Хоршоо хөгжүүлэх сангийн алдангийн хувь хэмжээг тогтоох тухай