СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ, 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ, 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ