САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ

САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ,

 ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

1.      Монгол Улсын Үндсэн хууль

2.      Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль

3.      Төрийн албаны тухай хууль

4.      Төрийн албан тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

5.      Захиргааны ерөнхий хууль

6.      Архивын тухай хууль

7.      Авлигын эсрэг хууль

8.      Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс уртдчилан сэргийлэх тухай хууль

9.      Нийтийн сонсголын тухай хууль

10.  Зөрчлийн тухай хууль

11.  Авто замын тухай хууль

12.  Арбитрын тухай хууль

13.  Ахмад настны тухай хууль

14.  Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

15.  Дотоодын цэргийн тухай хууль

16.  Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль

17.  Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль

18.  Монгол улсын хилийн тухай хууль

19.  Монгол улсын хөгжлийн банкны тухай хууль

20.  Нялх балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль

21.  Олон улсын гэрээний тухай хууль

22.  Прокурорын тухай хууль

23.  Цагдаагийн албаны тухай хууль

24.  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль

25.  Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

26.  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

27.  Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

28.  Хөдөлмөрийн тухай хууль

29.  Төрийн нууцын тухай хууль

30.  Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

31.  Монгол хэлний тухай хууль

32.  “Монгол бичиг” үндэсний хөтөлбөр

33.  Байгууллагын нууцын тухай хууль

34.  Төрийн албан ёсны хэлний тухай хууль

35.  Хувь хүний нууцын тухай хууль

36.  Бусад холбогдох хууль, тогтоомжууд

37.  Захиргааны байгууллагын хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам /ЗГ-2017 оны 89 дүгээр тогтоол/

38.  Нэг цонхны үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай журам /ЗГ-ын 2013 оны 153 дугаар тогтоол/

39.  Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам /ЗГ-ын 2013 оны 411 дүгээр тогтоол/

40.  Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт /ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоол/

41.  Баримт бичгийн стандарт

42.  Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар

43.  Байгууллагын архив албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар

44.  Байгууллагын архивын дүрэм

45.  Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

46.  ББНШК-ын дүрэм

47.  Хөдөлмөрийн дотоод журам /Сумын Засаг даргын  2017 оны А/77-р захирамж/

48.  Зөв бичих дүрмийн ойлголтууд

49.  Журамласан 700 үг /Төрийн хэлний зөвлөлийн 2011 оны 01 дүгээр тогтоол/

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ:

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

1.      Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам /МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109-р зарлиг/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

1.      Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт, Албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах журам /УИХ-ын 2007 оны 09-р тогтоол/

2.      Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэглэлд адилтгах тухай /УИХ-ын 1995 оны 63 дугаар тогтоол/

3.      Ерөнхий менежерийн үүрэг гүйцэтгэх албан тушаалтныг тогтоох тухай /УИХ-ын 2003 оны 03-р тогтоол

4.      Төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоол/

5.      Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам /УИХ-ын 2003 оны 14-р тогтоол

6.      Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг батлах тухай /УИХ-ын 2008 оны 43-р тогтоол/

7.      Монгол улсын Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги /УИХ-ын 2004 оны 24-р тогтоол/

8.      Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам /УИХ-ын байнгын хорооны 2012 оны 05-р тогтоол/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1.      Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам /ЗГ-ын 1995 оны 96 дугаар тогтоол/

2.      Төрийн захиргааны албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, энэ талаар төрийн дээд шатны байгууллагад гомдол гаргах журам /ЗГ-ын 1995 оны 97-р тогтоол/

3.      Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам /ЗГ-ын 1995 оны 218-р тогтоол/

4.      Төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагч бэлтгэх, мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /ЗГ-ын 1997 оны 19-р тогтоол/

5.      Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам /ЗГ-ын 1997 оны 253 дугаар тогтоол/

6.      Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр /ЗГ-ын 1999 оны 96-р тогтоол/

7.      Зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай /ЗГ-ын 2000 оны 02-р тогтоол/

8.      Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийг томилох, чөлөөлөх журам /ЗГ-ын 2001 оны 131-р тогтоол/

9.      Төсвийн үр ашиггүй зардлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай /ЗГ-ын 2002 оны 200-р тогтоол/

10.  Төсвийн зарим ажил, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай /ЗГ-ын 2003 оны 233-р тогтоол/

11.  Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам /ЗГ-ын 2004 оны 112 дугаар тогтоол/

12.  Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал зэрэглэл /ЗГ-ын 2007 оны 354 дүгээр тогтоол/

13.  Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /ЗГ-ын 2010 оны 288 дугаар тогтоол/

14.  Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам /ЗГ-ын 2011 оны 62 дугаар тогтоол/

15.  Цэргийн албан хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам /ЗГ-ын 2011 оны 9 дүгээр тогтоол/

16.  Цэргийн албан хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам /ЗГ-ын 2011 оны 9 дүгээр тогтоол/

17.  Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам /ЗГ-ын 2014 оны 405 дугаар тогтоол/

18.  Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишиг /ЗГ-ын 2014 оны 332 дугаар тогтоол/

 

САЙДЫН ТУШААЛ

1.      Ээлжийн амралт олгох заавар /ЭМНХС-ын 2000 оны 166-р тушаал/

2.      Төрийн байгууллагын бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайлангийн үлгэрчилсэн загвар, Төсвийн байгууллагын бүтээгдэхүүн тодорхойлох заавар /Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 364-р тушаал/

3.      Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам /НХХ-ийн сайдын 2005 оны 55-р тушаал/

4.      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төслийн загвар, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төсөл боловсруулах заавар /Сангийн сайдын 2005 оны 49-р тушаал/

5.      Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар, санхүүгийн тайлан тохируулгын маягт, Санхүүгийн тайлан бэлтгэн гаргах аргачлал, Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох заавар, Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайлан гаргах журам /Сангийн сайдын 2006 оны 38-р тушаал/

6.      Төсвийн байгууллагын нэмэлт орлого болон зардлын хэмнэлтийг тооцох, зарцуулах, тайлагнах журам, Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны нэмэлт орлого, зардлын хэмнэлтийг тооцох хүснэгт /Сангийн сайдын 2007 оны 11-р тушаал/

7.      Төрийн жинхэнэ албанд анх орох мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэний болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам /ЭМС-ын 2009 оны 170 дугаар тушаал/

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

1.      Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журмыг мөрдүүлэхтэй холбогдсон зөвлөмж /МУ-ын Төрийн захиргааны албаны зөвлөлийн 1996 оны ТЗАЗ/01 дүгээр тогтоол/

2.      Төсвийн байгууллагын ерөнхий менежерийн үүрэг гүйцэтгэх дарга /захирал, эрхлэгч/-ыг сонгон шалгаруулах журам /ТАЗ-ийн 2003 оны 13 дугаар тогтоол/

3.      Төрийн албан хаагчийн тоо бүртгэл хөтлөх журам /ТАЗ-ийн 2004 оны 17-р тогтоол/

4.      Ажлын байрны тодорхойлолтын загвар, ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар /ТАЗ-ийн 2004 оны 34 дүгээр тогтоол/

5.      Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /ТАЗ-ийн 2004 оны 18 дугаар тогтоол/

6.      Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам /ТАЗ-ийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоол/

7.      Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам /ЗГ-ын 2009 оны 126-р тогтоол/Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам /ТАЗ-ийн 2010 оны 12 дугаар тогтоол/

8.      Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах аргачлал /ТАЗ-ийн 2011 оны 43 дугаар тогтоол/

9.      Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам /ТАЗ-ийн 2013 оны 86 дугаар тогтоол/

10.  Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар /ТАЗ-ийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоол/

11.  Төрийн үйлчилгээний албан удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /ТАЗ-ийн 2013 оны 60 дугаар тогтоол/

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

1.      Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай /УДШ-ийн 2006 оны 33-р тогтоол/

2.      Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.7 дахь хэсгийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай /УДШ-ийн 2007 оны 24-р тогтоол/

3.      Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам /ТАЗ-ийн 2003 оны 02-р тогтоол/Төрийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай /УДШ-ийн 2010 оны 08-р тогтоол/

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ДОТООД АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1.      Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын бүрэлдэхүүн, дунджыг тодорхойлох журам /ЗГ-ын 1994 оны 212 дугаар тогтоол/

2.      Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам /ЗГ-ын 1994 оны 212 дугаар тогтоол/

3.      Дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам /ЗГ-ын 1995 оны 228-р тогтоол/

4.      Төр, засгийн шугамаар гадаад дотоодын зочин төлөөлөгчдөд хүндэтгэлийн зоог барих, хүлээн авалт хийх зардлын норматив /ЗГ-ын 1999 оны 198-р тогтоол/

5.      Төр, засгийн шугамаар гадаад дотоодын зочин төлөөлөгчдөд бэлэг дурсгалын зүйл гардуулах, хүлээн авах, тайлагнах, зарцуулах журам /ЗГ-ын 1999 оны 198-р тогтоол/

6.      Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар /ЗГ-ын 2001 оны 41-р тогтоол/

7.      Хөдөлмөрийн хамтын маргааныг зуучлагчийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх журам /ЗГ-ын 2001 оны 78-р тогтоол/

8.      Төрийн албан хаагчийн албан ажлын унаа, өрөөний талбайн хэмжээ, тавилга хэрэгслийн нийтлэг жишиг /ЗГ-ын 2002 оны 120-р тогтоол/

9.      Нутгийн удирдлагын байгууллагын хувьсах зардлын хэмжээг тооцох аргачлал /ЗГ-ын 2002 оны 120-р тогтоол/

10.  “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийг захиалж байх тухай /ЗГ-ын 2004 оны 11-р тогтоол/

11.  Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам, Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцоход баримтлах хугацаа, жилд байгуулах элэгдлийн хэмжээ /ЗГ-ын 2005 оны 233-р тогтоол/

12.  Хууль, тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг дүгнэх, мэдээлэх журам /ЗГ-ын 2006 оны 160-р тогтоол/

13.  Албан тушаалын болон албан ажлын суудлын автомашин хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт /ЗГ-ын 2007 оны 349-р тогтоол/

14.  “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам /ЗГ-ын 2007 оны190-р тогтоол/

15.  Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам /ЗГ-ын 2010 оны 119-р тогтоол/

16.  Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам /ЗГ-ын 2013 оны 411-р тогтоол/

17.  Иргэн, хуулийн этгээдэд өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам /ЗГ-ын 2013 оны 54-р тогтоол/

18.  Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /ЗГ-ын 2014 оны 147-р тогтоол/

САЙДЫН ТУШААЛ

1.      Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлийг тодорхойлох тухай зөвлөмж /ЭМНХС-ын 2000 оны 128-р тушаал/

2.      Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах заавар /ЭМНХС-ын 2000 оны 213-р тушаал/

3.      Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /ЗГ-ын 2011 оны 01-р тогтоол/

4.      Дандаж цалин хөлс тодорхойлох журам /НХХС-ын 2005 оны 55-р тушаал/

5.      Албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Сангийн сайдын 2006 оны 64-р тушаал/

6.      Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журам /НХХС-ын 2008 оны 138-р тушаал/

7.      Торгууль шийтгэврийн хуудас хэрэглэх журам /СС, ХЗС, ГХС, БОНХС нарын хамтарсан 2013 оны 179/А/171/А/64/А/225-р тушаал/

 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ЗӨВШЛИЙН ГУРВАН ТАЛТ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

1.      Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлого /Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны 2012 оны 03-р тогтоол/

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

1.      Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам /ТӨХ-ны 2009 оны 232-р тогтоол/

ШАГНАЛ ОЛГОХ ЧИГЛЭЭР: 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

1.      Монгол улсын цол хүртээх, одон медалиар шагнах журам /МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71-р зарлиг/

2.      Монгол улсын төрийн шагналын дүрэм /МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2006 оны 302-р зарлиг/

3.      Сумын Засаг даргын 2009 оны 73 дугаар захирамж

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

Засгийн газрын хүндэт өргөмжлөл, гэрчилгээний тодорхойлолт, дүрэм батлах тухай /ЗГ-ын 1997 оны 51-р тогтоол/

1.      Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн тухай /ЗГ-ын 1997 оны 52-р тогтоол/

2.      Яам, агентлагаас олгох шагналын тухай /ЗГ-ын 1997 оны 53-р тогтоол/

3.      Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас олгох шагналын тухай /ЗГ-ын 1997 оны 54 дүгээр тогтоол/

4.      Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавьяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам /ЗГ-ын 2010 оны 172-р тогтоол/

5.      Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн нийтлэг тодорхойлолт ба дагалдах мөнгөн шагналын хэмжээ /ЗГ-ын 2012 оны 142-р тогтоол

6.      Сангийн яамны шагнал олгох журам /Сангийн сайдын 2013 оны 304-р тогтоол

7.      Хууль зүйн салбарын шагналын журам /ХЗС-ын 2013 оны А/73-р тушаал/

8.      Батлан хамгаалах яамны шагнаж урамшуулах журам /БХС-ын 2013 оны А/140-р тушаал/

9.      Барилга, хот байгуулалтын салбарын шагналын журам /БХБС-ын 2012 оны 46-р тушаал/

10.  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын шагналын журам /БСШУЯС-ын 2010 оны 451-р тушаал/

11.  Зам тээврийн салбарын шагнал олгох журам /ЗТЯС-ын 2012 оны 96-р тушаал/

12.  Уул уурхайн яамны нийтлэг шагнал олгох журам /ЗГ-ын 1997 оны 53-р тогтоол/

13.  Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын шагналын журам /МТШХХГ-ын даргын 2014 оны… тушаал/

14.  Хөдөлмөрийн салбарын шагналын журам /ХС-ын 2012 оны А/18-р тушаал/

15.  Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны шагнао олгох журам /ХАХНХЯС-ын 2012 оны А/78-р тушаал/

16.  Хөдөө аж ахуйн салбарын шагналын журам /ХААС-ын 2013 оны А/51-р тушаал/

17.  Эрүүл мэндийн салбарын шагнал олгоход мөрдөх журам /ЭМС-ын …. тушаал/

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

1.      “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр шагнах журам /ТАЗ-ийн 2009 оны 47-р тогтоол/

БУСАД БАЙГУУЛЛАГА

1.      Монгол улсын Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам

2.      Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох журам /СЗХ-ны 2007 оны 203-р тогтоол/

3.      Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын шагнал олгох журам

4.      МҮЭ-ийн холбооны шагналын журам /МҮЭ-ийн холбооны Ерөнхий Зөвлөлийн Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 29-р тогтоол/

5.      МЗХ-ны шагналын журам

6.      БТСГ-ын шагналын журам

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛ

 

1.      Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/201 дүгээр захирамж

2.       

Хоёр. Санхүү, төрийн сангийн тасгийн үйл ажиллагаанд дагаж

мөрдөгдөж буй  хууль, дүрэм, журмын жагсаалт

 

1.      Үндсэн хууль

2.      Төсвийн тухай хууль

3.      Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

4.      Шилэн дансны тухай хууль

5.      Статистикийн тухай хууль

6.      Хүн ам орон сууцны тооллогын тухай хууль

7.      Статистикийн салбарын эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл

8.      Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

9.      Засгийн газрын удирдлага, мэдээллийн системд мөрдөх журам

 

Гурав. Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг, Хөгжлийн бодлогын тасгийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөгдөж буй  хууль, дүрэм, журмын жагсаалт

 

1.      Үндсэн хууль

2.      Аж ахуйн ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

3.      Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль

4.      Хүнсний тухай хууль

5.      Байгууллагын нууцын тухай хууль

6.      Төрийн нууцын тухай хууль

7.      Архивын тухай хууль

8.      Ахуй болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль

9.      Үйлдвэрлэлийн технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

10.  Төрийн албаны тухай хууль

11.  Газрын төлбөрийн тухай хууль

12.  Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээний тухай хууль

13.  Рашааны тухай хууль

14.  Усны тухай хууль

15. 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд