ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ТАЙЛАН

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ТАЙЛАН

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн тайлан 2022 он 6-р сар

Шийдвэр Д/д

Заалт Д/д

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Холбогдох заалтын агуулга

Хэрэгжилтын явц

1

1

Ашигт малтмалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/
2006-07-08
Дугаар 2006.08.26

43.3.. Энэ хуулийн 43.2-т заасан төлбөрийг тухайн сум, дүүргийн төсөвт төвлөрүүлж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр шинээр бий болгох, боловсролын болон эрүүл мэндийн салбарт зарцуулах бөгөөд энэ талаархи журмыг сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална.  (43.1.Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тэдгээрийн туслан гүйцэтгэгч нь Монгол Улсын иргэдийг ажлын байраар хангах үүрэг хүлээх бөгөөд тухайн хуулийн этгээдэд ажиллагсдын 10-аас дээшгүй хувь нь гадаадын иргэн байж болно. 43.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гадаадын иргэдийг энэ хуулийн 43.1-д зааснаас илүү хэмжээгээр авч ажиллуулсан тохиолдолд ажлын байр тутамд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг сар бүр төлнө.)

Сайншанд сумын 8 багийн Иргэдийн нийтийн хурлууд 03 дугаар сарын 25-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, тус хурлаар орон нутгийн сангийн журмын төслийг танилцуулж, санал авах ажлыг зохион байгуулсан. нийт 8 багийн 1500 иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авах ажиллагааг зохион байгуулсан.

2

2

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай
2011-02-02
Дугаар 2011.02.02

19.1.8. Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллагсдын хүйсийн тэнцвэртэй байдлын тайланг сум, дүүргийн Засаг дарга дараа оны 01 дүгээр сарын 10-ны дотор аймаг, нийслэлийн Засаг даргад, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор Жендэрийн үндэсний хороонд тус тус хүргүүлэх;

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хуулийн дагуу “Жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах  аян”-ны хүрээд  сургуулийн цахим хуудсаар дамжуулан “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл гэж юу вэ?”, “Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх”, “Хүйс ба жендэрийн ялгаа”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл” сэдвүүдээр мэдээлэл хүргэлээ. Сургуулийн Нийгмийн ажилтан М.Мөнхбаатартай хамтран “Хүчирхийллийг зогсоож Хайрыг түгээе” аянд сургуулийн “Идэвхтэн сурагчдын группээр анги бүлгүүдийг уриалж мэдээллийг хүргэж дарамт хүчирхийллийн хэлбэрүүд, чөлөөт цаг, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргууд, цахим соёл сэдвүүдээр хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхдийн хамгааллын тухай хуулийг товч танилцуулж, гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай цахим сургалтуудыг эцэг эх, сурагчдад хүргэх ажлыг ээлжлэн зохион байгуулсан.

3

3

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
2011-06-16
Дугаар 2011.06.16

7.1.1. Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор сумын Засаг даргын 2020-2024 оны “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 6 бодлогын 65 зорилт, 189 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлуулсан бөгөөд гүйцэтгэлийг www.sainshand.do.gov.mn цахим хуудаст байршуулан нийтэд мэдээлж байна.Мөн байгууллагын зохион байгуулалын 5 тасаг, 8 багийн ажлын албаны мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан.

4

7.1.2. Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Төрийн албан хаагч бүрийн албан тушаалын тодорхойлолтод тусгагдсан чиг үүрэг болон холбоо барих утас, ажиллах цагийн хуваарийг байгууллагын мэдээллийн самбар, өрөөний үүдний хэсэгт байршуулсан.

5

7.1.3. Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас үзүүлж буй 47 төрлийн төрийн үйлчилгээний жагсаалтыг байгууллагын мэдээллийн самбар болон цахим хуудаст байршуулан тухай бүрт шинэчлэл хийж ажилласан бөгөөд давхардсан тоогоор 10003 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

6

7.1.4. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй 254 эрх зүйн актыг байгууллагын мэдээллийн самбар болон www.sainshand.do.gov.mn цахим хуудаст байршуулан тухай бүрт шинэчлэл хийсэн.

7

7.1.5. Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд тусгах;

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль тогтоомж шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан дараах журмыг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр 798 иргэнээс санал авч, хэлэлцүүлсэн. Үүнд: -Сумын орон нутгийн сангийн журам -Хотын төвд мал, амьтан маллахыг хориглох тухай журмыг иргэд олон нийтээр хэлэлцүүлж, албан ёсны цахим хаягт төслийг байршуулсан.

8

7.1.6. Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

Төрийн үйлчилгээний e-mongolia нэгдсэн системд холбогдсон бөгөөд "Нэг цонхны үйлчилгээний төв"- д төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн оператор ажиллуулж, иргэдэд 25 төрлийн 728 тодорхойлолт лавлагааг гарган төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд үйлчилгээний талаарх мэдээ, тайланг сар бүр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Гэрэгэ систем"-ийн киоск төхөөрөмжийг 2021 оны 09 дүгээр сараас эхлэн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн бөгөөд 141 иргэн үйлчлүүлсэн.

9

8.1.1. Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах;

Сумын Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/10 дугаар захирамжаар "Байгууллагын бүтцийн бүдүүвч, албан тушаалын жагсаалт"-ыг 104 орон тоотойгоор шинэчлэн баталсан бөгөөд төрийн албаны улс төрийн - 10, төрийн захиргааны - 34, төрийн үйлчилгээний - 24, гэрээт - 36 албан тушаалыг баталсан. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан 2022 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн №05 тоот "Хүний нөөцийн дотоод аудит хийх" удирдамжийн хүрээнд байгууллагын хэмжээнд дотоод хяналтыг зохион байгуулж төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлгүй 15 албан хаагчийн сул орон тооны захиалгыг Дорноговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлсэн.Сул орон тооны мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбараар дамжуулан олон нийтэд мэдээлсэн.

10

8.1.2. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/68 дугаар тушаалаар байгууллагын дэргэдэх "Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулж, ажиллах журам"-ыг баталсан. Ёс зүйн зөвлөлийн танилцуулга, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг албан ёсны цахим хуудаст байршуулсан.

11

8.1.3.. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Сумын Засаг даргын 2019 оны А/292 дугаар захирамжаар "Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө"-г батлуулсан бөгөөд 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70,3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны А/218 дугаар тогтоолын дагуу "Байгууллагын үнэлгээний баг"-ийг байгуулж төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх ажиллагааг зохион байгууллаа. Байгууллагын үнэлгээний багаас: -Улс төрийн - 9 -Төрийн захиргааны - 12 -Төрийн үйлчилгээний - 24 ажилтан, албан хаагчдын 2022 оны эхний хагас жилийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэв.ТАХ-дын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам болон 2022 оны эхний хагас жилийн үнэлгээг www.sainshand.do.gov.mn цахим хаягт байршуулав.

12

8.1.4. Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн мэдээллийг болон сул 15 орон тооны зар мэдээллийг цахим хуудаст байршуулсан. Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам, 2022 оны хагас жилийн үнэлгээний дүнг цахим хуудаст байршуулж, олон нийтэд мэдээлсэн.

13

8.1.5. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны А/218 дугаар тогтоолын дагуу "Байгууллагын үнэлгээний баг"-ийг байгуулж төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх ажиллагааг зохион байгууллаа. Байгууллагын үнэлгээний багаас: -Улс төрийн - 9 -Төрийн захиргааны - 12 -Төрийн үйлчилгээний - 24 ажилтан, албан хаагчдын 2022 оны эхний хагас жилийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэв.ТАХ-дын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам болон 2022 оны эхний хагас жилийн үнэлгээг www.sainshand.do.gov.mn цахим хаягт байршуулав.

4

14

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
2016-12-22
Дугаар 2017.02.01

18.1.1.. Харьяалах нутаг дэвсгэртээ гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хохирогчийг хамгаалах талаар хөтөлбөр баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавих; (18.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Дорноговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн тогтоолоор "Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх" аймгийн дэд хөтөлбөр батлагдаж, 13 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилт 70 хувьтай байна.  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран гэр бүлийн харилцаа болон хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 63 иргэн хамрагдсан.        Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  иргэд олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх,  уриалга бүхий зөвлөгөө мэдээллийн 42 постер хийж цахимд байршуулан 1526 иргэнд хүргэсэн.

15

18.1.2.. Засаг даргын өргөн мэдүүлснээр харьяалах нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааны зардлыг тухайн орон нутгийн төсөвт тусган батлах, гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэх; (18.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилсан сэргийлэх хүрээнд сумын гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх зөвлөлтэй хамтран  Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч”, Сайншанд сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс Гэр бүл судлаач Ж.Баясгалантай хамтран ахлах ангийн сурагчдад нөлөөллийн сургалтын арга хэмжээг   "Хувь хүний хөгжил, төлөвшил",  "Аз жаргалтай гэр бүл“, "Гэр бүлийн үнэ цэнэ", Амжилтын сэтгэл зүй", “Өсвөр насны хүүхдийн онцлог, харилцах арга зүй” зэрэг сэдвээр  сургалтыг зохион байгуулж, 1710 хүн хамрагдсан.         Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Хүүхдийн эрх хамгаалал, “Хамарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт”, “Хамтарсан багийн нээлттэй хэлэлцүүлэг” арга хэмжээнд 201 иргэн хамрагдсан.         Сайншанд сумын 7-н багийн ажлын албанаас "Нэгдүгээрт хүүхэд" арга хэмжээ зохион байгуулсан.  Тус арга хэмжээний хүрээнд  “Хүүхдээ сонсох өдөрлөг"-ийг 1,6-р багийн ажлын албанаас зохион байгуулж, Ерөнхий боловсролын 1,2,3,5-р сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн 510 сурагчид томчуудад хандаж сэтгэлийн илгээмжээ хүргүүлсэн.         Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах хүрээнд 9 удаагийн нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, 2421 иргэнд мэдээлэл хүргэж ажиллаж, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг ойлголтоо нэмэгдүүлж, хүүхэд тавих хараа хяналтыг сайжруулж ажилласан

16

18.1.3.. Хүн амын тоо, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг харгалзан орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байр байгуулах; (18.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Эрсдэлт нөхцөлд өртөж болзошгүй болон эрсдэлт өртсөн хүүхэд, гэр бүлийг тусгаарлах, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, дахин эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий “Түр хамгаалах байр” –ыг 2019 оны 04 дүгээр сард ашиглалтад оруулж, аймгийн Засаг даргын дэмжлэгээр 20.0 гаруй сая төгрөгөөр тохижилт хийгдсэн. 2022 онд 4 хүүхдэд хамгааллын үйлчилгээг үзүүлсэн.

17

19.1.1.. Харьяалах нутаг дэвсгэртээ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, хүчирхийллийн шалтгаан, нөхцөлийг тогтоох, арилгах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх; (19.1.Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах хүрээнд “Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч”, аяныг зарлан гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран гэр бүлийн харилцаа болон хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 63 иргэн хамрагдсан.       Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  иргэд олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх,  уриалга бүхий зөвлөгөө мэдээллийн 42 постер хийж цахимд байршуулан 1526 иргэнд хүргэсэн.

18

19.1.2.. Xамтарсан багийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх; (19.1.Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хараа хяналтгүй хүүхдийн бүртгэл хяналтыг сайжруулах, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 31 дүгээр тогтоолоор “Хамтарсан баг”-ийн бүрэлдэхүүнийг баг тус бүрт шинэчлэн байгуулж, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд бүрт хүрч ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хараа хяналтгүй хүүхдийн бүртгэл хяналтыг сайжруулах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд хүүхэд хамгааллын  9 хамтарсан баг нийт  15 удаа хуралдаж, аюулын зэргийн үнэлгээ, нөхцөл байдлын 15 үнэлгээг хийж, сэтгэл зүйн зөвөлгөөг 44 хүнд өгч ажилласан.        Хүүхдийн тусламжийн утас  108 –аас ирсэн  4 кейс асуудлыг 100 хувь шийдвэрлсэн.   17 кейсыг илрүүлж, 100 хувь шийдвэрлэж ажилласан.          Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газартай хамтран  “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг” чадавхжуулах сургалтад сумын хамтарсан багийн гишүүд болон 9 багийн хамтарсан багийн гишүүд бүрэн хамрагдаж,  Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, эрт шатанд нь илрүүлэх, шуурхай таслан зогсоох, нэгэнт өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хувьд хэвийн нөхцөлд эргэн ороход нь дэмжлэг үзүүлэх нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх  арга зүйг судлан, цаашид хийх ажлын чиглэлийг гарган ажилласан.        8-р багийн ажлын албанаас “Хүүхдийн ертөнц” өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулж, эрсэлт нөхцөлд амьдардаг 150 хүүхдийг хамруулан  урьчилан сэргийлэх үйлчилгээг хүргэн ажилласан. Мөн иргэдэд сэтгэл зүйн зөвөлгөө өгөх өрөөг бий болгосон.

19

19.1.3.. Oрон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байр байгуулах саналаа иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; (19.1.Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Эрсдэлт нөхцөлд өртөж болзошгүй болон эрсдэлт өртсөн хүүхэд, гэр бүлийг тусгаарлах, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, дахин эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Түр хамгаалах байр”-ыг 2019 оны 04 дүгээр сард ашиглалтад оруулж, аймгийн Засаг даргын дэмжлэгээр 20.0 гаруй сая төгрөгөөр тохижилт хийгдсэн. 2022 онд хийгдсэн тохижилт хөрөнгө оруулалт байхгүй байна.

20

19.1.4.. Oрон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл болон төсөвт гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, түүнд шаардагдах зардлын төсөв, ойрын ба хэтийн төлөвийг тодорхойлсон хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; (19.1.Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

"Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт "Гэр бүлийн үнэ цэнэ тогтвортой байдлыг хангах, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлнэ" гэсэн заалтыг тусгаж, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааны зардалд шаардагдах төсвийг ИТХ-д оруулж, сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гарган зарцуулах шийдвэрийг гаргасан.

21

19.1.5.. Xохирогчид үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зардлыг төсөвт тусгуулах саналыг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гүйцэтгэлийг тайлагнах; (19.1.Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх, Xохирогчид үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зардлын тооцоог гарган сумын ИТХ-д оруулж, Засаг даргын нөөц сангийн зардалд  8 сая төгрөгийг нэмэгдүүлэн батлуулж, нөөц хөрөнгөөс захиран зарцуулах шийдвэр гарсан.

22

19.1.6.. Xохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах, нийгмийн ажилтныг хохирогчтой ганцаарчлан уулзах өрөө, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх; 19.1.Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

Xохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх хүрээнд 8-н багийн нийгмийн ажилтныг хохирогчтой ганцаарчлан уулзах өрөөгөөр хангаж, тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлснээр 23  хүн үйлчилгээг хүргэн ажилласан.

23

19.1.7.. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагыг дэмжих, гэрээний үндсэн дээр санхүүжүүлэх; (19.1.Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Эрсдэлт бүлгийн өрхийн гишүүдийг нийгэмшүүлэх, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд  аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран ганцаарчилсан болон бүлгийн сургалтыг зохион байгуулж, эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа насанд хүрсэн 25 хүн, 19 хүүхдэд сургалт, зөвлөгөө өгч, сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлсэн. Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэд олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх, уриалга бүхий зөвлөгөө мэдээллийн 24 постер хийж багийн цахим хуудас, олон гишүүд бүхий цахим группд байршуулан давхардсан тоогоор 1750 иргэнд  мэдээллийг  хүргэсэн      8-р багийн ажлын алба нь  “Хүүхдийн ертөнц” өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулж, иргэдэд сэтгэл зүйн зөвөлгөө өгөх өрөөг бий болгосон.

24

19.1.8.. Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулах, энэ чиглэлээр идэвх санаачилгатай ажиллаж байгаа этгээд, хамт олон, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах; (19.1.Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:)

Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бага насны хүүхдийг хараа хяналтыг сайжруулах зорилгоор "Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч аян"-ыг зарлаж баг тус бүр цахим хуудсаараа дамжуулан мэдээлэл хүргэн иргэд олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх уриалга бүхий зөвлөгөө мэдээллийн 24 постер хийж багийн цахим хуудас, олон гишүүдтэй цахим группд байршуулан давхардсан тоогоор 1750 иргэнд уг мэдээллийг хүргэсэн байна.       “ХҮЧИРХИЙЛЭЛГҮЙ ГЭР БҮЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулж, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдэх орчны эрсдэлийг бууруулах, эцэг эхийн хараа хяналтыг сайжруулах, сурагчдад 108 утасны талаар мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан.

5

25

Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/
2017-12-07
Дугаар 2019.01.01

55.3. Төрийн байгууллага төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Сумын Засаг даргын тамгын газрын даргаас “Байгууллагын хэмжээнд 2022 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө”-г 3 бүлэг 17 сэдвийн хүрээнд сургалтын төлөвлөгөөг баталж хэрэгжүүлсэн бөгөөд тайлант хугацаанд 4 багц удирдамжийн 11 сургалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 280 ажилтан, албан хаагчдыг хамруулсан нь нийт албан хаагчдын 91,3 хувийг эзэлж байна. Сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд: -Сумын төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж төрийн албан хаагчийн ёс зүй, эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлсэн. -Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн ERP систем ашиглах сургалтыг сумын харьяа 25 төсөвт байгууллага, ЗДТГ-ын болон багийн ажлын албаны албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулж салбарын чиг үүрэг бүхий 78 албан хаагчдыг чадавхижуулав. -2022 оноос хүчин төгөлдөр болсон “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай”, “Төрийн хэмнэлтийн тухай”, “Нийтийн ил, тод байдлын тухай” хуулийн талаарх сургалтыг зохион байгуулж, 96 албан хаагчийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлсэн. -Засаг захиргааны анхан шатны нэгжид ажиллаж буй албан хаагчдыг чадавхижуулах чиглэлээрх сургалтыг зохион байгуулж 56 албан хаагчийг хамрууллаа. Дэс түшмэлийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн тасгийн дарга, Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга мөн богино хугацааны Төрийн албан хаагчийг чиглүүлэх сургалтад Хууль зүйн мэргэжилтэн хамрагдсан. Нийгмийн баталгааг хангах зорилтын хүрээнд: Төрийн албан хаагчдад 2022 оны хагас жилийн байдлаар байдлаар Ур чадвар- 5,335,560, Урамшуулал- 6,260,021, цалин- 236,456,034 төгрөгийг, өдрийн хоолны мөнгө - 14,280,000 төгрөгийг, унааны зардалд - 3168000 төгрөгийг батлагдсан олгосон "Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр"-ийн 2022 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2 бүлэг 19 заалттайгаар боловсруулан хэрэгжүүлсэн бөгөөд гүйцэтгэл 83,7 хувийн биелэлттэй байна.

6

26

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай
2021-12-17
Дугаар 2022.05.01

8.2.1. эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн;

Сум орон нутгаас хэрэгжүүлсэн үйл ажиллгааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор Засаг даргын  "Хөгжлийн төлөө хамтдаа - 2"  тайлант уулзалтын арга хэмжээг зохион байгуулж, 325 иргэнд мэдээ, мэдээлэл хүргэж ажилласан. Сумын Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2”  үйл ажиллагааны хөтөлбөр  2021 онд 6 бодлогын 152 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд хэрэгжилтийн явцын гүйцэтгэл 95,6 хувийн биелэлттэйгээр сумын ИТХ-аар үнэлэгдсэн. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын цахим хуудаст бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан мэдээг байршуулж, олон нийтэд мэдээлж байна.

27

8.2.2. чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны цахим хуудас болох www.sainshand.do.gov.mn цахим хаягт байгууллагын чиг үүрэг, бүтцийн мэдээлэл, хаяг, холбоо барих утасны дугаар болох 70523737 дугаар утас, олон нийтийн цахим сүлжээний хуудас болох "Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар" -ын хаяг мэдээллийг ил тод мэдээлсэн. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан байгууллагын албан ёсны цахим хуудсыг 1,7 сая төгрөгийн хөрөнгөөр шинэчилж, хөгжүүлэлт хийлээ.

28

8.2.3. эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж;

Сумын Засаг даргын "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2"  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2021 оны жилийн эцсийн тайланг, үнэлгээг www.sainshand.do.gov.mn  цахим хаягт байршуулж, олон нийтэд мэдээлж байна.Сумын харъяа төсөвт байгууллагын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэл тайланг 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Төрийн аудитын газраар  шалгуулж зөрчилгүй санал, дүгнэлтийг цахим хуудаст байршуулсан.

  Хавсралт : 1 файл

29

8.2.4. хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан;

-

30

8.2.5. хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан;

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас хэрэгжүүлэхээр "Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө"-д 134 арга хэмжээ тусгагдсан бөгөөд  Үр дүнтэй – 45, Тодорхой үр  дүнд хүрсэн – 65, Эрчимжүүлэх шаардлагатай – 18, Үр дүнгүй  – 5 арга хэмжээ ,  (Хүрсэн түвшин - Суурь түвшин) / (Зорилтот түвшин - Суурь түвшин) * 100  буюу 90>...>70 – 1, 70>...>50 – 1, 30>...>0 – 1 дунджаар 73,71 хувьтай үнэлэгдэв. Үр дүнгүй: 1.           Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдээр хангах дамжуулах хоолой барих бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэхэд орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэх 2.      Хот доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ухаалаг технологи нэвтрүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 3. Булаг, шанд, рашааны ундаргын эхийг хамгаалж, тохижуулах ажлыг үргэлжлүүлэх 4.            Зарим сумдад сэргээгдэх эрчим хүчээр ажилладаг худаг гаргах, бороо цасны ус харимтлуулах хөв цөөрөм байгуулж зэрлэг амьтдын ус хангамжийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх 5.     Дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ан амьтдад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлэн, төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллах арга хэмжээг сумын Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зөвлөмж, чиглэлийг хүргүүлэв.

31

8.2.6. үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй 254 эрх зүйн актыг байгууллагын мэдээллийн самбар болон www.sainshand.do.gov.mn цахим хуудаст байршуулан тухай бүрт шинэчлэл хийсэн.

32

8.2.7. албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг;

Төрийн албан хаагч бүрийн албан тушаалын тодорхойлолтод тусгагдсан чиг үүрэг болон холбоо барих утас, ажиллах цагийн хуваарийг байгууллагын мэдээллийн самбар, өрөөний үүдний хэсэгт байршуулсан.

33

8.2.8. өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ;

Сумын хэмжээнд 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 824 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд 765 буюу 92,8 хувийг нь зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч,  шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 59 өргөдөл судлагдаж байна.  Тайлант хугацаанд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын тоо өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 23, шийдвэрлэлт 6,2 хувиар өссөн  үзүүлэлттэй байна. Байгууллагын албан ёсны цахим хуудаст өргөдөл , гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг байршуулж, олон нийтэд мэдээлж ажилласан.

34

8.2.9. хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл;

Сумын хэмжээнд сар бүр 12 төрлийн, улиралд 16 төрлийн, жилд 9 төрлийн нийт 37 төрлийн статистик мэдээг, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдээс авч аймгийн Статистикийн хэлтэст хүргүүлэн, 2 удаа олон нийтэд мэдээлсэн.

35

8.2.10. мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр.

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас 2022 онд олон нийтийг хамарсан 5 хурал, 2 зөвлөгөөн, 3 тэмцээн, бусад-9 хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөлтийг баталж олон нийтэд мэдээлсэн бөгөөд гүйцэтгэл 53,9 хувийн биелэлттэй байна.

36

8.3.1. ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл;

Сумын Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/10 дугаар захирамжаар  "Байгууллагын бүтцийн бүдүүвч, албан тушаалын жагсаалт"-ыг  104 орон тоотойгоор шинэчлэн баталсан бөгөөд төрийн албаны улс төрийн - 10, төрийн захиргааны - 34, төрийн үйлчилгээний - 24, гэрээт - 36 албан тушаалыг баталсан.  Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан 2022 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн №05 тоот "Хүний нөөцийн дотоод аудит хийх" удирдамжийн хүрээнд байгууллагын хэмжээнд дотоод хяналтыг зохион байгуулж  төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлгүй 15 албан хаагчийн сул орон тооны захиалгыг Дорноговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлсэн.

37

8.3.2. албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам;

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас төрийн жинхэнэ албан тушаалын 15 сул орон тооны захиалгыг эрх бүхий байгууллагад хүргүүлснээс  6  иргэнийг холбогдох албан тушаалд хууль тогтоомжийн дагуу томилсон. Мөн төрийн үйлчилгээний 5 албан тушаалыг олон нийтэд нээлттэй зарласан бөгөөд сонгон шалгарлуулалтад 5 иргэн материалаа  ирүүлсэн. Үйлчилгээний албан тушаалд нэр дэвшсэн 5 иргэнийг эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр  томилж ажиллууллаа.

38

8.3.3. албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/68 дугаар тушаалаар байгууллагын дэргэдэх "Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулж, ажиллах журам"-ыг баталсан. Ёс зүйн зөвлөлийн танилцуулга, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг албан ёсны цахим хуудаст байршуулсан.

39

8.3.4. хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам;

Сумын Засаг даргын 2019 оны А/292 дугаар захирамжаар "Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө"-г батлуулсан бөгөөд 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70,3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

40

8.3.5. хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн мэдээллийг болон сул 15 орон тооны зар мэдээллийг цахим хуудаст байршуулсан. Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам, 2022 оны хагас жилийн үнэлгээний дүнг цахим хуудаст байршуулж, олон нийтэд мэдээлсэн.

41

8.3.6. албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны А/218 дугаар тогтоолын дагуу "Байгууллагын үнэлгээний баг"-ийг байгуулж төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх ажиллагааг зохион байгууллаа. Байгууллагын үнэлгээний багаас: -Улс төрийн  - 9 -Төрийн захиргааны - 12 -Төрийн үйлчилгээний - 24 ажилтан, албан хаагчдын 2022 оны эхний хагас жилийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэв.ТАХ-дын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам болон 2022 оны эхний хагас жилийн үнэлгээг www.sainshand.do.gov.mn  цахим хаягт байршуулав.

42

8.4.2. төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан;

2021 оны санхүүгийн тайланг 2022 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр төрийн аудитын газарт хүргүүлж 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зөрчилгүй санал дүгнэлт авч дууссан. Тайлангаар төсвийг гүйцэтгэл 94,8% буюу 1,024,645.3 сая төгрөгийн хэмнэлттэй байна. 2022 оны хагас жилийн тайланг 07 дугаар сарын 15-ны дотор гаргаж аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ.

43

8.4.3. санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт;

2021 оны санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зөрчилгүй санал дүгнэлийг авсан.

  Хавсралт : 2 файл

44

8.4.4. хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ;

Сайншанд сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл,газрын төлбөрийн хувь, хэмжээ мөн малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээ, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжуудыг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж мөрдөж ажиллаж байна.

  Хавсралт : 3 файл

45

8.4.5. төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар;

2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 1,444,863.8 сая төгрөгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөтэйгөөс 1,191,829.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан бөгөөд 253,034.2 сая төгрөгийн хэмнэлттэй байна. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль болон Засгийн газраас гаргасан хэмнэлтийн горимын тогтоолуудтай холбоотойгоор үүссэн хэмнэлтүүд.

46

8.4.6. таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;

таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийн мэдээллийг шилэн дансны сар бүр, тухай бүрийн мэдээллийг сар бүрийн 7-ны өдрийн дотор цахимаар шивж оруулж байна.

47

8.4.7. цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт;

Сумын харьяа 31 төсөвт байгууллагын 155 мэдээллийг шилэн дансны мэдээллийн самбарт 100% байршуулсан ба үүнээс 2 мэдээлэл хуагцаа хоцорч 153 мэдээлэл хугацаандаа байршсан байна.

48

8.4.8. бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр;

Сайншанд сумын Засаг даргын Захирамжаар төсөв, хөрөнгө, мөнгө зарцуулахаах гарсан 37 шийдвэрийг шилэн дансны мэдээллийн санд байршуулж ажилласан. 1-р сард 5 захирамж 2-р сард 8 захирамж 3-р сард 3 захирамж 4-р сард 12 захирамж 5-р сард 9 захирамж

49

8.4.9. шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл;

Сумын төсөвт байгууллагын  2022 оны шилэн дансны мэдээллийн ирц 100%, 2021 оны сумын нэгтгэл тайланд өгсөн зөвлөмж байхгүй.

50

8.4.10. төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан;

төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгааны талаарх мэдээллийг сар бүрийн 07-ны өдрийн дотор шилэн дансны цахим мэдээллийн санд оруулж байна.

51

8.4.11. худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт;

2022 онд эхний хагас жилд Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудит хийж 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр тайлан, 2 зөвлөмж, 2 албан шаардлагыг өгсөн.

52

8.4.12. мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл;

Сайншанд сумын ЗДТГ-ын санаачилгаар 5 албан хаагчийг худалдан авах ажиллагааны цахим болон танхимын сургалтад хамруулж, чадамжийн А3 гэрчилгээтэй болгосон.

53

8.4.26. төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, аймгийн байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас санхүүжих нийт 29 төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөснөөс 19 арга хэмжээ нь харьцуулалтын болон нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлах буюу цахим худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн систем ашиглан зохион байгуулахаар байгаагаас төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих боломжгүй 4 арга хэмжээ, ОНХС-аас санхүүжих 3 арга хэмжээ нийт 7 арга хэмжээнээс бусад 12 арга хэмжээг цахимаар зарлаж, мэдээллийг тогтмол оруулж ажилласан байна. Сумын 2021 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр 9 ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр хүлээн авч, санхүүжилтийг 2022 онд олгохоор гүйцэтгэгч компаниудтай гэрээ байгуулсны дагуу 212,398,060 төгрөгийн санхүүжилтийн тайлант оны 1 дүгээр улиралд шилжүүлээд байна. 2022 онд шинээр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас 7 дугаар багийн найрамдал гудамжны 714 дүгээр байрны гадна фасад, дээврийн засварын ажлыг ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай байна.

54

8.4.27. мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил, түүний тайлан;

-

55

8.4.28. хууль тогтоомжид заасан бусад. (8.4.Мэдээлэл хариуцагч төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байлгана:)

Худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийг тайлант оны 1 дүгээр улиралд "Хотын мэдээ" сонины тусгай дугаарт байршуулахаас гадна. www.shilendans.mn tender.gov.mn цахимд системд үр дүнг байршуулан мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй танилцуулан ажиллаж байна.

56

8.5.1. үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл;

Cумын Засаг даргын 2017 оны А/67 дугаар захирамжаар сумын Засаг даргын Тамгын газраас үзүүлэх 47 төрийн үйлчилгээний жагсаалтыг баталсан бөгөөд тайлант хугацаанд "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв"-ийн оператор -847, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээг - 3152, Газрын харилцааны үйлчилгээг - 2857 иргэнд тус тус хүргэж ажиллалаа. Үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой хөлс, төлбөр тогтоогоогүй болно.

57

8.5.2. тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам, олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, салбар, төлөөлөгчийн газар, зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.

Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд сумын Засаг даргын Тамгын газраас 12 иргэн аж ахуйн нэгжид тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгосон бөгөөд www.sainshand.do.gov.mn цахим хаягт байршуулж, нийтэд мэдээлсэн. Тайлант хугацаанд архи худалдан борлуулах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр хүссэн 5 аж ахуйн нэгж, сунгах хүсэлт ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэгжийн материалыг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, аймгийн Засаг даргад уламжилсан.

58

8.6.1. олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа, бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал;

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль тогтоомж шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан дараах журмыг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр 798 иргэнээс санал авч, хэлэлцүүлсэн.  Үүнд: -Сумын орон нутгийн сангийн журам -Хотын төвд мал, амьтан маллахыг хориглох тухай журмыг иргэд олон нийтээр хэлэлцүүлж, албан ёсны цахим хаягт төслийг байршуулсан.

59

8.6.2. эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт;

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газарт хөрөнгө бүртгэлд тусгагдсан, эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрх байхгүй.

60

8.6.3. хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл;

Сайншанд сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хэлэлцэн баталснаас хойш 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр нэмэлт, өөрчлөлт оруулах сумын ИТХ-ын тогтоол гарсан. Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, түүний нэмэлт өөрчлөлтийн шийдвэрийн талаарх мэдээллийг https://egazar.gov.mn/,  http://sainshand.dornogovi.khural.mn/-д тус тус байршуулж нийтэд ил тод мэдээлж байна.

61

8.6.4. мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл;

Сайншанд сумын Засаг даргын тамгын газрын төсөвт байгууллагын эзэмшил газрын мэдээллийг https://egazar.gov.mn/ сайтад байршуулж, нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэж байна.

62

8.6.5. төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг;

Хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд тус суманд бүртгэлгүй.

63

8.6.6. төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн, албаны цахим шуудангийн хаяг, тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов, сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл;

Хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах, хяналтын зөвлөл бүртгэгдээгүй.

64

8.6.8. төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл;

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн "Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, хөрөнгө акталж дансаас хасах, хөрөнгийн өртөг нэмэгдүүлж, ашиглалтын хугацаа сунгах тухай" 08/15 дугаар тогтоолоор 2 төсөвт байгууллагын балансаас балансад шилжүүлэх үндсэн хөрөнгө, 11 төсөвт байгууллагын нэг бүр нь 5 сая хүртэлх үндсэн үнэтэй, ашиглалтын хугацаа дууссан, үлдэгдэл өртөггүй хөрөнгийг актлах, 2 төсөвт байгууллагын нэг бүр нь 5 сая төгрөгөөс дээш үндсэн үнэтэй хөрөнгийг аймгийн Засаг даргад уламжилж, актлуулахаар, 7 төсөвт байгууллагын ашиглалтын хугацаа дууссан, үлдэх өртөггүй үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацааг сунгаж, өртгийг нь нэмэгдүүлэх, 4 төсөвт байгууллагын нэг бүрийн үнэ нь 5 саяаас дээш үнэтэй хөрөнгийг аймгийн Засаг даргад уламжилж балансаас балансад шилжүүлэх эд хөрөнгийн асуудлыг тус тус шийдвэрлүүлсэн. Мөн Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй фургон авто машиныг 2022 оны 1 дүгээр улиралд аймгийн ОНӨгазраас нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулж 7 сая төгрөгөөр борлуулан аймгийн төсөвт орлогыг бүрдүүлсэн.

65

8.6.10. мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл;

Сайншанд сумын Засаг даргын тамгын газраас 47 төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байгаа бөгөөд байгууллагын албан ёсны сайтаар дамжуулан үйл ажиллагааны мэдээ мэдээллийг нийтэд ил тод  хүргэж байна. Мөн ямар нэгэн туслах аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Тухайн төрийн үйлчилгээтэй холбоотой хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөлөл байхгүй.

66

8.6.13. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ;

Сумын хэмжээнд ашиглалтын 6 зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй бөгөөд үйл ажиллагаа эрхлээгүй байна.

67

8.6.20. нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны цахим хаяг болох www.sainshand.do.gov.mn  цахим хаягт байршуулсан мэдээлэлд хязгаарлалт тогтоогоогүй бөгөөд иргэд, олон нийтэд нэвтрэхэд нээлттэйгээр цахим хаягт өргөтгөл хийсэн.

68

8.6.21. мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, суралцаж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэргэжил, суралцах хугацаа, мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн, гэрээний хэрэгжилт;

Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагч байхгүй болно.

69

8.6.22. хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээлэл. (8.6.Мэдээлэл хариуцагч энэ хуулийн 8.2, 8.3, 8.4, 8.5-д зааснаас гадна өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байлгана:)

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны цахим хаягийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэх ажлыг зохион байгуулсан. Тайлант хугацаанд www.sainshand.do.gov.mn цахим хаягийг 2,7 сая төгрөгөөр шинэчлэн хөгжүүлэлт хийж,  8 цэсэнд 147 мэдээлэл байршуулж олон нийтэд мэдээлж байна.

7

70

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19, 20 дахь илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай
2021-07-07
Дугаар 2021 №67

1.1.ж/. цар тахлын үед хүүхэд, зорилтот бүлгийн иргэдийн эрхийг хамгаалах, хүүхэд хамгааллын байцаагчийн тоог нэмэгдүүлэх, хүүхэд хамгааллын асуудалд нэн шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нар харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хуулиар хүлээсэн үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг ямар ч нөхцөлд хасахгүйгээр, цогц байдлаар төсөвлөх, шаардлагатай тохиолдолд төсвийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх; (1/Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах, хамгаалах чиглэлээр:)

Хүүхэд хамгааллын Хамтарсан багийн ажлын хүрээннд шаардагдах зардлын тооцоог гарган сумын ИТХ-д оруулж, Засаг даргын нөөц сангийн зардалд нэмэгдүүлэн батлуулж, нөөц хөрөнгөөс захиран зарцуулах шийдвэрлэсан. Одоогоор хариу арга хэмжээнд зардал гараагүй байна.

8

71

Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин, хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварын тархалтыг бууруулах, хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай
2016-04-05
Дугаар 2016 №10 НББСШУБХ

3.1/. Харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ХДХВ/ДОХ-ын тархалтыг бууруулах, хязгаарлах тухай эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, (2018-2020 оны сүрьеэ, бэлгийн замын халдварт өвчний статистик ирүүлэх)

Дорноговь Аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэгт, ӨЭМТ-тэй хамтран өсвөр үе, зорилтод бүлгийн залуучуудыг БЗДХ, сүрьеэ, халдварт бус өвчнийг илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулж, эрүүлжүүлэх зорилгоор  “Зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчний эрт”  илрүүлэг үзлэгийг  зохион байгуулж нийт 207 хүнийг хамруулснаас эмчилгээ оношилгоо шаарддагатай 8 хүнийг 13А маягтаар АНЭ илгээж эмчилгээ үйлчилгээнд хамруулж эрүүлжүүлэн ажилласан. Үзлэгт  хамрагдсан архины хамааралтай эрсдэлт бүлгийн 76 хүнийг Дох, Тэмбүүгийн түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулж,  БЗДХ өвчлөл илрээгүй.БЗДХ-ын идэвхтэй тандалын хүрээнд жирэмсний хяналтанд шинээр орсон 106 эхийг БЗДХ-ын шинжилгээнд хамруулж,  БЗДХ-тэй жирэмсэн илрээгүй.           Мөн Хүүхдийн 14-р цэцэрлэгийн багш ажилчдад болон 1-р багийн ажлын албаны хамт олонд серлогийн шинжилгээ хийж, өвлөл илрээгүй байна.

9

72

Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин, хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварын тархалтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай
2016-12-14
Дугаар 2016 №04 НББСШУБХ

2.1/.  Хүн амын дунд БЗДХ-т өвчин нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан аймаг, нийслэл, дүүргийн түвшинд хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлогын баримт бичигтээ ХДХВ ын халдвар, ДОХ болон БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгаж, хэрэгжилтийг хангах;

ХДХВ, ДОХ, БЗХӨ-нөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд  архины хамааралтай эрсдэлт бүлгийн 76 хүнийг Дох, Тэмбүүгийн түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулж, БЗДХ өвчлөл илрээгүй. Тэмбүүгийн эерэг хариу гарсан нийт 2 иргэн байснаас 1 иргэн хуучин тэмбүү бөгөөд 1 иргэн сийвэнгээс титр өндөр гарсан ба эмчилгээнд хамрагдан эрүүлжсэн. БЗДХ-ын идэвхтэй тандалын хүрээнд жирэмсний хяналтанд шинээр орсон 130 эхийг ХДХВ-ДОХ БЗДХ түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулан тэмбүүгийн халдвартай 1  жирэмсэн эх эмчилгээнд хамрагдаж хяналтанд байна. Мөн БЗДХ ХДХВ урьдчилан сэргийлэх 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулан зөвлөгөө  мэдээлэлийг өгч ажиллаж байна.    ХДХВ БЗДХ урьдчилан сэргийлэх холбоотой мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан сурталчилан ажиллаж, нийт 18 төрлийн суртачилгааны материалыг 1250  хүний хандалт авч 240 иргэнд 850 зөвлөмж мэдээлэл гарын авлыг тарааж  мэдээ мэдээлэл өгч ажилласан

73

2.2/. Нутаг дэвсгэрийнхээ хүн амыг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангахад шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвтөө тусгаж батлуулах, зарцуулалтад хяналт тавих.

Нутаг дэвсгэрийнхээ хүн амыг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах хүрээнд Сайншанд сумын Засаг даргын А/98 дугаар захирамжаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж 10   бохирын худгийг тагжуулж, эвдрэл гэмтлийг засварласан. ЕБ-ын сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчмын аюулгүй байдлыг хангах ажиллаж, эсрдэлийн үнэлэгээг хийж, эрсдэлийг арилгах арга хэмжээг авч ажилласан.

10

74

“Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэл”-ийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай
2018-01-31
Дугаар 2018 №02 ХЗБХ

3.8.. Бүх шатны Засаг дарга гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, дээрх үйл ажиллагаанд шаардагдах төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэх, дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагыг дэмжих, урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулахад анхаарах, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж ажиллах, хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах, хорооны цагдаагийн алба хаагч, нийгмийн ажилтны орон тоог нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн нийгмийн ажилтныг ажиллуулах.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газраас зохион байгуулсан  “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг” чадавхжуулах сургалтад сумын хамтарсан багийн гишүүд болон 9 багийн хамтарсан багийн гишүүд бүрэн хамрагдаж,  Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, эрт шатанд нь илрүүлэх, шуурхай таслан зогсоох, нэгэнт өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хувьд хэвийн нөхцөлд эргэн ороход нь дэмжлэг үзүүлэх нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх  арга зүйг судлан, цаашид хийх ажлын чиглэлийг гарган ажилласан       Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах, өсвөр үе хүүхэд залуучуудад сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах хүрээнд Сайншанд сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс Гэр бүл судлаач Ж.Баясгалантай хамтран ахлах ангийн сурагчдад нөлөөллийн сургалтын арга хэмжээг   "Хувь хүний хөгжил, төлөвшил",  "Аз жаргалтай гэр бүл“, "Гэр бүлийн үнэ цэнэ", Амжилтын сэтгэл зүй", “Өсвөр насны хүүхдийн онцлог, харилцах арга зүй” зэрэг сэдвээр  сургалтыг зохион байгуулж, 1710 хүн хамрагдсан.         Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Хүүхдийн эрх хамгаалал, “Хамарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт”, “Хамтарсан багийн нээлттэй хэлэлцүүлэг” арга хэмжээнд 201 иргэн хамрагдсан.         Сайншанд сумын 7-н багийн ажлын албанаас "Нэгдүгээрт хүүхэд" арга хэмжээ зохион байгуулсан.  Тус арга хэмжээний хүрээнд  “Хүүхдээ сонсох өдөрлөг"-ийг 1,6-р багийн ажлын албанаас зохион байгуулж, Ерөнхий боловсролын 1,2,3,5-р сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн 510 сурагчид томчуудад хандаж сэтгэлийн илгээмжээ хүргүүлсэн.         Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах хүрээнд 9 удаагийн нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, 2421 иргэнд мэдээлэл хүргэж ажилласан.

11

75

Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх туай
2018-05-23
Дугаар 2018_46

4.. Энэхүү зарлигт дурдсан ажлуудад болон монгол хэл, бичиг үсгээ сурч судлах, өвлөх, өвлүүлэх, эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх талаар идэвх санаачилга гарган ажиллахыг иргэд, олон нийт, эрдэмтэн судлаачид, шинжлэх ухааны ба хэвлэл мэдээллийн байгууллага, төрийн ба төрийн бус байгууллагуудад уриалсугай.

Үндэсний бичиг үсгийн өдөр-2022" арга хэмжээний хүрээнд  бага боловсролын монгол хэлний сурлагын чанарыг ахиулах, багш нарын ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих, бусдаас суралцах мөн аймгийн нэгдсэн хөтөлбөртэй болох зорилгоор 1, 2-р ангийн монгол хэлний хичээлээр "НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР" боловсруулах уралдаанд 35 хөтөлбөрөөр багш нар оролцож 4 багш шагналт байранд шалгарсан        ”Монгол хэл бичиг” арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажлын хүрээнд  бага ангийн багш нарын дунд зохион байгуулагдсан “МИНИЙ МОНГОЛ ХЭЛ. БИЧИГ-2022" олимпиадад   110 багш амжиллтай оролцсон.       Дорноговь аймгийн Төв номын сан, Америкийн соёл мэдээллийн төвтэй хамтран "Үндэсний бичиг үсгийн баяр"-ыг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7-8 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан "Үг үсэглэлийн хаад" тэмцээнд 95 хүүхэд оролцож, 5-р сургуулийн  “Stars” баг тэргүүн байр эзэлсэн.         Засгийн газрын 37-р тогтоолын дагуу их дээд сургуульд элсэгчдээс авах монгол хэл бичгийн шалгалтыг 5 сарын 7-нд Сайншанд 1-р сургууль дээр зохион байгуулж, 70 шалгуулагч хамрагдсан.

12

76

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
2019-05-30
Дугаар 2019_104

1.16.. Ерөнхий боловсролын сургууль, их дээд сургуулиудын ойр орчмын түргэн хоолны болон түргэн үйлчилгээний цэгт хяналт тавих

Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 14 цэцэрлэг, ЕБ-ын 5 сургуулийн хүнсний аюулгүй байдалд хяналт шалгалтыг 4-р улиралд зохион байгуулна.

77

2.. Амьд явах, амдрахын сайн сайхныг олон нийтэд сурталчилан таниулах, дээрх агуулага бүхий бүтээл, нэвтрүүлэг, мэдээлэлд ард иргэд, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг идэвхийлэн оролцохыг уриалсугай.

Дорноговь аймгийн соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын дунд “Язгуур алтан өв” үзлэг наадам, нэгдсэн зохион байгуулагдаж "Язгуур алтан өв" соёлын биет бус өвийн үзлэг, наадамд Сайншанд сумын 7 ай сав бүхий 54 өвийн 64 өвлөн уламжлагч оролцож,  7 өвлөн уламжлагч нэмэгдсэн.       Соёлын биет бус өвийг  ур чадварын өндөр түвшинд өвлөн уламжилж, түгээн дэлгэрүүлж, өвлүүлэн үлдээж буй шилдэг  өвлөн уламжлагчаар  3-р багийн иргэн Н.Нарантуяа  Н.Лантуу нар шалгарч,Тусгай байранд 85-р багийн иргэн  Ч.Эрдэнэбаатар шалгарсан. Эх хэл аман уламжлалт илэрхийллүүд ай савын гутгаар байрыг Э.Цэвэгсүрэн,  Ардын язгуур урлаг ай савын дэд байрыг Т.Тогтохбаяр,  Уламжлалт баяр наадам, ёслол, тоглоом наадгай ай савын тэргүүн байрыг Ц.Бат-Өлзий, дэд байрыг М.Лхагвасүрэн, Ардын уламжлалт гар урлал ай савын дэд байрыг Н.Нарантуяа нар эзэлж, шилдэг 6 өвлөн уламжлагчаар шалгарсан.  “Язгуур алтан өв” соёлын биет бус өвийн үзлэг наадамд тусгай байранд Сайншанд сум шалгарсан.

13

78

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
2021-08-27
Дугаар 2021_23

1.1. Монгол Улсын сум, нийслэлийн хороо бүрийн төлөөллийг жигд хангаж, тухайн жилийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтад харьяалах сум, хороондоо хамгийн өндөр оноо авсан тус бүр 1 иргэнийг дотоодын төрийн өмчийн их сургуулийн дэлхийн шилдэг их, дээд сургуульд суралцуулахад бэлтгэх, тэтгэлэгийн бэлтгэл хөтөлбөрт элсүүлэх.

Төгсөх ангийн сурагчдын элсэлтийн ерөнхий шалгалт улсын хэмжээнд  2022 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэнэ.

14

79

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай /Тэрбум мод/
2021-10-04
Дугаар 2021_58

1.2. Жил бүр Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг хувиас доошгүй хөрөнгийг уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийн эсрэг үйл ажиллагаанд зарцуулах, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын тодорхой хувийг байгальд ээлтэй, стандарт бүхий ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд зориулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, холбогдох шийдвэр гаргах

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд "Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газрын мод үржүүлгийн талбайн үйл ажиллагааг дэмжиж сумын 2022 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр 19,2 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 3 ширхэг хүлэмж болон мананцар үүсгэгчийг худалдан авахаар гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Мөн аймгийн байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 14,0 сая төгрөгийн захиалагчийн эрхийг аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргад шилжүүлсэнтэй холбоотой "Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газарт модны нүх ухах зориулалтын өрөм худалдан авах ажлыг зохион байгуулж "Нью ворлд инженеринг энд констракшн" ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан.

80

1.6. Дүүрэг, сумдад ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, иргэдэд мод тарих соёлыг сурталчлан түгээж бүх нийтийн үйлс болгох

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2” хөтөлбөрийн 5.1.6.1 дэх зорилтын хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Бүх нийтээр мод тарих өдөр “Говийн парк” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нээлтийн үйл ажиллагаанд 90 албан байгууллагын 102 иргэн 1700 нүхэнд 3700 ширхэг хайлаас, 570 ширхэг улиас тарьж нийт 4270 модны суулгацын тариалалт хийсэн. Мөн 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Хүүхдийн зусланд 14 албан байгууллага 736 улиас, 3965 хайлаас тарьж нийт 4701 модны суулгацын тариалалт хийсэн. Сайншанд хотын хаврын тариалалтанд нийт 12271 модны тариалалт хийсэн.

81

1.7. Мод тарьж ургуулахад шаардагдах усны нөөцийг бүрдүүлэх, ялангуяа гадаргын усыг говийн бүс нутагруу шилжүүлэх, хөв цөөрөм байгуулах, усалгааны хэмнэлттэй дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээний төсөв, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, зохион байгуулах арга хэмжээ авах

Сайншанд сумын 8 дугаар багт "Говийн парк" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийн усалгаа арчилгаанд зориулан худаг гаргах, геофизикийн хайгуул хийх ажлын тендерийг зохион байгуулж, "Эхний эхэн" ХХК-ийг шалгаруулж, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах эрх бүхий мэдэгдэл хүргүүлээд байна. Хүүхийн зуслан дээр “Сэнж сант” ХХК-аар ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан худгийн ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна.

82

1.8. Байгалийн бүс, бүслүүрийн хөрс, цаг агаарын онцлогт тохируулан мод тарьж ургуулах арга, орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлж, нэгдсэн зөвлөмжийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, хот, суурин газрын ногоон байгууламжийг хот байгуулалтын нэгдсэн төлөвлөлттэй уялдуулан бие даасан салбар болгон хөгжүүлэх

Япон улсын “Жайка” Олон Улсын байгууллагаас Сайншанд суманд хүйтэн, хуурай бүсэд ус багатайгаар мод тарих арга технологиор төсөл хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

83

2. Энэ зарлигийг хэрэгжүүлэхэд идэвх санаачилгатай оролцож, эх байгалиа хайрлан хамгаалах, мод тарьж ургуулах үйлсэд бодит хувь нэмэр оруулахыг иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад уриалсугай.

Сайншанд сум нь “Эко хот-2022” зорилтод жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ний өдөр зохион байгуулан ажиллаа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд АБОАЖГазар, Банк санхүүгийн байгууллага, “Дорнын тариаланчид” ТББ, “Өнгө нэмье” ТББ, “Эко говь” ТББ, Хуваариа газар тариалан эрхэлдэг иргэд, БАА нар оролцож хамтран ажилласан.

15

84

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
2022-04-05
Дугаар 2022_43

1.4. Төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдээс зохион байгуулж буй албан ёсны баяр, ёслолын арга хэмжээ, хүлээн авалтад өндөр хатуулагтай этилийн спирт агуулсан архи, согтууруулах ундааг хэрэглэхийг бүрмөсөн хориглох;

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны "Байгууллагын дотоод журам батлах тухай " А/08 дугаар тушаалаар  баяр, ёслолын арга хэмжээнд архи согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглосон.Тайлант хугацаанд  баяр, ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулагдаагүй болно.

16

85

Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдлоос сэргийлэх, усны чанар, аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай
2019-12-31
Дугаар 2019_60/40

2.2. Хүн амын ундны ус хангамжийн баталгаат байдлыг хангах үүднээс хот, суурин газрын ус хангамжийн эрүүл бүсийг тогтоон, хамгаалалтад авч газар олголт хийхгүй байх, газар чөлөөлөх ажлыг орон нутгийн удирдлагууд шуурхай зохион байгуулах.

Чандмань-Илч, УБТЗ эрчим хүч, усан хангамжийн 2 дугаар анги тус тус Сайншанд сумын суурьшлын бүсийн ус хангамжийн хамгаалалтыг хариуцаж ажиллаж байна.

86

2.3. Усны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, усны нөөцийг бохирдох, хомсдохоос сэргийлэх зорилгоор усны сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг хатуу мөрдүүлэх

Чандмань-Илч ОНӨХХК нь Сайншанд сумын төвийн 1, 2, 3, 5, 6, 8 дугаар баг болон 7 дугаар багийн Мандах наран-3 орон сууцны хорооллын хэсэг, Улаанбаатар Төмөр замын Эрчим хүч, ус хангамжийн 2 дугаар анги тус тус усны сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлж, хүн амын унд ахуйн эх үүсвэрийг 24 цагийн харуул, камержуулалтын системээр хянаж байна.

87

2.11. Хо, суурин газрын үерийн хамгаалалтын далан, ус зайлуулах системийн найдвартай ажиллагааг хангах

Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, авто зам, замын байгууламжийн бэлэн байдлыг хангах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 7 байршилд байрлах гүүр хоолой, үерийн далан, сувагт байгаа хог хаягдлыг цэвэрлэх, далан шуудууг сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

  Хавсралт : 4 зураг

17

88

"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2021-09-30
Дугаар 2021_03

3.5. Байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, зохицон амьдрах, монгол зан заншлыг дээдлэх, уур амьсгалын нөлөөллийг бууруулах, ой мод, усны нөөцийг хамгаалах, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор экологийн боловсролыг бүх шатны боловсролын байгууллага болон хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан бүх нийтийг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ авах.

Сайншанд хотын Гэр бүлийн талбайд байрлах Led дэлгэц болон Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар гэсэн пайж хуудсаар дамжуулан мод тариалалтын арга аргачилал, зааварчилгааг олон удаагийн давтамжтай иргэдэд суртачилан мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.

18

89

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ / Угийн бичиг хөтлөх журам/
2007-10-03
Дугаар 2007_257

2.. Угийн бичиг хөтлөх үлгэрчилсэн загварыг 2008 онд багтаан боловсруулж хэрэгжүүлэхийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ө.Энхтүвшинд даалгасугай.        Хавсралт: 1.4. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга  харьяа нутаг дэвсгэрийн нийт өрхийн хэмжээнд өрх бүрийг угийн бичиг хөтлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах үүрэг хүлээнэ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 257-р тогтоолоор "Угийн бичиг хѳтлѳх журам"-ын 3.1 дэх заалтаар "Монгол улсын өрх бүр угийн бичиг заавал хѳтѳлнѳ" гэж заасны дагуу Сайншанд сумын ЗДТГ-с гэр бүлийн соёл, хүмүүжлийн уламжлалыг дээдлэн хөгжүүлж, удам угсаагаа мэдэх, айл өрх бүрийг угийн бичиг хөтөлдөг болгох зорилгоор угийн бичиг хѳтлѳлтийн анхан шатны мэдлэгийг иргэдэд олгох, сургагч багш бэлтгэсэн. http://urgiinbichig.mn/ хуудсыг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор Сайншанд сум/хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар пэйж хуудсанд байрлуулж, мэдээллийг иргэд олон нийтэд хүргэсэн ба 8 багийн ажлын албанд мэдээллийг хүргэж пэйж хуудсанд нь байрлуулж, нийт 1560 хүн үзсэн.      Удирдлагын мэдээллийн цагаар 21 албан хаагчдад  “Ургийн бичиг хөтлөх ач холбогдол”, сэдвээр сургалтыг зохион байгуулж, иргэдэд мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулсан.          Сумын хэмжээнд угийн бичиг хөтөлдөг 117өрх байдаг ба 3-аас дээш үе хөтөлж буй 85 өрх буюу 8448 хүн, 9 буюу түүнээс дээш үе хөтөлж буй 13 өрх байна. Ургийн модны зураглал үйлдэж буй 42 өрх байна.

19

90

Мал, мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
2017-01-11
Дугаар 2017_14

4. 4.      Мах боловсруулах үйлдвэр, зориулалтын зоорь бүхий аж ахуйн нэгжид малчдаас мал, мах худалдан авах үйл ажиллагааг харьяа нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Сумын хэмжээнд 2 аж ахуй нэгж мах нөөхцөлж хадгалах үйл ажиллагаа явуулж, малчдаас нийт 80 тн мах худалдан авч нөөцөөлж ажилласан.

20

91

Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг  хангах зарим арга хэмжээний тухай
2018-05-23
Дугаар 2018_138

2.. Төрийн байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн интернэт сүлжээг олон нийтийн сүлжээ, онлайн тоглоомын болон видео сан бүхий сайтуудад нэвтрэхгүй болгож албан бичиг, баримтыг олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулах болон тусгай программ хангамж ашиглан олон нийтийн сүлжээнд хандахыг хориглох чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга нарт үүрэг болгож, холбогдох бусад төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудад зөвлөсүгэй.

Сумын ЗДТГ-ын 34 албан хаагчийн компьютерт олон нийтийн сүлжээ, тоглоомын сайтуудад хандах эрхийн хязгаарлалтыг тогтоосон. Албан бичиг баримтыг төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны нэгдсэн систем болох ERP системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна.

21

92

Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний жагсаалт батлах тухай
2018-07-09
Дугаар 2018_225

2.. Энэ тогтоолын хавсралтад заасан мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, гоц халдварт, халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг холбогдох хууль, заавар, журмын дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.

Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, халдварт өвчинтэй тэмцэх ажлыг холбогдох хууль заавар, журмын дагууБог малын "Шөвөг яр" халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгыг 27 өрхийн 7947 төлийг хамруулж 98.7 хувьтай.   Нийт 15 удаагийн дуудалганд явж, 191 толгой малд үзлэг хийж, 2 хээлтүүлэгч малаас дээж авч шинжилгээнд хамруулсан. Малын үзлэг дуудлага, вакцинжуулалтыг мал эмнэлгийн цахим системд оруулж баталгаажуулалт хийсэн.  Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад 8 багийн 155 өрхийн 5226 үхрийг вакцинжуулалтад хамруулж 98%-тай,  ДХХ энтер хамын тарилгад 2 өрхийн 2965 толгой малыг 14 хоногийн зайтай 2 удаа вакцинд хамруулж 99,5%-тай гүйцэтгэсэн.

22

93

Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн  тогтоох тухай
2019-03-21
Дугаар 2019_111

2.. Бүх шатны төсвийн байгууллага, төрийн буюу орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг тогтоосон хувь хэмжээгээр ажиллуулах, ажиллуулаагүй тохиолдолд зохих төлбөрийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг төсвийн шууд захирагч нарт үүрэг болгосугай.

Сумын Засаг даргын 2021 оны А/05 дугаар захирамжаар байгууллагын бүтэц орон тоог баталсан бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 иргэнийг ажиллуулж байна.        Сайншанд сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 14 цэцэрлэг, Тохижилт Сайншанд Хот тохижилтын газар, Зүүн баян Тохижилтын алба, Биеийн тамир спортын төв, Соёлын төв, Сум дундын эмнэлэг, 4-н өрхийн эрүүл мэндийн төв Сайншанд сумын Засаг даргын тамгын газар,зэрэг 27 төсвийн байгууллагын 7372 албан хаагч ажиллаж байна.          Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүний хөдөлмөр эрхэлэлтийг дэмжих тухай аймгийн Засаг даргын А/338 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн хүрээнд 25 ба түүнээс дээш ажилтантай 10 байгууллага байгаа ба ажил албан тушаалынхаа дөрөв түүнээс дээш  хувийн орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэнийг ажилллуулж байгаа Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар, Тохижилт-Сайншанд, Хот тохижилтын газар,  10 дугаар цэцэрлэг,  ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль нь  ажилтан албан хаагчдын 4 хувьд нь  хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэнийг ажиллуулж,  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллаж байна.

23

94

Үндэсний жагсаалт батлах тухай
2019-12-25
Дугаар 2019_475

2.. Дээрх жагсаалтад орсон өвлөн уламжлагчид батламж олгох, алдаршуулах, урамшуулах, шавь сургалт зохион байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зохих арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж ажиллахыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ё.Баатарбилэг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

Дорноговь аймгийн соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын дунд “Язгуур алтан өв” үзлэг наадам, нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж "Язгуур алтан өв" соёлын биет бус өвийн үзлэг, наадамд Сайншанд сумын 7 ай сав бүхий 54 өвийн 64 өвлөн уламжлагч оролцож,  тусгай байранд шалгарсан. "Язгуур алтан өв" соёлын биет бус өвийн наадамд оролцсон бүх өвлөн уламжлагчдыг алдаршуулах хүрээнд номын эхийг бэлтгэж байна.

24

95

Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний  экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх  зарим арга хэмжээний тухай
2020-01-15
Дугаар 2020_18

4.. Сумдад малын гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх, хүлээн авах, стандартын дагуу ангилан ялгалт болон чанарын хамгаалалт хийж, зориулалтын дагуу хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах сүлжээг хоршоодод тулгуурлан бий болгох талаар холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Ч.Улаан, аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

сумын хэмжээнд нэг аж ахуй нэгж мах боловсруулах үйл ажиллагаа явуулж 2021 онд 70 тн  мах стандартын дагуу ангилан ялгалт болон чанарын хамгаалалт хийж, зориулалтын дагуу хадгалах, тээвэрлэх, борлуулж ажилласан.

25

96

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай
2020-02-28
Дугаар 2020_78

8.. Энэ онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг худалдан авах ажиллагааны цахим системээр дамжуулан шуурхай зохион байгуулж, мэдээллийг ил тод нийтэлж ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай.

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, аймгийн байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас санхүүжих нийт 29 төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөснөөс 19 арга хэмжээ нь харьцуулалтын болон нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлах буюу цахим худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн систем ашиглан зохион байгуулахаар байгаагаас төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих боломжгүй 4 арга хэмжээ, ОНХС-аас санхүүжих 3 арга хэмжээ нийт 7 арга хэмжээнээс бусад 12 арга хэмжээг цахимаар зарлаж, мэдээллийг тогтмол оруулж ажилласан байна.

26

97

Улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай
2020-03-25
Дугаар 2020_106

1. Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг” үр дүнтэй болсныг тэмдэглэж, үзлэгийн явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах арга хэмжээ авч, архив, албан хэрэг хөтлөлттэй холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд анхаарч ажиллахыг яам, Засгийн газрын агентлаг, байгууллагын удирдлага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/204 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам", "Дорноговь  аймгийн төрийн архивын дэргэдэх Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комисс"-ын хурлаар сумын Засаг даргын Тамгын газраас 2011-2016 оны 354 хадгаламжийн нэгж шилжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангасан.

98

2. Төрийн байгууллагын архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын нөхцөлийг сайжруулах, хадгаламжийн санг стандартын дагуу бүрдүүлэхэд шаардагдах арга хэмжээг жил бүрийн батлагдсан төсвийн багцдаа багтаан санхүүжүүлж, хэрэгжүүлэхийг төсвийн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

Сумын ИТХ-ын 2021 оны 07/02 дугаар тогтоолоор "Сумын 2022 оны төсөв"-ийг баталсан бөгөөд бичиг хэргийн зардалд 4500000 төгрөгийн төсөв батлагдсан. Батлагдсан төсвийн хүрээнд хадгаламжийн нэгжийг стандартын дагуу бүрдүүлэн ажилласан.

27

99

Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн                         цахим системийг хэрэглээнд          нэвтрүүлэх тухай
2020-03-25
Дугаар 2020_110

2. Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан дор дурдсан арга хэмжээг авч ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар (Б.Баасандорж), аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, Чөлөөт бүсийн захирагч нарт тус тус даалгасугай:              2.1. тухайн жилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд олон нийтийн саналыг авах, төлөвлөх болон батлагдсан төлөвлөгөөг мэдээлэх, холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олгох асуудлыг газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системээр дамжуулан шийдвэрлэх;           2.2. газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олгосон шийдвэр, холбогдох мэдээллийг газрын кадастрын улсын мэдээллийн санд тусгах болон улсын бүртгэлийн дундын мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системээр дамжуулан гүйцэтгэх.

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системд нэгж талбарын цахим хувийн хэргийг холбогдох журмын дагуу  бүртгэж,  газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олгосон шийдвэр, холбогдох мэдээллийг газрын кадастрын улсын мэдээллийн санд тусгах улсын бүртгэлийн дундын мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системээр дамжуулан 664 нэгж талбарт Э дугаар авсан. Э дугаар авсан өргөдөл 636, Шинээр газар эзэмших 60, Шинээр газар өмчлөх өргөдөл 22, Эзэмшил газраа өмчлөх өргөдөл   12, 2023 онд Эзэмшил газраа Өмчлөх  саналын өргөдөл 62, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх өргөдөл 83, Газар эзэмших хугацаа сунгах тухай өргөдөл 20, Нөхөн бүрдүүлэлтийн өргөдөл 38, Шинээр газар ашиглах 1, Хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай1, Нэгж талбар нэгтгэн эзэмшүүлэх тухай 4, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг дуусгавар болгох тухай  10, Газрын хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай өргөдөл 2,Ногоон байгууламж нийтийн эдэлбэрт авах тухай 2, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалбарт бүртгэх өргөдөл 25, 16 төрлийн нийт 986 өргөдлийг Газрын цахим системд бүртгэгдсэн хүсэлтүүдийг тухай бүр Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, шийдвэрлэсэн байна.

28

100

БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
2020-03-27
Дугаар 2020_114

3.2. 3.2. Төсвийн урсгал зардлаас дараахь зардлыг тэргүүн ээлжид санхүүжүүлэх:             3.2.1. бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардал;             3.2.2. бүх шатны төсвийн байгууллагын коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой бүх төрлийн зардал;             3.2.3. бүх шатны төсвийн байгууллагын цалин хөлс, ажил олгогчийн төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл, цахилгаан, халаалт, цэвэр, бохир ус, түрээсийн зардал болон хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбоотой шаардлагатай зардал;             3.2.4. нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн сангийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, үйлчилгээ.

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотой коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой 5.3 сая төгрөгийн зардал гаргаж ажилласан. Сумын харьяа 26 төсөвт байгууллагуудын цалин хөлс, ажил олгогчийн төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл, цахилгаан, халаалт, цэвэр, бохир ус болон ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлж байна.

101

3.4.    3.4. Төсвийн урсгал зардлаас дараахь зардлын санхүүжилтийг түр зогсоох:              3.4.1. бүх шатны төсвийн байгууллагын гадаад албан томилолт, зочин төлөөлөгч хүлээн авах, сургалт семинар зохион байгуулах, тавилга эд хогшил худалдан авах, урсгал засвар хийх;             3.4.2. хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал;             3.4.3. цалин хөлснөөс бусад бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр;             3.4.4. бараа үйлчилгээний бусад зардал.

Сумын ИТХ-аар 2022 оны орон нутгийн төсвийг 4,497,448.0 мянган төгрөгөөр батлуулсан бөгөөд Засгийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 43 дугаар тогтоол, 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 388 дугаар тогтоол, 2022 оны Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль зэрэгт үнлэслэн  хэмнэлтийн горимд шилжиж дээрх зардлуудыг тэвчиж болох зардал гэж үзэж санхүүжилтийг бууруулж олгосон.

29

102

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт     зохицуулалтын эрх олгох тухай
2020-11-23
Дугаар 2020_187

2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын батлагдсан төсвийн хэмнэлтийг Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль үйлчлэх хугацаанд тухайн салбарын хэмжээнд цар тахалтай тэмцэх арга хэмжээ, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зарцуулах эрхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт олгосугай.  Төсвийн зохицуулалтын батлагдсан хуваарийн дагуу төрийн үйлчилгээг тасалдуулахгүй, өр, авлага үүсгэхгүй байхаар зохион байгуулж, төсвийн сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлэн ажиллахыг бүх шатны төсвийн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

2022 оны төсвийг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 07/02 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 1,444,863.8 сая төгрөгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөтэйгөөс 1,191,829.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан бөгөөд 253,034.2 сая төгрөгийн хэмнэлттэй байна.

30

103

Тэгш хамран сургах боловсролын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2020-12-23
Дугаар 2020_235

4. Бүх шатны сургалтын байгууллагын барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн талбай, ариун цэврийн өрөө, анги танхимыг хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч ашиглах боломжтой стандарттай байхаар тоноглож, тохижуулах цогц арга хэмжээг 2021-2023 онд авч хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх зайлшгүй шаардлагатай тохирох хэрэглэгдэхүүний зардлыг төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жил бүрийн батлагдсан төсвийн багцдаа багтаан шийдвэрлэж байхыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Цэдэвсүрэн, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

Сайншанд суманд шинээр баригдаж 320 хүүхдийн сургууль/ өргөтгөл/, 640 хүүхдийн сургуулийн барилгад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад зоруилж ариун цэврийн өрөө,орц гарц, анги танхимыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ашиглах боломжтойгоор төлөвлөгдөн баригдаж барилгын ажил 70% гүйцэтгэлтэй байна.

104

6. Бүх шатны сургалтын байгууллагын орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хэрэгцээ, шаардлагыг бүрэн хангасан зохих стандартад нийцүүлсэн зам, талбайтай болгох арга хэмжээг 2021-2023 онд авч хэрэгжүүлэхийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Цэдэвсүрэн, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.

Сумын 5 сургууль, 14 цэцэрлэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан налуу замыг стандартын дагуу байгуулсан. Мөн "Сайншанд-60"аяны хүрээнд байгууллагын гадна талбайг тохижуулах эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх, зам талбайг сайжруулах ажилд 16 байгууллага идэвхтэй оролцож, орчин нөхөцлөө сайжруулсан.

31

105

Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах         зарим арга хэмжээний тухай
2021-02-17
Дугаар 2021_43

1. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн жилд төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулж, төсөвт зардлыг хэмнэхэд чиглэсэн дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа эрүүл мэнд, онцгой байдал, мэргэжлийн хяналт, гааль болон төрийн тусгай чиг үүргийн байгууллагаас бусад улс, орон нутгийн төсвийн бүх шатны байгууллагын төсөв захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч нарт тус тус даалгасугай:         1.1. үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой, зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад бүх төрлийн зардал, төсөл, арга хэмжээг тэвчиж, зардлыг гаргахгүй байх зэргээр батлагдсан төсөвт зардлын дүнд 10-аас доошгүй хувийн хэмнэлт гаргахаар тооцож, урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг төлөвлөн хуваарилах;                 1.2. шинээр ажлын чиг үүрэг, албан тушаал бий болгохгүй, орон тоог нэмэгдүүлэхгүй байх, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож чөлөөлөгдсөн ажилтан, албан тушаалтны орон тоог царцааж, нөхөн томилгоо хийхгүйгээр цалингийн зардлыг хэмнэх;        1.3. төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж,  орон тоо, чиг үүргийн давхардлыг арилгаж, төсөв, зардлыг хэмнэсэн байхаар шинэчлэх, удирдлагын цалин хөлсийг орлого, үр ашигтай нь уялдуулан, үйл ажиллагааны чиглэл, цар хүрээ, түвшин зэргийг харгалзан нэг хэлбэр, нийтлэг жишгээр ангилан тогтоодог зарчимд шилжих, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхгүй, шагнал, урамшуулал олгохгүй байх, зочин төлөөлөгч хүлээн авах, бэлэг дурсгал (цүнх, календарь, мэндчилгээ г.м)-ын зардлыг гаргахгүй байх;         1.4. энэ тогтоол батлагдахаас өмнө Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зарлагдсанаас бусад автомашин, албан конторын тавилга, албаны болон ажлын дүрэмт хувцас, амралт, алжаал тайлах, фитнесийн тоног төхөөрөмж, хэрэглэлийн худалдан авалтыг зохион байгуулахгүй байх;           1.5. салбарын хэмжээнд хийх сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөн болон газар дээрх хяналт-шалгалт зэргийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөн зэрэг арга хэмжээний болон дотоод албан томилолтын зардлыг хэмнэх;        1.6. Засгийн газрын шийдвэр гарснаас бусад баяр ёслол, тэмдэглэлт ой, урлагийн наадам, спортын уралдаан тэмцээн, салбарын өдөр, аялал зугаалга зэргийг зохион байгуулахгүй байх;        1.7. хууль тогтоомж, Засгийн газрын албан ёсны шийдвэр, тэдгээрийн хэрэгжилт, цаг үеийн шинжтэй мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, сурталчлан таниулахаас бусад зорилгоор байгууллага, хамт олныг сурталчлах, салбарын болон байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой нэвтрүүлэг, контент, баримтат болон цуврал кино зэргийг санхүүжүүлэхгүй байх;         1.8. байгууллагын цахилгаан, дулааны эрчим хүч, цэвэр усны хэрэглээнд 20-иос доошгүй хувийн хэмнэлт гаргах;        1.9. бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийг байгууллагын дотоод сүлжээнд цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар бичиг хэрэг, цаас, хувилагч, хэвлэгчийн хорны зэрэг зардлыг бууруулах.

2022 оны төсвийг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 07/02 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 1,444,863.8 сая төгрөгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөтэйгөөс 1,191,829.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан бөгөөд 253,034.2 сая төгрөгийн хэмнэлттэй байна. Хэмнэлтийн горимд шилжиж зардлын ангилал тус бүрт тулгуурлан сар улирлын хуваарийг шинэчилж Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн татуулж төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулсан.

32

106

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн         сургалт, үйл ажиллагааны талаар авах        зарим арга хэмжээний тухай
2021-02-24
Дугаар 2021_47

3. Эрсдэлгүй ногоон бүсэд танхимын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг үе шаттай эхлүүлэхтэй холбогдуулан төрийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байрыг зохих журам, зааврын дагуу ариутгаж халдваргүйжүүлэхэд нэн шаардлагатай ариутгалын бодис, багаж, хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

Танхимын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлсэнтэй холбогдуулан ЕБ-ын 5 сургууль, 3 дотуур байр, 14 цэцэрлэг нь ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, багаж хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг байгууллагын төсвөөс шийдвэрлэж, заавар журмын дагуу 7 хоног бүр ариутгал халдваргүйтгэлийг тогтмол зохион байгуулж, байна.

33

107

Хөдөө аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны               өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах                             зарим арга хэмжээний тухай
2021-07-28
Дугаар 2021_221

2. Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлыг шуурхай зохион байгуулж дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дараахь албан тушаалтанд тус тус даалгасугай:       2.1. Улсын хэмжээнд 2021-2022 онд өвөлжих болон хэрэгцээлэх малын тоог малын төрөл, сүргийн зохистой харьцаанд тохируулан аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр нэгтгэн гаргаж, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр эдийн засгийн эргэлтэд оруулах малын тоог тодорхойлж, экспортлох төлөвлөгөө, хуваарь гарган, энэ чиглэлээр хүнсний болон хөнгөн үйлдвэрүүдтэй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллах арга хэмжээ авахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;

Өвөлжил, хаваржилтын бэлтгэл ажлын хүрээнд хүнсний нөөц бүрдүүлэх 11 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан бөгөөд мах махан бүтээгдэхүүн 33 тн, хүнсний ногоо 6 тн, гурил, гуриалан бүтээгдэхүүн 42.5 тн, бусад хүнс 13,5 тонны нөөц бүрдүүлсэн. Сумын хэмжээнд 23647 толгой мал (адуу-932, тэмээ-525, үхэр-836, хонь-10411, ямаа-10943)-ыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан. Мөн дотоод болон өөр аймаг, сум, хотруу худалдаанд гарч буй мал, мах түүхий эд бүтээгдэхүүний 181.8 тн мах махан бүтээгдэхүүн, 955 амьд мал, 500 тахианд гарал үүслийн 769 гэрчилгээ олгож,  4 удаа хяналт тавьж гүйцэтгэсэн.

34

108

Журам шинэчлэн батлах тухай
2022-03-09
Дугаар 2022_97

3. Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа, Сангийн сайд Б.Жавхлан, бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан хязгаарлагдсан.

35

109

Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар      авах зарим арга хэмжээний тухай
2022-03-16
Дугаар 2022_118

5. Хүнсний ногооны тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх зорилгоор иргэдийн төмс, хүнсний ногоо тариалах идэвх, санаачилгыг дэмжих, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх болон хүнсний ногооны тээвэрлэлт, хадгалалт, худалдааны сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөөгийн хүн амын хүнсний ногооны хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн  дагуу үр дүнтэй зохион байгуулахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.26 дугаар хэсэгт заасны дагуу орон нутгийн онцлогт тохирсон хүнсний ногооны тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх зорилгоор 91 аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнд 16 төрлийн, 1,25 тн үрийг 80 хувийн хөнгөлөлттэйгээр олгосон. Тариалангийн талбайн хөрсийг хамгаалж, үржил шимийш сайжруулах зорилгоор 19 газар тариалан эрхлэгчдийн 0,2 га талбайнаас хөрсний дээж авч шинжилгээнд хамруулсан.

36

110

Төрийн албан хаагчийн богино хугацааны        сургалт зохион байгуулах тухай
2022-04-06
Дугаар 2022_139

1. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын эхний үе шат, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд төрийн албан хаагчдад зориулсан “Хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх” богино хугацааны сургалтыг олон улсын тэргүүлэх шинэ дэвшилтэт арга хэлбэрээр үр дүнтэй зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг “Удирдлагын академи” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар (Д.Сүрэнчимэг)-т болон Засгийн газрын холбогдох гишүүн, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын академаас хамтран зохион байгуулж буй дэс түшмэлийн мэргэшүүлэх дунд  хугацааны сургалтад Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн тасгийн дарга, Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга мөн богино хугацааны Төрийн албан хаагчийг чиглүүлэх сургалтад Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн тасгийн Хууль зүйн мэргэжилтэн хамрагдсан.

111

3. Төрийн албан хаагчийн богино болон дунд хугацааны сургалтын агуулга, хөтөлбөрт 2023 оноос эхлэн уг сургалтыг нэмж тусган батлуулах арга хэмжээ авахыг “Удирдлагын академи” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар (Д.Сүрэнчимэг)-т, сургалт зохион байгуулахтай холбоотой зардлыг “Удирдлагын академи”-ийн төсөвт тусгаж байхыг Сангийн сайд Б.Жавхланд, тус сургалтад хамруулах албан хаагчдынхаа зардлыг тухайн жилийн төсвийн төсөлд тусгаж байхыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт тус тус даалгасугай.

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас мэргэшүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрт 2 дэс түшмэл, чиглүүлэх богино хугацааны сургалтад 1 туслах түшмэл хамрагдсан.

37

112

Хаягийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх тухай
2022-05-04
Дугаар 2022_180

3. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийн мэдээллийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулах, хаягжуулах ажлыг шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулах, шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг орон нутгийн төсөвт тусгаж шийдвэрлүүлж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт, хаягжуулалтын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд тус тус даалгасугай.

Харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийн мэдээллийг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2016 онд батлуулж, сумын 2017 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар " Сайншанд сумын айл өрх, гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил"-ыг Энержипарагон ХХК  95,126,923 гэрээний үнээр 2017 онд гүйцэтгэж, хүлээлгэн өгсөн. 2017 оноос хойш 2021 он хүртэл шинэчилсэн хаягжуулалтыг нийтийн хэрэгцээнд ашиглах, иргэд олон нийтэд хууль журмыг танилцуулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Сайншанд сумын Засаг даргын 2022 оны "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" А/122  дугаар захирамжаар хаягийн зургийн дагуу аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран иргэдийн иргэний үнэмлэх буюу оршин суугаа хаягийн мэдээллийг шинэчлэх, засварлах ажлыг хийж байна.

38

113

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг       хэрэгжүүлэх зарим арга               хэмжээний тухай
2022-05-25
Дугаар 2022_203

1. 1. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараахь арга хэмжээ авч ажиллахыг бүх шатны төсвийн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга, захирал, эрхлэгч нарт тус тус үүрэг болгосугай:            1.1. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 5.1, 5.2-т заасны дагуу тэргүүн дэд, дэд, орлогч даргатай байхыг хориглосон төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн холбогдох албан тушаалтныг ажлаас чөлөөлөх арга хэмжээ авч, тэтгэмжийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх;              1.2. жил бүрийн төсвийн төслийн талаарх саналаа Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нийцүүлсний үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын болон урсгал зардлыг  төлөвлөж, эрх бүхий этгээдэд хүргүүлэх;         1.3. байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт шууд хамаарах, үйл ажиллагааны цар хүрээ, онцлог байдал нь танхимаар болон биечлэн хийх зайлшгүй шаардлага үүсдэгээс бусад тохиолдолд сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнийг цахимаар зохион байгуулах;        1.4. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13.3, 13.4 дэх хэсгээр хориглосон  хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний зураг, төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2022 онд боловсруулахгүй, энэ чиглэлээр төсвөөс хөрөнгө зарцуулахгүй байх.

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор сумын харьяа бүх төсөв захирагч болон төсөв, санхүүгийн албан хаагч нарт аймгийн Дотоод хяналт, аудитын газартай хамтран 2022 оны 06 дугаар сарын 09,10-ны өдрүүдэд сургалтыг зохион байгуулж ажилласан. 2023 оны төсвийн төсөл 2024, 2025, 2026 оны төсвийн төсөөллийг 2022 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж хүргүүлнэ. 2022 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын зураг төсөвт хөрөнгө зарцуулаагүй болно.

39

114

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга                хэмжээний тухай
2022-05-25
Дугаар 2022_204

1. Автомашины хэрэглээг хуулиар хязгаарласантай холбогдуулан суудлын автомашин ашиглах эрх бүхий албан тушаалтнаас бусад албан тушаалтны албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа, төрийн өмчид бүртгэлтэй автомашины талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт, орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй автомашины талаарх мэдээллийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргад тус тус хүргүүлж, тогтоосон хугацаанд батлагдсан хуваарийн дагуу заасан байршилд татан төвлөрүүлж, зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөх арга хэмжээ авахыг бүх шатны төсвийн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн оролцоотой хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх захирал, төсвөөс санхүүжилт авдаг бүх байгууллагын дарга нарт тус тус даалгасугай.

Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын авто машины судалгааг гаргаж аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт хүргүүлсэн.

40

115

Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх             зарим арга хэмжээний тухай
2023-01-05
Дугаар 2022_7

5. Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагч нарт тус тус  даалгасугай:        5.1. эрх бүхий судалгааны байгууллагатай хамтран салбарын мэргэжлийн нэр томьёог орчуулах, шинээр үүсгэх, жигдлэх, толилох ажлыг зохион байгуулах, нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх;       5.2. төрийн байгууллагын цахим хуудас, сонин хэвлэлд нийтэлж байгаа мэдээ, мэдээллийг 2022 оноос эхлэн кирилл, монгол бичгээр зэрэгцүүлэн нийтэлж хэвшүүлэх;       5.3. төрийн байгууллагын шийдвэр, албан бичгийг энэ тогтоолын 4-т заасан дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу хос бичгээр хөтлөх ажлыг турших;         5.4. төрийн албан хаагчдын монгол хэл, үндэсний бичгийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авах, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг жил бүр баталж мөрдүүлэх;       5.5. төрийн байгууллагын гадна болон өрөө тасалгааны хаяг, албан хаагчдын нэрийн хуудсыг монгол бичгээр үйлдэж, хэвшүүлэх.

Үндэсний бичиг үсгийн өдөр-2022" арга хэмжээний хүрээнд  бага боловсролын монгол хэлний сурлагын чанарыг ахиулах, багш нарын ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих, бусдаас суралцах мөн аймгийн нэгдсэн хөтөлбөртэй болох зорилгоор 1, 2-р ангийн монгол хэлний хичээлээр "НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР" боловсруулах уралдаанд 35 хөтөлбөрөөр багш нар оролцож 4 багш шагналт байранд шалгарсан        2.”Монгол хэл бичиг” арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажлын хүрээнд  бага ангийн багш нарын дунд зохион байгуулагдсан “МИНИЙ МОНГОЛ ХЭЛ. БИЧИГ-2022" олимпиадад   110 багш амжиллтай оролцсон.       3.Дорноговь аймгийн Төв номын сан, Америкийн соёл мэдээллийн төвтэй хамтран "Үндэсний бичиг үсгийн баяр"-ыг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7-8 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан "Үг үсэглэлийн хаад" тэмцээнд 95 хүүхэд оролцож, 5-р сургуулийн  “Stars” баг тэргүүн байр эзэлсэн.         4.Засгийн газрын 37-р тогтоолын дагуу их дээд сургуульд элсэгчдээс авах монгол хэл бичгийн шалгалтыг 5 сарын 7-нд Сайншанд 1-р сургууль дээр зохион байгуулж, 70 шалгуулагч хамрагдсан.

41

116

2020 оны 12 дугаар сарын 9-ны өдөр 69 дугаар тэмдэглэл
2020-12-09
Дугаар 2020_69

Y.. Төрийн цахим шилжилтийн бодлогын уялдааг хангах, төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг нэгтгэн зохион байгуулах замаар төрийн үйлчилгээг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад шуурхай, чирэгдэлгүй, оновчтой хүргэх арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэд, уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга нарт даалгав.

Төрийн үйлчилгээний e-mongolia нэгдсэн системд сумын Засаг даргын Тамгын газраас 3 төрлийн үйлчилгээг шинээр бүртгүүлсэн. "Нэг цонхны үйлчилгээний төв"- д төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн оператор ажиллуулж, иргэдэд 25 төрлийн 728 тодорхойлолт лавлагааг гарган төрийн үйлчилгээг түргэн, шуурхай хүргэн ажиллаж байна.

42

117

2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр 36 дугаар тэмдэглэл
2021-06-23
Дугаар 2021_36

XII.12. . Малын гоц халдварт шүлхий өвчний нөхцөл байдал, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан:  1. Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар Мал эмнэлгийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайханд даалгав;  2. Байгаль, цаг уурын хүндрэлтэй нөхцөл байдлын улмаас хорогдсон малын сэг, зэмийг цуглуулж устгах, орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл хийх нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор хэрэгжилтийг хангуулан 14 хоног тутам тайлан гаргаж Улсын онцгой комисст ирүүлэхийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгав.

Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад 8 багийн 155 өрхийн 5226 үхрийг вакцинжуулалтад хамруулж 98%-тай гүйцэтгэж 172 үхрийг угаалга туулгад хамруулсан. Сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/110 дугаар захирамжийн хүрээнд мал, амьтны сэг зэмийг цэвэрлэж булшлах 2 ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус 2 ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийг дуустал 16 албан хаагч хамрагдаж орон нутгийн хөгжлийн сангаас 1,300,000 төгрөг, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 398,150 төгрөг тус тус зарцуулан 4 тээврийн хэрэгсэл 1120 км замыг туулж, 15 цагаан зээр, 3 нохой 65 бог мал, 61 бод  малын сэг зэмийг цуглуулж булшилан, 80 мкв талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн.

43

118

2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр 64 дүгээр тэмдэглэл
2021-12-14
Дугаар 2021_64

ХIY.5. . Төрийн хяналт шалгалтын нөхцөл байдал, түүнийг хөнгөвчлөх арга хэмжээний талаар Сангийн сайд Б.Жавхлан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан:  1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад чиглэсэн хяналт шалгалтыг 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 50 хувиар бууруулах чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын хяналт шалгалт хийх эрх бүхий байгууллага, бүх шатны Засаг дарга нарт даалгаж, Санхүүгийн зохицуулах хороо (Д.Баярсайхан)-нд зөвлөв.

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас тайлант хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад чиглэсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулааүй.

119

ХIY.5.2.  . Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилан зайлшгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хийх, хяналт шалгалтыг цахим хэлбэрээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг Засгийн газрын хяналт шалгалт хийх эрх бүхий байгууллага, бүх шатны Засаг дарга нарт даалгав.

Сайншанд сумын Засаг даргын 2022 оны "Хяналт, шалгалт зохион байгуулах тухай" А/192 дугаар захирамжаар тус сумын нутаг дэвсгэрт хамаарах орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт гэр буудал, жуулчны бааз, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид хоол үйлдвэрлэл, орчны эрүүл ахуй, татвар, гал түймрийн аюулгүй байдал, хог хаягдал, тусгай зөвшөөрөлгүйгээр согтууруулах ундаа, тамхи худалдан борлуулахыг таслан зогсоох илрүүлэх чиглэлээр 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр Хамарын хийд, Ханбаянзүрх хайрхан, гурван замын уулзвар, Шамбал зэрэг газарт олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, иргэдийн санал, гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, зөвлөмж болон албан шаардлагыг өгч ажилласан.

44

120

2022 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр 11 дүгээр тэмдэглэл
2022-02-16
Дугаар 2022_11

XIX.6.2. “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д тусгагдсан Төрийн бүтээмжийг сайжруулах шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллага цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагыг тогтоох, байгууллага, албан тушаалтан иргэнтэй шууд харьцах замаар үйлчилгээ үзүүлдэг байдлыг халах арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын гишүүд, бүх шатны Засаг дарга, төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагад даалгав.

Төрийн үйлчилгээний e-mongolia нэгдсэн системд холбогдсон бөгөөд "Нэг цонхны үйлчилгээний төв"- д төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн оператор ажиллуулж, иргэдэд 25 төрлийн 728 тодорхойлолт лавлагааг гарган төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн.  Оршин суугаа лавлагаа-232             Иргэний үнэмлэхний лавлагаа-266     Төрсний бүртгэлийн лавлагаа- 5         Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт- 1             Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлийн лавлагаа- 2    Жолоочийн мэдээллийн лавлагаа-19             Жолоодох эрхийн оноо- 1     Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөртэй эсэх тухай тодорхойлолт-21             Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа-1     Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа- 6          Гэрлэлт дуусгавар болсон тухай лавлагаа- 1      Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт-10  Цэргийн бүртгэл- 1             Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт-102     Иргэн / даатгуулагч /-д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт- 2       Иргэнд олгох тодорхойлолт- 2             Нийгмийн халамжаас дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн   иргэний тодорхойлолт- 1             Эрүүл мэндийн даатгал төлөлт шалгах- 5     Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа-21          Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын  лавлагаа -3        Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа – 3      Хуулийн этгээдэд  улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх тухай лавлагаа-1     Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа- 1        Хуулийн этгээдийн хаягын лавлагаа- 1    Хуулийн  этгээд бүртгэлгүй тухай  лавлагаа- 1 тус тус олгож ажилласан

45

121

2022 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр 12 дугаар тэмдэглэл
2022-02-23
Дугаар 2022_12

X.5. . 2021 онд иргэдээс төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд болон Засгийн газрын Иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төвд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.Нямдорж Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав.   Үүнтэй холбогдуулан иргэдээс төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд болон Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хууль тогтоомжийн хүрээнд судлан иргэнд заавал хариу өгч байх, нэг асуудлаар олон дахин хандаж байгаад дүгнэлт хийж тухайн асуудлыг нэг мөр үндэслэлтэй шийдвэрлэж байх арга хэмжээ авч ажиллахыг сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгов.

Сумын хэмжээнд 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 824 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд 765 буюу 92,8 хувийг нь зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч,  шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 59 өргөдөл судлагдаж байна. Тайлант хугацаанд 1тус сумын ажилтан, албан хаагчид, үйл ажиллагаатай холбогдуулан 11-11 төвд хандсан санал хүсэлт, гомдол бүртгэгдээгүй.

46

122

2022 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр 14 дүгээр тэмдэглэл
2022-03-02
Дугаар 2022_14

XIY.7.4. Мах, хүнсний ногооны нийлүүлэлт, борлуулалтад байнгын хяналт тавьж, үндэслэлгүйгээр хэт өндөр үнэ тогтоох, зохиомлоор хомсдол бий болгох, борлуулалтын хэмжээг хязгаарлах зэрэг хууль тогтоомж зөрчих явдлаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээ авахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (Б.Баасандорж), Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар (Т.Гантулга), аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;

Сумын хэмжээнд а мах, хүнсний ногооны нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавьж адуу 166, үхэр 9, тэмээ 50, хонь 210, ямаа 20, тахиа 500 нийт 1455 амьд мал амьтан болон 181.8 тонн мах махан бүтээгдэхүүнд 769 гарал үүслийн гэрчилгээ олгосон.

123

XIY.7.7. Нийлүүлэлт нь хүндэрч болзошгүй бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг хангахад шаардлагатай тээвэр, логистикийн зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;

-

47

124

2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр 24 дүгээр тэмдэглэл
2022-04-20
Дугаар 2022_24

XIY.8.3. Хот, суурин газруудын хөгжлийн чиг хандлагыг харгалзан газрын тухай хууль тогтоомжид заасан хот, тосгон, бусад суурин, нийслэл хотын эдэлбэр газрын тэг гортигийг шинэчлэх асуудлыг судлан зохих арга хэмжээ авахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн "Сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай" 15 дугаар тогтоолоор Сайншанд сумын суурьшлын бүсийн эдэлбэр газрын тэг гортигийг шинэчлэн тогтоосон.

48

125

2022 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр 25 дугаар тэмдэглэл
2022-04-27
Дугаар 2022_25

XX.3.2 . Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дэмжиж ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга нарт даалгав.

Сайншанд сумын нутаг дэвсгэрт хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 6 талбайг 5 хуулийн этгээд эзэмшиж байна. 2022 оны эхний хагас жилд хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 2 аж ахуйн нэгжийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг хуулийн хүрээнд баталж, 1 аж ахуйн нэгжид хайгуулын ажил хийхтэй холбоотой ус ашиглах зөвшөөрөл олгосон.

49

126

2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр 28 дугаар тэмдэглэл
2022-05-11
Дугаар 2022_28

XX.7. . Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын үүрэг хариуцагч Л.Энх-Амгалан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав.  Үүнтэй холбогдуулан 2022 оны 9 дүгээр сард багтаан бүх иргэдийг тоон гарын үсэгтэй болгох, тоон гарын үсгийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын үүрэг хариуцагч Л.Энх-Амгаланд, тоон гарын үсгийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга, бүх шатны Засаг дарга, төрийн болон төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлагад үүрэг болгов.

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системд нэвтрэх тоон гарын үсгийн захиалгад удирдах 3 албан тушаалтны судалгаа болон холбогдох материалыг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн.

50

127

Мал, амьтны сэг зэмийг цуглуулж устгах, орчны цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, отор, нүүдлийн зорилготой мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, хяналт тавих тухай
2020-02-10
Дугаар 2020_01

1.. Хүн, малын халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлж, отор нүүдэл, өвөлжилтийн хүндрэл, өвчний улмаас хорогдсон малын сэг зэмийг устгах, бэлчээр, бууц, хашаа байр, уст цэг, усны эх булгийг цэвэрлэж халдваргүйтгэх, “Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэг болон “Журам, чиглэл батлах тухай” Засгийн газрын 2019 оны 43 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжлүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхий сайдаас дараах албан даалгаврыг өгч байна:  Нэг. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт: 1.1           Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж гарган харьяалах нутаг дэвсгэртээ хорогдсон мал, амьтны сэг зэмийг цуглуулж устгах, мал эмнэлэг ариун цэвэр, халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах;

Сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/110 дугаар захирамжийн хүрээнд мал, амьтны сэг зэмийг цэвэрлэж булшлах 2 ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус 2 ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийг дуустал 16 албан хаагч хамрагдаж орон нутгийн хөгжлийн сангаас 1,300,000 төгрөг, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 398,150 төгрөг тус тус зарцуулан 4 тээврийн хэрэгсэл 1120 км замыг туулж, 15 цагаан зээр, 3 нохой 65 бог мал, 61 бод  малын сэг зэмийг цуглуулж булшилан, 80 мкв талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн.

128

1.2. Мал, амьтны сэг зэмийг устгах, халдваргүйтгэлийн ажилд шаардагдах ажиллах хүч, унаа тээврийн болон шаардлагатай бусад зардлыг шийдвэрлэж, уг ажилд орон нутгийн байгууллага, малчдыг өргөнөөр оролцуулах, мөн олон нийтийн үүсгэл санаачилгыг өрнүүлэн энэ ажлын зорилго ач холбогдлыг өргөн сурталчлах;

Сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/110 дугаар захирамжийн хүрээнд мал, амьтны сэг зэмийг цэвэрлэж булшлах 2 ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус 2 ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийг дуустал 3 тээврийн хэрэгслээр 16 албан хаагч хамрагдаж орон нутгийн хөгжлийн сангаас 1,300,000 төгрөг, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 398,150 төгрөг тус тус зарцуулан 4 тээврийн хэрэгсэл 1120 км замыг туулж, 15 цагаан зээр, 3 нохой 65 бог мал, 61 бод  малын сэг зэмийг цуглуулж булшилан, 80 мкв талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн. Уг ажилд орон нутгийн  "Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газрыг оролцуулсан. Мөн "Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай" хуулийн 7.2.3 дахь заалтын дагуу малчин өрх ойрын байршилд байгаа үхсэн малын сэг зэмийг устгаж байх талаар мэдээлэл хүргэсэн.

129

1.3, 1.4, 1.5. 1.3 Харьяалах нутаг дэвсгэрт отор нүүдэл хийх, дамжин өнгөрөх чиглэл, хугацааг тогтоож, хяналт тавих;  1.4 Отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлын хэсгийг томилж, үүрэгжүүлэх;  1.5 Отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн хийх явцад болон зүй бусаар хорогдсон мал, амьтны сэг, зэмийг цуглуулах, устгах, халдваргүйтгэлийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

Бэлчээрийн даацөд тулгуурлан отор нүүдлийг эртнээс төлөвлөх зорилгоор сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 08/08 дугаар тогтоолоор “сумын бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах журам”-ыг батлуулсан. Журмын дагуу төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.

130

1.6.. Байгаль, цаг уурын аюултай үзэгдэл болох /цасан болон шороон шуурга/ гэх мэт гарч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан цаг алдалгүй сэрэмжлүүлж байх;

Сумын Засаг даргын "Хөгжлийн төлөө хамтдаа" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.23.4 дүгээр хэсэгт заасны дагуу 376 малчин өрхөд хөдөө аж ахуйн салбарын болон байгаль цаг уурын аюулт үзэгдлийн анхааруулах мэдээ мэдээллийг 15 удаагийн давтамжтайгаар  хүргэсэн.

131

1.9.. 1.9 Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийг орон нутагтаа нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 1.10 Дээрх үйл ажиллагаатай холбоотой ажлыг зохион байгуулахад мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээний төрийн болон хувийн хэвшлийн нэгж, тасаг, хяналтын цэг, онцгой байдал, мэргэжлийн хяналт, авто тээврийн хяналтын болон эрүүл мэндийн байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, хамтран ажиллах.

Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийг орон нутагтаа нэвтрүүлж 2 мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний 15 удаагийн дуудлаганд явж, 191 толгой малд үзлэг хийж, 2 хээлтүүлэгч малаас дээж авч шинжилгээнд хамруулж, малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад нийт 13345 толгой мал хамруулсан мэдээлийг мал эмнэлгийн цахим системд оруулж баталгаажуулалт хийсэн.

132

2.. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, аймаг, нийслэлийн  Мал эмнэлгийн газарт: 2.1 Улсын хэмжээнд мал, амьтны сэг зэмийг устгах, орчны цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө гарган, нэгдсэн заавар, удирдамжаар ханган, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах; 2.2 Мал, амьтны сэг зэмийг өвөлжөө, хаваржаа, хашаа, хорооноос 500 метрээс доошгүй зайтай газарт автомашин, ус үерийн замаас зайдуу гүн нүхэнд булах буюу шатааж устгах; 2.3 Малын хашаа хорооны өтөг бууцыг сийлж овоолон, биотермийн аргаар халдваргүйтгэх; 2.4 Булаг, шандны эхийг цэвэрлэж, тойруулан хаших, малын ялгадас, бороо, цасны ус орохоос хамгаалсан суваг, шуудуу татах арга хэмжээ авахуулах; 2.5 Цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт, семинар зохион байгуулах; 2.6 Орчны цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах, малын эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, чанар, аюулгүйн шаардлага хангасан ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, бэлдмэлийн нөөц бүрдүүлэн, хангамжийг сайжруулж ажиллах;  2.7 Отор нүүдэл хийх чиглэл, хугацаа, нутаг дэвсгэрийг тогтооход мал эмнэлгийн тархвар зүйн судалгаанд үндэслэн үнэлгээ, дүгнэлт өгөх;   2.8 Отор нүүдлийн зорилгоор мал амьтны шилжилт хөдөлгөөн хийх тохиолдолд мал эмнэлгийн гэрчилгээг үндэслэн саналаа бичгээр гаргаж, дээд шатны Засаг захиргааны байгууллагад мэдэгдэж, шийдвэр гаргуулах;  2.9 Отор нүүдлээр харьяалах нутаг дэвсгэрт ирсэн мал, амьтанд мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх талаар гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих;  2.10 Мал амьтныг хүлээж авах, шилжүүлэх үед эрүүл мэндийн үзлэгийг хийж баталгаажуулах, мал эмнэлгийн цахим системд мэдээллийг бүрэн оруулах;  2.11 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг цаг хугацаанд нь зохион байгуулаагүй, зөрчил, дутагдал гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хуулийн дагуу тухай бүр нь хариуцлага тооцож байх.

Мал сүргийг халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд 8 багийн ажлын албатай хамтран 337 малчны хорогдсон малын сэг зэмийн судалгаа гарган, Сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/110 дугаар захирамжийн хүрээнд мал, амьтны сэг зэмийг цэвэрлэж булшлах 2 ажлын хэсэг байгуулагдсан.  Тус 2 ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийг дуустал 16 албан хаагч хамрагдаж орон нутгийн хөгжлийн сангаас 1,300,000 төгрөг, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 398,150 төгрөг тус тус зарцуулан 4 тээврийн хэрэгсэл 1120 км замыг туулж, 15 цагаан зээр, 3 нохой 65 бог мал, 61 бод  малын сэг зэмийг цуглуулж булшилсан.

133

3.. Малчид, мал бүхий иргэд, аж ахуйн нэгжүүд:  3.1 Мэргэжлийн байгууллагын заавар, удирдамжийн дагуу мал, амьтны сэг зэмийг цуглуулж устгах, орчны цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажилд идэвхтэй оролцох; 3.2 Малын хашаа хороог цэвэрлэх, хөрзөнг гадагш гаргаж хураах ажлыг 05 дугаар сарын 15-ны дотор гүйцэтгэж, халдваргүйтгэл хийх; 3.3 Өвөлжөө, хаваржааны ойр орчимд байгаа мал, амьтны сэг, зэмийг цуглуулан устгах, булах, уст цэг, булаг шандны эхийг цэвэрлэх, хамгаалах ажлыг гэрээт мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний нэгжтэй хамтран гүйцэтгэх;

Сумын малчин өрхүүдэд “Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.1; 7.3.2; 7.4.3; 7.12.1  дүгээр заалтыг тус тус танилцуулан мал, амьтны сэг зэмээ устгах, малын шилжилт хөдөлгөөнийг дээрх хуулийн дагуу хийж байх мэдээлэл хүргэж ажиллахыг 8 багийн ажлын албадаар дамжуулан зохион байгуулаж байна.

51

134

Тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай
2020-11-19
Дугаар 2020_2

1.4. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системээс гарч буй аливаа лавлагаа тодорхойлолтыг шалган баталгаажуулж байх, холбогдох мэдээллийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлж, харилцан солилцож байх;

Төрийн үйлчилгээний e-mongolia нэгдсэн системд холбогдсон бөгөөд "Нэг цонхны үйлчилгээний төв"- д төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн оператор ажиллуулж, иргэдэд 25 төрлийн 728 тодорхойлолт лавлагааг гарган төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн.

135

1.8. Цахимаар үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний талаар цахим хуудас, олон нийтийн бусад сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр болон шаардлагатай бусад хэлбэрээр мэдээлэл түгээж, нийтэд сурталчлах;

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-тэй хамтран "E-mongolia" төрийн цахим үйлчилгээний талаарх мэдээллийг худалдааны төвүүд болон алслагдсан багийн иргэдэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулж 103 иргэний мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлсэн. Мөн орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн байгууллагатай хамтран 3 сурвалжлага, мэдээллийг бэлтгэж 2655 иргэний,  байгууллагын цахим хаягт 7 төрлийн зураг хуудас байршуулж 1730 иргэний хандалт авсан байна.

52

136

Тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай
2020-11-19
Дугаар 2020_2

1.9. Албан хэрэг хөтлөлтийн программ хангамжийг “Төрийн албан бичиг солилцооны нэгдсэн систем”-д холбож, албан бичгийг байгууллага хооронд цахимаар солилцох.

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд ERP системыг нэвтрүүлж 9 удирдах ажилтан 36 гүйцэтгэх ажилтныг /бодлогын мэргэжилтэн, нягтлан бодогч, нярав/  бүртгэж, цахим системд орох эрх олгосон. Багийн ажлын алба болон сумын харьяа 22 төсөвт байгууллага бүрт ERP цахим системийн эрхийг үүсгэж тайлант хугацаанд зохион байгуулалтын 169 албан бичгийг байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна. Сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар цахим системээр 154 баримт бичиг бүртгэсэн нь нийт зохион байгуулалтын баримт бичгийн 18 хувийг эзэлж байна.