САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА
САЙНШАНД  СУМЫН  ЗАСАГ  ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол   улсын  Засгийн  газрын  2010 оны  “ Сумын  Засаг  даргын  тамгын  газрын  орон  тооны  хязгаарыг  тогтоох  тухай “ 223 дугаар  тогтоолоор  “... 20001-ээс  дээш  хүн  амтай суманд 22” гэж  заасны  дагуу  аймгийн  Засаг  даргын  2013 оны  04 дүгээр  сарын 22-ны  өдрийн “ Сайншанд  сумын  Засаг  даргын  тамгын  газрын  бүтцийг  шинэчлэн  батлах  тухай “ А/232 дугаар  захирамжаар Засаг  даргын  тамгын  газрын  бүтэц, бүдүүвчийг  1 дүгээр  хавсралтаар, хотын  Захирагчийн  ажлын  албаны  бүтэц, бүдүүвчийг  2 дугаар  хавсралтаар  баталсан. 
Монгол  улсын  Шинэчлэлийн  Засгийн  газрын  2012-2016 оны  үйл  ажиллагааны  мөрийн  хөтөлбөрт “... бүх  аймгийн  төв болон  15000-аас дээш  хүн  амтай  суурин  газрыг  улсын  зэрэглэлтэй  хот  болгон  өөрчлөх “ бодлогын  дагуу  “ Сайншанд  сумыг  улсын  зэрэглэлтэй  хот  болгох  шаардлагын  танилцуулга”-ыг  холбогдох   яаманд  хүргүүлсэн.

Засаг  даргын  тамгын  газар  нь  дор  дурьдсан  чиг   үүргийг   хэрэгжүүлэн   ажиллаж  байна.

ь  Сумын   эдийн  засаг, нийгмийн  хөгжлийн  стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл  зохиох, зохицуулах, хяналт  шинжилгээ  хийх, үнэлж  дүгнэх, бодлогын  удирдамжаар  хангах

ь  Засаг  даргаас  бүрэн  эрхээ  хэрэгжүүлэхэд  нь зохион  байгуулалт, эрх зүй, аж  ахуй  талаар  болон  төсвийн   байгууллагуудын үйл  ажиллагааг  уялдуулан  зохицуулах, нутгийн  захиргааны  байгууллагыг чиглүүлэн  удирдахад  нь Засаг  даргад  туслах

ь  Хурал, Засаг  дарга,  доод  шатны  нутгийн  захиргааны  байгууллагыг шаардлагатай  мэдээллээр  хангах

ь  Хууль  тогтоомж, Засгийн  газар, Хурал, Засаг  даргын  шийдвэрийг  биелүүлэх  үүрэг  бүхий байгууллага, албан  тушаалтанд   хүргүүлэх, хэрэгжилтийг  зохион  байгуулах, гүйцэтгэлд  нь хяналт  тавьж  үр  дүнг  тооцох

ь  Тамгын  газрын  бичиг  хэргийг  хөтлөх, байгууллага, иргэдээс  ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг  шийдвэрлэх  ажлыг  зохион  байгуулах

ь  Төрийн  захиргааны  ажилтныг бэлтгэх, давтан  сургах, мэргэшүүлэх, тэдний  ажиллах,  нөхцөл, нийгмийн  баталгааг  хангах  ажлыг  хууль  тогтоомжийн  хүрээнд  зохион  байгуулах

ь  Тухайн  шатны  Хурлын  хэвийн үйл  ажиллагааг  хангаж, аж  ахуйн  талаар  үйлчлэх


                                                                                      ЗАСАГ  ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗРЫН  БҮТЭЦ

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд