БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ ТӨЛӨӨЛӨН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛЛАА

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ ТӨЛӨӨЛӨН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛЛАА

Сайншанд сумын Засаг даргын 2023 оны А/01 дүгээр захирамжаар иргэдийг эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2023 оны “Иргэдэд ээлтэй-Эрүүл хот” зорилтот жил болгон зарласан билээ. Зорилтот жилийн хүрээнд улс, аймаг, сумын хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийхээр төлөвлөж, үүний дагуу төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэдийг ажлын байраар хангаж, ажилтай орлоготой болгоход чиглэсэн бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулан ажиллаж байна.

Энэхүү ажлын хүрээнд өнөөдөр сумын Засаг дарга Ч.Түвшинтөр Багийн Засаг дарга нартай төлөөлөн гүйцэтгүүлэх хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, 6 зорилтын хүрээнд 32 ажил бүхий үүрэг чиглэл өглөө. Үүнд:

  • Зорилтот жилийн хүрээнд сумын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, холбогдох дэд хөтөлбөр, журам, төслийг боловсруулан ажиллаж, иргэдийн хог хаягдал, менежментийн мэдлэгийг дээшлүүлж, оролцоог хангахад анхаарч ажиллах
  • Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэн, ил тод, ёс зүйтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх чиглэлээр өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд үр дүнтэй арга хэмжээг зохион байгуулж хэвшүүлэх
  • Сумын хэмжээнд ажилгүй иргэдийг ажлын байранд зуучлах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр баг, хороо тус бүр хамтран ажиллаж, тухайн баг, хорооны зорилтот иргэдийг дэмжиж ажиллах
  • Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандан гаргасан өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэж байх
  • СӨХ-дын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хамтарч ажиллах, СӨХ бүрийг хог ангилан ялгадаг цэгтэй болгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх
  • Зорилтот жилийн хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран иргэдийн эрүүл мэндийн багцын үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах зэрэг ажлууд багтаж байна.