОНТ-ийн 3 793 588 015 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 7-р багт 11.2 МВт хүчин чадалтай Дулааны эх үүсвэр барих ажлын гүйцэтгэгчээр "Чандмань Илч" ОНӨХХК шалгарч суурийн ажил хийгдсэн. Ажлын гүйцэтгэл 5%-тай байна.

 

87

162. Сайншанд сумын цэвэр усны нөөцийн савыг өргөтгөж усан хангамжийг сайжруулах

 

 

Гүйцэтгэл-ийн хувь 50

Улсын төсвийн 2,0 тэрбум төгрөг

Улсын төсвийн 2,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд суманд цэвэр усны нөөц сан байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.

 

88

163. Сайншанд, Замын-Үүд сумдад ЦДАШ солих, дэд станц байгуулах, шинэчлэх ажлыг хийх

 

 

Гүйцэтгэ-лийн хувь 100

Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалт

"Дэлхийн банкны эрчим хүчний төсөл 2"-ийн хүрээнд  Сайншанд суманд 0.4 кВ-ын 45 км ЦДАШ-ын шинэчлэх ажлын гүйцэтгэл 95,7%-тай,  0.4 кВ-ын 2,3 км кабель шугамын ажлыг гүйцэтгэл 100%, 10 кВ-ын 1,1 км кабель шугамын ажлын гүйцэтгэл 100%, 10/0.4 кВ-ын 400 кВа чадалтай иж бүрдмэл дэд станц барих ажлын гүйцэтгэл 100%-тай бөгөөд дундаж гүйцэтгэл 98%-тай "Биндэг норов" ХХК хийж гүйцэтгэж байна. "

 

89

3.6.1. Зам, тээврийн сүлжээг байгуулж, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлнэ.

165. Сайншанд сумын авто замыг өргөтгөх судалгааны ажлыг хийж, авто зам, замын байгууламжид засвар шинэчлэлт хийж, шинээр барих

 

 

Барилгын ажлын гүйцэтгэ-лийн хувь 100

ОНТ-ийн 2,316,336.0 сая төгрөг, ЗС-ийн 1,155,979.0

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/236 дугаар захирамжийн дагуу замын сангийн 578,990.0 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 2 дугаар сургуулийн хойд талын автозамыг Офицерийн төв замтай холбох 0.577 км автозам барих ажлын гүйцэтгэгчээр "Дэлгэр баясах зам" ХХК шалгарч, ажлын гүйцэтгэл 20%-тай байна.  Замын сангийн 374,830.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сум, 2 дугаар сургуулийн хойд талын автозамын асфальтан хучилт хийх ажил, Шинэ зууны 33-р байрны гадна авто зогсоол байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр "Дэлгэр баясах зам" ХХК шалгарч, аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/402, А/403 дугаар захирамжаар гэрээ байгуулах эрх олгосон. Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" хөтөлбөрийн 3.6.1 дэх зорилтын дагуу Замын сангийн 202,159.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2 дугаар багийн 3, 4-р 58 айлын орон сууцны байрны гадна авто зогсоол барих, "Зургаан баатрын хөшөө-Номин худалдааны төв" автозамын нөхөөс хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2 удаа зохион байгуулж санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй. ОНТ-ийн 176,336.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 8 дугаар багийн залуусын гудамжны замын урд талаар дугуйн зам барих ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендер зарлагдсан. ОНТ-ийн 2,000.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн автозамын засвар шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгчээр "Дэлгэр баясах зам" ХХК шалгарч, ажлын гүйцэтгэл 95%-тай байна.  ОНТ-ийн 140,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 8 дугаар багийн 233, 245-р байрны гадна авто зогсоол, тоглоомын талбай байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр "Айсуй хөгжил" ХХК шалгарч, ажлын гүйцэтгэл 95%-тай байна. Ажлын гүйцэтгэлд 3 удаагийн хяналт тавьж ажилласан.

  Хавсралт : 3 зураг

 

90

167. Хот доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ухаалаг технологи нэвтрүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

GPS суурилуул-сан автобусны тоо-2

-

Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй

 

91

3.7.1. "Цахим Монгол" арга хэмжээний хүрээнд байнгын ажиллагаатай станцуудаас бүрдсэн геодезийн хэмжил зүйн дэд бүтэц, хаягжилтын нэгдсэн системийг аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгуулж, тэдгээрийн тоон мэдээллийг түгээх тогтолцоог үе шаттайгаар бий болгоно.

168. Газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх, нэрийн мэдээллийн сан байгуулах

 

 

Мэдээл-лийн санд мэдээлэл оруулах сумын тоо-3

 

Сайншанд сумын хэмжээнд газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх, нэрийн мэдээллийн сан байгуулах зорилго бүхий газар зүйн нэрийн зөвлөл байгуулан ажиллаж байна. Тус зөвлөлөөс баг бүр сумын газар зүйн нэрийн зураг болон газар зүйн нэрийн тодруулалтын ач холбогдлын талаар олон нийтэд мэдээлэх мэдээ, мэдээллээр хангаж, газар зүйн нэр усыг үнэн зөв хэрэглэх талаар зөвлөмж, арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

 

92

169. Устсан геодезийн цэг тэмдэгтийг сэргээн засварлах ажлыг зохион байгуулж, геодезийн хэмжилт, зураглал хийх ажлыг эхлүүлэх

 

 

Сэргээх цэг тэмдэгтийн тоо-50

1,5 сая

Сайншанд сумын 7 дугаар багт Дулааны станц байгуулах ажлын барилгын талбайд орсон улсын GPS-ийн сүлжээний геодезийн 1 цэгийг Чандмань-Илч ОНӨХХК нь өөрийн зардлаар шаардлагатай байршилд шинээр байгуулахаар аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газарт хүсэлт хүргүүлж, удирдамж чиглэлийн дагуу орон нутгийн Шанд Лэнд Ворк ХХК-иар гүйцэтгүүлж, геодезийн 1 цэгийг тус сумын 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байгуулсан.

 

93

3.7.2. Иргэд, олон нийтийн оролцоотой газар зохион байгуулалтын нэгдсэн төлөвлөлтийн болон газрын кадастрын нэгдсэн ухаалаг системүүдийг орон нутагт нэвтрүүлнэ.

170. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээллийг газрын үнэлгээний системд оруулан, дүн шинжилгээ хийх

 

 

Үнийн мэдээний тоо-1645

0

2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар газар эзэмших эрхээ шилжүүлэх хүсэлт гаргасан 70 иргэн, аж ахуйн нэгжээс тухай бүр газар болон газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн судалгааг холбогдох маягтын дагуу авч, үнэлгээний системд оруулсан.

 

94

171. Газрын бүртгэлийн нэгдсэн системд эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлд олгогдсон газруудыг бүрэн хамруулж, нөхөн бүрдүүлэлт хийх

 

 

нөхөн бүрдүүлэл-тийн ажлын гүйцэтгэлийн хувь-95

0

Газар эзэмших хугацаа зөрүүтэй 36 нэгж талбар,  газрын хэмжээ зөрүүтэй 15 нэгж талбарыг Зөрчилтэй нэгж талбарын зөрчлийг арилган Газрын кадастрын мэдээллийн системд баталгаажуулсан байна. Э дугаар авсан өргөдөл 636, Шинээр газар эзэмших           60, Шинээр газар өмчлөх өргөдөл 22, Эзэмшил газраа өмчлөх өргөдөл            12, 2023 онд Эзэмшил газраа Өмчлөх  саналын өргөдөл 62, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх өргөдөл 83, Газар эзэмших хугацаа сунгах тухай өргөдөл 20, Нөхөн бүрдүүлэлтийн өргөдөл 38, Шинээр газар ашиглах 1, Хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай1, Нэгж талбар нэгтгэн эзэмшүүлэх тухай 4, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг дуусгавар болгох тухай 10, Газрын хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай өргөдөл 2, Ногоон байгууламж нийтийн эдэлбэрт авах тухай 2, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалбарт бүртгэх өргөдөл           25, 16 төрлийн нийт 986 өргөдлийг Газрын цахим системд бүртгэгдсэн хүсэлтүүдийг тухай бүр Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, шийдвэрлэсэн байна.

 

95

3.7.3. Өрх гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцүүлэн орон сууцжуулах бодлого хэрэгжүүлнэ.

175. Сайншанд суманд "Тохилог хотхон" орон сууц барих хувийн хэвшлийн санал санаачилгыг дэмжих

 

 

Хэсэгчил-сэн ерөнхий төлөвлөл-төд тусгаж батлуулсан байна.

ХХО 2,400,000.0 сая төгрөг

Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" хөтөлбөрийн 3.7.3.2 дахь зорилтын дагуу ХХО-ын 2,400,000.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 2 дугаар багт Нарлаг шанд хотхонд 70 айлын орон сууцыг "Саруул талын өргөө ХХК барьж 2022 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдөр ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүн ажилласан.

 

96

3.7.4. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, ашиглалтын дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.

177. Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулах

 

 

Цэвэрлэх байгууламж-ийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр

Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" хөтөлбөрийн 3.7.4.2 дахь зорилтын дагуу Сайншанд сумын 2-р багт 3000 м3/хоног хүчин чадал бүхий бохир усыг дэвшилтэт технологиор цэвэрлэх, цэвэрлэгдсэн усыг дахин ашиглах боломжтой цэвэрлэх байгууламж шинээр барих ажлыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Компорт импекс” ХХК гүйцэтгэж байна. Гадна дулаан, усан хангамж, ариутгах татуургын нэгдсэн шугам сүлжээ, уурын зуух, цэвэрлэх байгууламж, усан сангийн барилга байгууламжийн ажлууд хийгдэж дууссан. Цахилгааны эх үүсвэр холбогдсоны дараа тохируулгын ажил хийгдэхээр ажлын гүйцэтгэл 95%-тай байна.

 

Дөрөв. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

97

4.1.1. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан, үр дүнтэй цахим засаглалын бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээний цахим хэрэгслийг нэвтрүүлнэ.

178. Төрийн байгууллагуудад цахим хэрэглээг үе шаттай нэвтрүүлж, мэдээллийг шуурхай солилцох нөхцөлийг сайжруулах

 

 

Шинээр цахим систем нэвтрүүлэх байгуулла-гын тоо 28

-

Сумын Засаг даргын 2022 оны А/69 дүгээр захирамжаар "Сумын хэмжээнд 2022 онд зохион байгуулагдах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө"-г  5 бүлэг 21 заалттайгаар боловсруулан бөгөөд "Төрийн байгууллагын нэгдсэн дотоод сүлжээнд баримт бичиг солилцох нь" сэдэвт сургалтын хөтөлбөрийг батлуулсан. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ТЗУХ-тэй хамтран байгууллагын  удирдах, гүйцэтгэх албан хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр "Төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны нэгдсэн систем"-ийн талаарх сургалтыг зохион байгуулж 87 албан хаагчийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэв. Төрийн  байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны нэгдсэн системд /ERP/ сумын харьяа төсвийн 27 байгууллагыг нэвтрүүлж, байгууллага хооронд цахим дэд бүтцээр зохион байгуулалтын 201 албан бичгийг солилцон ажиллаж байна.

 

98

179. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, интернетийн зохистой хэрэглээг бий болгох чиглэлээрх төрийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих

 

 

Цахим гарын үсэгтэй албан хаагчдын тоо 35 МАБ журмын хэрэгжилтийн хувь-80

 

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системд нэвтрэх тоон гарын үсгийн захиалгад удирдах 3 албан тушаалтны судалгаа болон холбогдох материалыг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн. Цахим гарын үсгийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран байгууллагын 74 албан хаагчийг цахим гарын үсэгтэй болгосон.

 

99

180. Төрийн байгууллага хоорондын болон төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын мэдээллийн солилцоог сайжруулж, төрийн үйлчилгээний цахим хэрэглээг нэмэгдүүлж, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийн төв байгуулах

 

 

Цахим үйлчилгээ-ний тоо 95 ТҮНМТ-1

Байгууллагын төсөв - 4,7 сая төгрөг

Төрийн үйлчилгээний e-mongolia нэгдсэн системд холбогдсон бөгөөд "Нэг цонхны үйлчилгээний төв"- д төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн оператор ажиллуулж,  байгууллагын 4,7 сая төгрөгийн төсвөөр "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв"-ийн тохижилтын ажлыг гүйцэтгэж иргэдийг ая тухтай орчинд үйлчилгээ авах орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлсэн. Тайлант хугацаанд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 728 тодорхойлолт лавлагааг гарган төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн.       Оршин суугаа лавлагаа-232             Иргэний үнэмлэхний лавлагаа-266           Төрсний бүртгэлийн лавлагаа- 5             Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт- 1             Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлийн лавлагаа- 2             Жолоочийн мэдээллийн лавлагаа-19           Жолоодох эрхийн оноо- 1             Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөртэй эсэх тухай тодорхойлолт-21             Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа-1             Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа- 6             Гэрлэлт дуусгавар болсон тухай лавлагаа- 1    Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт-10             Цэргийн бүртгэл- 1        Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт-102             Иргэн / даатгуулагч /-д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт- 2             Иргэнд олгох тодорхойлолт- 2             Нийгмийн халамжаас дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн   иргэний тодорхойлолт- 1             Эрүүл мэндийн даатгал төлөлт шалгах- 5           Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа-21             Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын  лавлагаа -3    Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа – 3             Хуулийн этгээдэд  улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх тухай лавлагаа-1     Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа- 1    Хуулийн этгээдийн хаягын лавлагаа- 1    Хуулийн  этгээд бүртгэлгүй тухайлавлагаа- 1 тус тус олгож ажилласан.

 

100

181. Төр засаг, орон нутгийн бодлого шийдвэрийг иргэдэд сурталчлах, хүргэх олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх

 

 

Төрийн байгуулла-гын мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний тоо, цахим хаягтай болох сум, агентлагийн тоо 20

Байгууллагын төсөв - 2,7 сая төгрөг

Монгол Улсын Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль 2022.05.01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны А/25 дугаар тушаалаар сумын албан ёсны  www.sainshand.do.gov.mn цахим хаягm хөгжүүлэлт хийж, иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэж ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд: 1.Цахим мэдээллийн хэрэгслээр  718 мэдээ, мэдээллийг түгээж 39621 иргэний хандалт 2. Багийн иргэний нийтийн хурлаар 8 багийн ИНХ –д нийт 1600 иргэнд 3. “Иргэдэд мэдээлэл өгөх цаг”-аар  9 удаагийн тайлант уулзалтад 212 иргэнд  4. Сумын Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2” тайлант уулзалтаар 300 иргэнд тус тус мэдээлэл хүргэж ажилласан.

 

101

4.1.3. Төрийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, иргэдээ сонсдог, хувийн хэвшилтэйгээ хамтран ажиллах тогтолцоог төлөвшүүлнэ.

183. Аймаг, сумын төсвийн эрх мэдлийн шинэчлэлийн хүрээнд орон нутгийн чиг үүргийн шинжилгээг хийж хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах

 

 

МУЗЗНДНТУТХ хэрэгжиж эхэлсэн байна.

 

Сумын Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/55 дугаар захирамжаар 2022 оны төсвийн орлого бүрдүүлэх ажлын хэсгийг байгуулж орлогын төлөвлөгөө тасраад байгаа орлогыг бүрдүүлэх үүрэг өгсөн. Багийн Засаг дарга, багийн хэсгийн ахлагчдын гэрээнд өөрчлөлт оруулан ажиллуулж байна. Хог хаягдлын хураамж, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, малын тоо, толгойн албан татвар, газрын төлбөрийн хураамжийг төвлөрүүлж ажиллаж байна. Сумын орон нутгийн төсвийн орлого 69,9%-ийн биелэлттэй байна.

 

102

184. Төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, төр, иргэний хамтын ажиллагааны оновчтой арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх

 

 

-Иргэдийн өргөдөл, гомдлын тоо, барагдуулалтын хувь 95% -төрийн байгууллагуудын талаарх иргэдээс авах судалгааны үр дүнг тооцсон байна. -ТББ-аар гүйцэтгүүлэх ажлын тоо-7

 

Сумын хэмжээнд 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 824 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд 765 буюу 92,8 хувийг нь зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч,  шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 59 өргөдөл судлагдаж байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 өдөр байна.Тайлант хугацаанд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын тоо өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 23, шийдвэрлэлт 6,2 хувиар өссөн. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Угтах үйлчилгээ”-ээр 1017 иргэн үйлчлүүлж, үйлчилгээ болон төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандалагын талаар үнэлгээ өгсөн бөгөөд нийт иргэдийн 89,3 хувь “Хангалттай сайн” гэж үнэлсэн байна.

 

103

185. Орон нутгийн бодлого шийдвэр боловсруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, олон нийтийн саналыг цахимаар авах, төрийн үйл ажиллагаанд тавих иргэдийн хяналтыг сайжруулах

 

 

Иргэдийн оролцооны хувь 15%

 

Сумын ОНХС-ийн 2023 оны төсөл, арга хэмжээг төвөлөхтэй холбогдуулан иргэдээс санал авах ажиллагааг зохион байгуулж ажилласан бөгөөд 8 багийн давхардсан тоогоор 14339 иргэн санал ирүүлсэн нь сумын нийт иргэдийн 53,1 хувийг эзэлж байна. Нийт санал асуулгад оролцогчдын 15,6 хувь нь цахимаар саналаа өгсөн үзүүлэлттэй байна. Сум орон нутгаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж 718 мэдээ, мэдээллийг байгууллагын албан ёсны цахим хаяг болон олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан мэдээлж, 63 иргэнээс ирүүлсэн санал, гомдол, талархалыг бүртгэж, хуульд заасан хугацаанд хариу хүргүүлж ажилласан.

 

104

4.1.4. Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой, ёс зүйтэй төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний хүртээмж, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.

186. Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн аудитыг хийж, чадахуйн зарчимд тулгуурласан мэргэшсэн тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх

 

 

Төлөвлөгөө-ний хэрэгжилтийн хувь-100

 

Сумын Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/10 дугаар захирамжаар  "Байгууллагын бүтцийн бүдүүвч, албан тушаалын жагсаалт"-ыг  104 орон тоотойгоор шинэчлэн баталсан бөгөөд төрийн албаны улс төрийн - 10, төрийн захиргааны - 34, төрийн үйлчилгээний - 24, гэрээт - 36 албан тушаалыг баталсан.  Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан 2022 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн №05 тоот "Хүний нөөцийн дотоод аудит хийх" удирдамжийн хүрээнд байгууллагын хэмжээнд дотоод хяналтыг зохион байгуулж  төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлгүй 15 албан хаагчийн сул орон тооны захиалгыг Дорноговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. "Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр"-ийн 2022 онд хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2 бүлэг 19 заалттайгаар боловсруулан хэрэгжүүлсэн бөгөөд гүйцэтгэл 83,7 хувийн биелэлттэй байна.

 

105

187. Төрийн албан хаагчийн харилцаа хандлага, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж,  шинэ соёлыг төлөвшүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх

 

 

Зохион байгуулах ажлын тоо 4

 

Сумын Засаг даргын 2022 оны А/69 дүгээр захирамжаар сумын харьяа төсөвт байгууллагын удирдах, гүйцэтгэх албан хаагчдыг хамруулсан "Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн"-ийг зохион байгуулсан. Тус зөвлөгөөнийг Дорноговь аймаг дахь ТАСЗ-төй хамтран зохион байгуулж "Төрийн албаны шинэтгэл, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлага" сэдвээр сургалт мэдээлэл өгч 713 ажилтан, албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлсэн байна. Байгууллагын 2022 оны сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд “Ёс зүйн зөвлөл”-өөс “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүй” сэдвээр сургалт зохион байгуулж 78 албан хаагчийг хамруулав. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлагын талаар иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг  “Угтах үйлчилгээ”-ээр дамжуулан авахад 1017 иргэн үйлчлүүлсэн бөгөөд нийт иргэдийн 89,3 хувь “Хангалттай сайн” гэсэн үнэлгээг өгсөн байна.

 

106

188. Төрийн албан хаагчдын сургалт, нийгмийн баталгааг сайжруулан, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, мэргэшүүлж, чадавхжуулах тогтолцоог хөгжүүлэн хүний нөөцийн чадамжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Нийгмийн баталгаа, сургалтын орчныг сайжруулах хувь 70% Сургалтад хамрагдах албан хааг-чийн хувь 90

 

Сумын Засаг даргын тамгын газрын даргаас “Байгууллагын хэмжээнд 2022 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө”-г 3 бүлэг 17 сэдвийн хүрээнд сургалтын  төлөвлөгөөг баталж хэрэгжүүлсэн бөгөөд тайлант хугацаанд 4 багц удирдамжийн 11 сургалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 280 ажилтан, албан хаагчдыг хамруулсан нь нийт албан хаагчдын 91,3 хувийг эзэлж байна. Сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд: -Сумын төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж төрийн албан хаагчийн ёс зүй, эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлсэн. -Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн ERP  систем ашиглах сургалтыг сумын  харьяа 25 төсөвт байгууллага, ЗДТГ-ын болон багийн ажлын албаны албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулж салбарын чиг үүрэг бүхий 78 албан хаагчдыг чадавхижуулав. -2022 оноос хүчин төгөлдөр болсон “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай”, “Төрийн хэмнэлтийн тухай”, “Нийтийн ил, тод байдлын тухай” хуулийн талаарх сургалтыг зохион байгуулж, 96 албан хаагчийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлсэн. -Засаг захиргааны анхан шатны нэгжид ажиллаж буй албан хаагчдыг  чадавхижуулах чиглэлээрх сургалтыг зохион байгуулж 56 албан хаагчийг хамрууллаа.  Дэс түшмэлийн мэргэшүүлэх дунд  хугацааны сургалтад Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн тасгийн дарга, Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга мөн богино хугацааны Төрийн албан хаагчийг чиглүүлэх сургалтад Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн тасгийн Хууль зүйн мэргэжилтэн хамрагдсан. Нийгмийн баталгааг хангах зорилтын хүрээнд: Төрийн албан хаагчдад 2022 оны хагас жилийн байдлаар байдлаар Ур чадвар- 5,335,560, Урамшуулал- 6,260,021, цалин- 236,456,034 төгрөгийг, өдрийн хоолны мөнгө - 14,280,000 төгрөгийг, унааны зардалд - 3168000 төгрөгийг батлагдсан төсвөөс олгосон.

 

107

4.2.2. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

191. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл болгож, нутаг дэвсгэрийн онцлог, хүн ам, гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал болон судалгаанд суурилсан ажил, арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх

 

 

Төлөвлөсөн ажлын Хэрэгжил-тийн хувь 100

 

Сумын Засаг даргын 2022 оны А/93 дугаар захирамжаар сумын хэмжээнд зохион байгуулах эрх зүйн сургалтын  төлөвлөгөөг 3 бүлэг 17 заалттайгаар боловсруулж, батлуулсан . Иргэдийн эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зориллгоор  иргэний эрх зүйн чиглэлээр 5 сургалт, эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр 8 сургалтыг зохион байгуулж хамрагдвал зохих зорилтот бүлгийн иргэдийн хамрагдалт:             ХБИ-дэд чиглэсэн сургалтад – 13,8 хувь       Хүүхдэд чиглэсэн сургалтад – 41,2 хувь       Өндөр настанд чиглэсэн  сургалтад – 10,3 хувь нь хамрагдсан байна. Сумын ИТХ-ын дэргэдэх ГХУСАЗСЗ-төй хамтран хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэдэд 2022 онд шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн талаарх сургалтыг зохион байгуулж, хамрагдвал зохих зорилтот бүлгийн иргэдийн 13,8 хувь хамрагдаж, эрх зүйн мэдлэг, мэдээллээ дээшлүүлсэн. Аймгийн Цагдаагийн газар, ГБХЗХГ-тай хамтран Хог хаягдлын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжоор  өсвөр насныханд зориулсан эрх зүйн сургалтын хичээлийг боловсруулж, ЕБС-ын 657 сурагчдын эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэв.  Сумын хэмжээнд тайлант хугацаанд 154 гэмт үйлдэгдсэн бөгөөд гэмт хэргийн төрлөөр ангилбал:      Хүнийг алах гэмт хэрэг 2021 онд 1, 2022 онд 0             Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг 2021-4, 2022-4 мөн түвшинд             Залилах гэмт хэрэг 2021-17, 2022-53             Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг 2021-1, 2022-1 мөн түвшинд         Эрүүл мэндийн эсрэг 2021-1, 2022-1 мөн түвшинд, бусад гэмт хэргийн хувьд өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

108

192. Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээг төрийн бус байгууллага, үүрэн холбооны аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

 

 

Төлөвлөх ажлын хэрэгжилтийн хувь 100

 

Монгол Улсын Үндсэн хууль батлагдсан өдрийг тохиолдуулан үүрэн холбооны аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран "Хууль эрх зүй, танин мэдэхүйн цахим таавар"-ыг зохион байгуулах хамтарсан удирдамжийг эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулсан. Удирдамжийн хүрээнд 10 удаагийн цахим тааварыг зохион байгуулж, 78 иргэн хамрагдлаа. Мөн орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгуулагатай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд хууль эрх зүйн чиглэлээр 3 төрлийн шторк, 9 ширхэг зурагт хуудсыг бэлтгэж олон нийтэд мэдээлж 4837 иргэний хандалт авсан байна.

 

109

193. Зам тээврийн осол, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар замын хөдөлгөөнд оролцогчдын хандлага, соёл, дадал, хариуцлагыг дээшлүүлж, зам тээврийн ослыг бууруулах

 

 

Төлөвлөх ажлын хэрэгжилтийн хувь 100

-

Замын хөдөлгөөнд оролцогчийн аюулгүй байдлыг хангах, хүүхдийг гэмт хэрэг, зам тээврийн осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөв дадал хэвшлийг бий болгох зорилгоор "Шар дарцаг" аяныг 2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд аймгийн Замын цагдаагийн тасаг, сумын ерөнхий боловсролын 1, 2, 3, 5 дугаар сургууль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 дүгээр цэцэрлэгтэй хамтран зохион байгуулж ажилласан. Тус аяны хүрээнд 38 байршилд 593 ширхэг шар дарцаг хийж байршуулан 3144 хүүхэд, 1453 багш, эцэг эх, асран хамгаалагчид шар дарцаг хийх, хэрэглэх заавар зөвлөмжийг хүргэсэн.

  Хавсралт : 10 зураг

 

110

4.4.1. Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцөлийн үед хэрэгжүүлнэ.

203. Батлан хамгаалах салбарын бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх

 

 

Бодлогын хэрэгжилтийн хувь 95,0

 

Сумын Засаг даргын 2021 оны А/317 дугаар захирамжаар сумын хэмжээнд 2022 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж ажилласан бөгөөд гүйцэтгэл 90,3 хувьтай байна. Батлан хамгаалах яамны сайд, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хүрээнд зохион байгуулагдсан "Батлан хамгаалах үзлэг шалгалтын удирдамж"-д заагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн дайчилгааны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулж, шалгуулсан.

 

111

204. Орон нутаг дахь Зэвсэгт хүчний ангиудын тайван цагт дотоод үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, бэлэн байдлыг хангах зорилгоор дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах

 

 

Дэмжлэгийн тоо-4

 

Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран "Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж"-оор Зэвсэгт хүчний 336-р ангийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт зохион байгуулсан. Сумын Засаг даргын 2022 оны А/162 дугаар захирамжаар Зэвсэгт хүчний 336-р ангид 30.2 га газрыг ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор  эзэмшүүлсэн.

 

112

205. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлж, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчлэх

 

 

Баримт бичиг боловсруу-лалтын хувь 100 Төлөвлөл-тийг хийж дуусгасан байна.

 

Аймгийн Цэргийн штабтай хамтран "Дайчилгааны төлөвлөгөө"-г боловсруулсан бөгөөд батлуулахаар эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн.

 

113

206. Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлж, “Оюутан-цэрэг” сургалт, хугацаат цэргийн алба хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх

 

 

Арга хэмжээний тоо-18, хяналтын тоог 100 хувь биелүүлсэн байна.

 

Хүүхэд залуучуудад  эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, бие бялдрын болон ёс суртахуун, сэтгэл зүйн хүмүүжил олгох зорилгоор  Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/357 дугаар захирамжаар  Цэрэг-спортын "Дөл" тэмцээнийг ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Цэрэг-спортын Дөл тэмцээнийг 2022 оны 06 дугаар сарын 27-нд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  Мөн  ЗХ-ний 336-р ангитай хамтран Энхийг сахиулах ажиллагааны 20 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн 150 сурагчдад мэдээлэл сурталчилгааг хүргэн ажилласан.

 

114

4.5.1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, төрийн байгууллагын ажлын үр дүнг сайжруулна.

208. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг нэмэгдүүлж, дээд шатны байгууллагын үнэлгээний хувийг ахиулах

 

 

Үнэлгээний хувь 88.0

 

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас тайлант хугацаанд "Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө"-д 134 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр хяналтад авсан бөгөөд гүйцэтгэл 76 хувийн биелэлттэй байна. Өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 10 хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна.

 

Тав. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

115

5.1.1. Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

209. Агаарын бохирдлыг бууруулах өрхийн ухаалаг хэрэглээг бий болгох, цахилгаан халаалтыг дэмжих арга хэмжээг судалж хэрэгжүүлэх

 

 

Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-5

 

Агаарын бохирдлыг бууруулах, цахилгааны шөнийн тарьфт оруулахаар 5 дугаар баг буюу Зүүнбаян тосгоны агаарын бохирдлын судалгааг аймгийн Цаг уур, орчны шинжилгээний төвөөр 2022 оны 2 дугаар сард хийлгүүлэн, иргэдээс авсан судалгаа болон агаарын бохирдлын судалгааны хамт аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлсэн. Цахилгаан халаалтыг шөнийн тарьфаар буюу үнийн хөнгөлөлтэйгөөр ашиглах боломжтой болж байна.

 

116

210. Сумын төвүүдийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг нарийвчлан тогтоож мөрдүүлж хэвшүүлэх

 

 

Эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийн биелэлтийн хувь-100, Худгийн тоо-2

 

Сайншанд сумын хүн амын ундны усны ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм болон хамгаалалтыг Чандмань-Илч ОНӨХХК гүйцэтгэж байна..

 

117

211. Булаг, шанд, рашааны ундаргын эхийг хамгаалж, тохижуулах ажлыг үргэлжлүүлэх

 

 

Хамгаалж, тохижуулах булгийн тоо-3

 

3 дугаар улиралд орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй.

 

118

212. Сумдын ундны усыг чанарын шинжилгээнд хамруулж, цэнгэгжүүлэх төхөөрөмжийг суурилуулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, стандартын шаардлага хангасан ундны усаар хангах

 

 

Шинжилгээнд хамрагдах худгийн тоо-40, Цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах худгийн тоо-1

 

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн Т/05 тоот гэрээний дагуу Төв суурин газрын хүн амын унд ахуйн усны эх үүсвэрийн усны чанарын судалгаа хийх, баталгаат ундны усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 06-ны өдрүүдэд Сайншанд сумын хүн амын унд ахуйн 10 гүний худгаас дээж авч, ШУА-ын Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн Экологийн химийн лабораторт багц шинжилгээнд хамруулахаар хүргүүлсэн.

 

119

5.1.2. Гэр хороолол, аялал жуулчлал ын газруудын ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй болгох жишиг төсөл хэрэгжүүлж сайн туршлагыг дэлгэрүүлнэ.

213. Ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй болгох дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах

 

 

Сайжруулах ариун цэврийн байгуу-ламжийн тоо-100

 

Аймгийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 55 сая төгрөгийн захиалагчийн эрхийг сумын Засаг даргад шилжүүлсэнтэй холбоотой наадмын талбайд боловсон, бие даасан инженерийн шийдэлтэй нийтийн бие засах газар байгуулах ажлын тендерийг 2022.06.16-наас 2022.06.24-ний өдрийн хооронд зарлаад байна.

 

120

5.1.3. Ан амьтдын амьдрах орчныг тэтгэх, нүүдлийн замыг чөлөөлөхөд иргэн, аж ахуйн нэгжийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

214. Зарим сумдад сэргээгдэх эрчим хүчээр ажилладаг худаг гаргах, бороо цасны ус харимтлуулах хөв цөөрөм байгуулж зэрлэг амьтдын ус хангамжийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх

 

 

Сэргээгдэх эрчим хүчээр ажиллах худгийн тоо-1, Хөв цөөрөм-2

 

Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд санхүүжилт тусгагдаагүй

 

121

215. Дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ан амьтдад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлэн, төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллах

 

 

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.

 

Сайншанд сумын нутаг дэвсгэрт хамаарах орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар болох Хан Баянзүрх хайрхан болон Хаалган уул, Хашаатын говийн зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын төслүүдийн сөрөг нөлөөллийн судалгааг Хамарын хийдийн тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа ОНӨААТҮГ-тай хамтран 3 дугаар улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.

 

122

5.1.4. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.

216. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих

 

 

Дахин боловс- руулах хог-1000тн,

 

Хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрийг дэмжиж бүтээгдэхүүний түүхий эдийн нийлүүлэлтийг сайжруулах болон иргэдийн хог хаягдлыг ангилан ялгах дадал хэвшлийг бий болгох нөлөөллийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 19,950,000 төгрөгийн санхүүжилтээр 2, 7, 8 багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн орон сууцны гадна талбайд буюу 700 өрхийн дунд 3 төрлийн дахивар хаягдал ангилах 7 ширхэг зориулалтын савыг байршуулсан. Цаашид сумын ОНХС болон аймгийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас санхүүжүүлэн 17 ангилах зориулалтын савыг байршуулах ажлыг зохион байгуулна. Мөн сумын хэмжээнд 110 худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагад хог хаягдлыг ангилах, дахивар хог хаягдлыг цуглуулан дахин боловсруулах үйлдвэрт хүлээлгэн өгөх талаар албан бичиг хүргүүлэх болон 43 аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлд сургалтыг тус тус зохион байгуулан ажилласан. "Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газар 20 тонн хаягдал шил цуглуулж Улаанбаатар хотын шил боловсруулах үйлдвэрт хүргэж ажилласан. Сайншанд суманд дахивар хог хаягдал боловсруулах жижиг оврын 1 үйлдвэрт 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар дахивар хог хаягдал өгдөг худалдаа, үйлчилгээний төвийн тоо 2-оор нэмэгдэж, нийт 15 цэгээс 3 тонн дахивар гялгар уутыг цуглуулсан.

 

123

217. Хог хаягдлыг цэвэрлэх, эх үүсвэр дээр нь ялган ангилах, иргэдийн дадал хэвшлийг бий болгох сургалт, нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулах

 

 

Сургалт нөлөөл-лийн ажлын тоо-40 Хог ангилан ялгах өрхийн тоо-2000 автопарк шинэчлэл-ийн тоо-1

Сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгө 2,5 сая

Сайншанд сумны Засаг даргын 2022 оны “Эко хот-2022” зорилтот жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” А/179 дүгээр захирамжийн дагуу нээлтийн арга хэмжээний үеэр хог хаягдал ангилан ялгах зориулалтын сав үйлдвэрлэгч орон нутгийн компанитай хамтран 100 иргэн, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч 40 аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлд танилцуулах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн хог хаягдлыг ангилахын ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлагын талаар, цаашид орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагаас зохион байгуулах ажлын талаар орон нутгийн DTV телевизээр 2 удаа мэдээлэл өгч ажилласан. Сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах тухай” А/131 дүгээр захирамжаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 16-17-ны өдрүүдэд нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж, тус цэвэрлэгээнд 359 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2726 ажилтан, албан хаагч, гэр хороолол, орон сууцны 382 иргэн оролцож, 138,2 га талбайг цэвэрлэн 457,5 тн хог хаягдлыг төвлөрсөн хог хаягдлын цэгт тээвэрлэн хүргэсэн.

 

124

218. Аюултай хог хаягдлын бүртгэлжүүлж, дахин боловсруулах үйлдвэрт шилжүүлэх

 

 

Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах агуулах барьж ашиглалтад оруулна. Үйлдвэрт шилжүүлэх хог хаягдлын хэмжээ-150 тн

 

Сайншанд сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн баруун хойно болон дахивар хог хаягдал боловсруулах Эко говь ХХК-ны зүүн урт талд Байгаль орчны яамны санхүүжилтээр аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах агуулах баригдаж байна. барилгын ажлын явц 50 хувьтай байна.

 

125

5.1.5. “Ногоон Дорноговь” арга хэмжээг хэрэгжүүлж ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

219. 20 сая мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлэн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, мод тарьж, ургуулсан иргэд, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж, урамшуулах

 

 

Тарих модны тоо-400,000 Урамшуулах иргэд-100, ААНБ-20

-

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2” хөтөлбөрийн 5.1.6.1 дэх зорилтын хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Бүх нийтээр мод тарих өдөр “Говийн парк” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нээлтийн үйл ажиллагаанд 90 албан байгууллагын 102 иргэн 1700 нүхэнд 3700 ширхэг хайлаас, 570 ширхэг улиас тарьж нийт 4270 модны суулгацын тариалалт хийсэн. Мөн 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Хүүхдийн зусланд 14 албан байгууллага 736 улиас, 3965 хайлаас тарьж нийт 4701 модны суулгацын тариалалт хийсэн. Сайншанд хотын хаврын тариалалтанд нийт 12271 модны тариалалт хийсэн. Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дунд тохижилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Эко өрх-Эко байгууллага” шалгаруулах аяныг сумын Засаг даргын А/146 Захирамжаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл зарласан.

 

126

220. Мод үржүүлгийн газруудын үйл ажиллагааг дэмжиж, заган ой, ховор ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд иргэд, төрийн бус байгууллагуудын оролцоог идэвхжүүлэх

 

 

Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-7 Мод үржүүлгийн газрын тоо-4

аймгийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 65 сая

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд "Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газрын мод үржүүлгийн талбайн үйл ажиллагааг дэмжиж сумын 2022 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр 19,2 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 3 ширхэг хүлэмж болон мананцар үүсгэгчийг худалдан авахаар гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Мөн аймгийн байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 14,0 сая төгрөгийн захиалагчийн эрхийг аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргад шилжүүлсэнтэй холбоотой "Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газарт модны нүх ухах зориулалтын өрөм худалдан авах ажлыг зохион байгуулж "Нью ворлд инженеринг энд констракшн" ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. Мөн тус сумын 8 дугаар багт "Говийн парк" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийн усалгаа арчилгаанд зориулан худаг гаргах, геофизикийн хайгуул хийх ажлын тендерийг зохион байгуулж, "Эхний эхэн" ХХК-ийг шалгаруулж, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах эрх бүхий мэдэгдэл хүргүүлээд байна.

 

127

5.1.6. Уул уурхайн олборлолт, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажил болон эзэн холбогдогчгүй эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

221. “Нөхөн сэргээлт 2024” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, уул уурхайн олборлолт болон төмөр зам, автозам, барилга байгууламж барихтай холбоотой эвдэрсэн газруудыг нөхөн сэргээх

 

 

Нөхөн сэргээлтийн хувь-100, Нөхөн сэргээх талбайн хэмжээ-20 га

 

Алтанширээ сумын нутаг дэвсгэрт баригдаж буй Газрын тос боловсруулах бүтээн байгуулалтын ажилд зориулж авто замын далан шорооны материалыг Сайншанд сумын 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт салхин паркын баруун урд талаас 4,7 га зөвшөөрөгдсөн талбайгаас 90,000 м.куб түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож байгаа бөгөөд техникийн нөхөн сэргээх арга хэмжээг авч, орон нутагт хүлээлгэн өгөх ажил 10 сард хийгдэнэ.

 

128

5.1.7. Сайн дурын байгаль хамгаалагчдыг дэмжиж, байгаль орчны чиглэлээр ажиллах иргэд, олон нийтийн оролцоог идэвхжүүлнэ.

222. Иргэдэд экологийн боловсрол олгох ажлыг эрчимжүүлэх

 

 

Зохион байгуулах сургалтын тоо-7, хамрагдах хүний тоо-17000

Сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 500,000 төгрөг зарцуулсан

Сайншанд сумын ерөнхий боловсролын 1, 2, 3, 5 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 500 гаруй сурагчдад хог хаягдлыг ангилан ялгахын ач тус, үр нөлөө сэдвээр сургалт зохион байгуулахаас гадна мөн бага ангийн хүүхдүүдийн экологийн боловсролд нөлөөлөхөөр дахивар хог хаягдал болон аюултай хог хаягдал болох төрөл бүрийн хуруу зай /батерай/-г бичиг хэргийн хэрэгслээр худалдан авах ажлыг зохион байгуулж 2 тн дахивар хог хаягдлыг цуглуулсан.

 

129

223. Сайн дурын идэвхтэн байгаль хамгаалагчдыг ажиллуулж, урамшуулах

 

 

Шинээр томилогдох идэвхтэн байгаль хамгаалаг-чийн тоо- 20, Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-3

0

Хамарын хийд, Хан Баянзүрх хайрхан, Зоогийн хоолой, Зээгийн хөтөл, Хашаатын говь зэрэг орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын менежментийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Хамарын хийдийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалттай газрын захиргаа ОНӨААТҮГ 2022 оны эхэнд 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус байгууллагын бүтцэд байгаль хамгаалагчийн 2 орон тоог нэмэгдүүлэх, түүний цалингийн сан батлуулахаар аймгийн ИТХ-ын 2 дугаар улирлын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр саналыг хүргүүлээд байна.

 

130

5.1.8. Аймгийн Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

224. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг нэмэгдүүлж, хамгаалалтыг сайжруулах

 

 

Нутаг дэвсгэрийн эзлэх хувь-32.9, шинээр тэмдэгжүүлэх газрын тоо-10

 

Сайншанд сумын нутаг дэвсгэрт хамаарах орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг болох Хамарын хийд, Хан Баянзүрх хайрхан, Хашаатын говь, Зоогийн хоолой, Зээг зэрэг газрын хамгаалалтыг хариуцсан Хамарын хийдийн тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааг дэмжиж сумын Засаг даргын 2022 оны "Хяналт шалгалтыг зохион байгуулах тухай" А/192 дугаар захирамжаар 2022.05.27-ны өдөр мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан хяналт, шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан. Тухайн байгууллага нь орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрыг тэмдэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

Зургаа. ОРОН НУТАГ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ

131

6.1.1. Орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.

225. Сайншанд сумын суурьшлын бүсэд хот хөгжлийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөө боловсруулж, дахин төлөвлөлтийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

 

 

Гүйцэтгэлийн хувь 100

Аймгийн орон нутгийн төсвийн 126 229 400

Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" хөтөлбөрийн 6.1.1.1 дахь зорилтын дагуу Аймгийн орон нутгийн төсвийн 126,229,400 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 1, 2, 3, 4, 6,7, 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан 337.7 га талбайд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын гүйцэтгэгчээр “Инженер геодези” ХХК шалгарч, гүйцэтгэл 100 хувьтай, экспертизээр хянагдаж байна.

 

132

226. Сайншанд сумын гэр хороололд газрыг дахин зохион байгуулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

 

 

Чөлөөлөх нэгж талбарын тоо 79

Аймгийн орон нутгийн төсвийн 126,2 сая, сумын ОНХС-ийн 126,9 сая төгрөгийн тус тус зарцуулалттай.

Сайншанд сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 700 хүний суудалтай Саран хөхөө театрын барилгын ажил, Мандах наран 4, 5 орон сууцны хорооллын бүтээн байгуулалттай холбогдуулан Өлзийт гудамжны 70  иргэний эзэмшил газрыг чөлөөлсөн. Иргэдийн чөлөөлж шилжүүлсэн байршилд  гэр хорооллыг дахин зохион байгуулалтыг эхлүүлж. Тус гэр хорооллын ЦДАШ-ыг сумын ОНХС-ийн 126,9 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Уртын уул ХХК гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тухайн жил 07 сарын 20-ны өдөр дуусаж хүлээлгэн өгөх гэрээтэй. Аймгийн орон нутгийн төсвийн 126,229,400 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 1, 2, 3, 4, 6,7, 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан 337.7 га талбайд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын гүйцэтгэгчээр “Инженер геодези” ХХК гүйцэтгэл  байна,. Гүйцэтгэл 100 хувьтай, экспертизээр хянагдаж байна. Тус хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу үе шаттайгаар гэр хорооллыг барилгажуулах, дахин зохион байгуулах зарчмаар нийгмийн дэд бүтэц, үйлчилгээний төв, нийтийн эзэмшлийн талбай, авто замын сүлжээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

133

230. Сайншанд суманд "Шинэ найрамдал" суурьшлын бүс байгуулах ажлыг эхлүүлэх

 

 

Суурьшлын бүс байгуулах ажлын дэд бүтцийн ажил, зарим барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

ОНТ-ын 11, 253,562.2 төгрөг

Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" хөтөлбөрийн 6.1.1.3 дахь зорилтын дагуу "Шинэ Найрамдал" суурьшлын бүс байгуулах ажлын хүрээнд Сайншанд сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан, ерөнхий төлөвлөгөөнд "Мандах наран-5" орон сууцны хороолол, Саран хөхөө театр, төвлөрсөн хангамж бүхий амины орон сууцны хороолол, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн цогцолбор, Ерөнхий боловсролын сургууль зэрэг барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд тусгагдсан.  ОНТ-ийн 519,562.3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 7-р багийн Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын гүйцэтгэгчээр "Гегатера тех" ХХК шалгарч, 2х630кВА чадалтай хаалттай дэд өртөөний барилгын үндсэн хийц бүтээц, гадна заслын ажил хийгдэж дууссан. Ажлын гүйцэтгэл 20%-тай байна. ОНТ-ийн 10,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 2022 онд дээрх суурьшлын бүсэд төвлөрсөн дулааны станц, "Мандах наран-5" орон сууцны хороолол, Саран хөхөө театрын барилгын гадна дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэгчээр "Чандмань-Илч" ОНӨХХК шалгарч, бохир усны Ш200мм голчтой 1056м урт хүчитгэсэн HDPE шугам, цэвэр усны ЦУХ-1 худгаас ДХ-11 худаг хүртэлх Ш160мм голчтой 276м урт хүчитгэсэн PE шугам, дулаан хангамжийн ДХ-1 худгаас ДХ-5 худаг хүртэлх газар шорооны ажил бүрэн хийгдэж, ДХ-1 худгаас ЭӨ-1 хүртэлх сувгийн шал болон ханын бетон цутгалт, худгийн бетон цутгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэн ажлын гүйцэтгэл 22%-тай байна.  ОНТ-ийн 634,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаан Саран хөхөө театр, “Мандах наран-5” орон сууцны хорооллын гадна цахилгаан хангамж, дэд станц барих ажлын гүйцэтгэгчээр "Уртын Уул" ХХК шалгарч, аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны А/399 захирамжаар гэрээ байгуулсан.

 

134

6.1.1. Орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.

231. “Хашаандаа сайхан амьдаръя” санаачлагын хүрээнд амины орон сууц, гэр хорооллын айл өрхийг төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлыг төр, хувийн хэвшлийн санхүүжилтээр хийх

 

 

Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох амины орон сууц, гэр хорооллын айл өрхийн тоо- 30

ОНТ-ын 344,140.0 сая, Сумын ОНХС-ын 172,421.0 сая төгрөг

ОНТ-ын 344,140.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 1-р багийн гэр хорооллын гудамжаар цэвэр, бохир усны шугам татах ажлын гүйцэтгэгчээр "Эгнэгт өрнөх" ХХК шалгарч, аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/385 дугаар захирамжаар гэрээ байгуулах эрх олгосон. Сумын ОНХС-ын 58,326.6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 4 дүгээр багийн гэр хороололд цэвэр усны шугам угсрах ажлын гүйцэтгэгчээр "Чандмань Илч" ОНӨХХК шалгарч, сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/140 дугаар захирамж, СОНХС-ын 55,583.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 6 дугаар багт Жанчивын гудамжинд цэвэр усны шугам угсрах ажлын гүйцэтгэгчээр Ингүүмэл оргил" ХХК шалгарч, сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/141 дугаар захирамж, СОНХС-ын 58,511.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 8 дугаар багийн Үзүүрийн 11-р гудамжны цэвэр усны төв шугам шинээр татах ажлын гүйцэтгэгчээр  "Чандмань Илч" ОНӨХХК шалгарч, сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/139 дугаар захирамжаар тус тус гэрээ байгуулах эрх олгосон. Төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох техникийн нөхцөлийн зөвшөөрлийг 47 иргэнд олгосон. Өөрсдийн хөрөнгөөр 1, 2, 3, 4, 6, 8-р багийн 17 айл өрх төвлөрсөн цэвэр, бохир усны шугамд холбогдсон.