САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Төсөл ирүүлэх болон бичих заавар

Төсөл ирүүлэх болон бичих заавар

 

Сангаас зээл авч, төсөл хэрэгжүүлэх жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээд дараах шаардлагыг хангасан байна:

·         Тухайн суманд бүртгэлтэй буюу байнга оршин сууж үйл ажиллагаа явуулдаг байх /өөрийн болон хамааралтай этгээдийн өмчлөлд оршин суудаг байх, баримтаар нотлох/

·         Сум хөгжүүлэх болон жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас  авсан зээлийн үлдэгдэлгүй байх, зээлээ төлж дууссан ч ашиглалтын явцад зориулалт бусаар ашиглаагүй байх, банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, Татварын алба, Нийгмийн даатгалын байгууллага, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудад өр төлбөргүй, хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл болон муу зээлийн үлдэгдэлгүй байх

·         Зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, хугацаанд нь төлөх төлбөрийн чадвартай, барьцаа хөрөнгөтэй байх

·         Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэх талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх

/түүнийг нотлох баримт бичиг шаардлагатай/

Дээрх шалгуурыг хангасан иргэн, хуулийн этгээдийн боловсруулсан төсөл дараах шалгуурыг хангасан байна:

·         Тухайн суманд жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд орон нутгийн давуу талд түшиглэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бий болгох, орон нутагт тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байх

·         Төслийн хүрэх үр дүн, зорилтыг  тодорхой тусгасан , бодитой, хэрэгжэхүйц байх

·         Гэрээний хугацаанд зээлийг эргэн төлөх боломжтой байх

·         Төслийн зээлийн мөнгөн дүнд хүрэлцэхүйц барьцаа хөрөнгөтэй байх

·         Төслийг хэрэгжүүлэх явцад учирч болзошгүй эрсдэлийг бодитой тодорхойлсон, даван туулах арга замыг тусгасан байх

·         Ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байх, ажлын байрыг хадгалсан, нэмэгдүүлсэн, шинээр бий болгох тоог тусгасан байх

Ирүүлэх төсөлд дараах үзүүлэлтүүдийг тусгасан байна. Үүнд:

·         Төслийн товч агуулга

·         Төслийн танилцуулга:  Үүнд

Ø  Төсөл хэрэгжүүлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр, регистрийн дугаар, үйлдвэрийн байршил

Ø  Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүнээс өөрийн хөрөнгийн хэмжээ

Ø  Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр, төрөл, тоо хэмжээ

Ø  Төслийн төрөл

Ø  Жилийн эргэлт, борлуулалт, экспортод эзлэх хувь

Ø  Одоогийн эрхэлж буй бизнесийн талаарх мэдээлэл

·         Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага

·         Төслийн зорилго, зорилт, үр ашиг, ач  холбогдол

·         Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа

Ø  Үйлдвэрлэлийн технологийн ажиллагаа

Ø  Түүхий эдийн чанарын үзүүлэлт

Ø  Түүхий эдийн нөөц

Ø  Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал

·         Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлага

Ø  Удирдлагын бүтэц, орон тоо

Ø  Ажиллагчдын мэргэжил, мэргэшлийн ур чадвар

·         Судалгаа

Ø  Зах зээлийн судалгаа, SWOT шинжилгээ /Бүтээгдэхүүнийг ямар хүмүүс, хэрэглэгчдийн ямар бүлэгт зориулан үйлдвэрлэж байгаа эсэх/

Ø  Өрсөлдөгчийн судалгаа

Ø  Түүхий эд, материалын судалгаа

Ø  Төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн судалгаа

·         Шинээр бий болгох ажлын байрны тоо

·         Эрсдэлийн шинжилгээ, даван гарах арга зам

·         Эдийн засгийн тооцоо:

Ø  Үндсэн үйлдвэрлэл,борлуулалтын нийт орлого /нэр төрөл, тоо хэмжээ,бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого, үр дүнгийн тооцоо/

Ø  Үйлдвэрлэлийн зардлын тооцоо /материал түүхий эдийн зардлын төлөвлөлт, материал түүхийн эдийн нэр, хэмжих нэгж, нэгжийн үнэ, төслийн жилүүдийн хэрэгцээ жил тус бүрээр, хөдөлмөрийн хөлсний  тооцоо, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ, зээл зээлийн хүүгийн эргэн төлөлт, бусад зардлын тооцоо/

Ø  Бүтээгдэхүүний өртгийн тооцоо

Ø  Төлөвлөж буй борлуулалтын төлөвлөгөө, гэрээ

Ø  Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн тооцоо

Ø  Улсын төсөвт жилд төлөх татварын хэмжээ

Ø  Төслийн үр ашиг, өртгийн тооцоо

Хавсралтаар ирүүлэх шаардлагатай баримт бичиг:

Ø  Зээлдэгчийн анкет /цээж зурагтай/

Ø  Иргэн, хуулийн этгээдийн баримт бичгийн хуулбар, багийн тодорхойлолт

Ø  Компаний дүрэм

Ø  Өмнөх оны санхүүгийн тайлан

Ø  Татварын тодорхойлолт, Нийгмийн даатгалын тайлан болон тодорхойлолт

Ø  Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, зураг

Ø  Барьцаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Ø  Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, зураг

Ø  Төслийн шаардлагад тусгасан байгууллагуудад хугацаа хэтэрсэн  зээлийн өргүйг нотлох баримт бичиг, зээл өрийн үлдэгдэлтэй бол тус зээлтэй холбоотой баримт /зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга, тодорхойлолт, зээл зарцуулалтын тооцоо/

Төслийн бүрдэл бүрэн болсон тохиолдолд зээл хүссэн гар өргөдлийн хамт Сайншанд сумын ЗДТГ-н нэг цонхонд ЖДҮ, зээл хариуцсан мэргэжилтэнд ирүүлнэ үү. Утас: 95650550

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд