САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН
МЭД
ҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

                                                                                                                                                  

1.Овог

2.Нэр:                                                  

3.Төрсөн он                                                   

4.Хүйс:                                                  

5.Төрсөн аймаг, сум, хот:                  

6.Одоогийн харьяалал:                    

7.Нийгмийн байдал:                           

8.Регистр №                                        

9.Боловсрол:                                      

10.Ажилладаг салбар:                        

11.Мэргэжил:                                       

12. Урьд болон одоо ажиллаж байгаа газар:

 

Ажлын газрын нэр

Хугацаа

Эрхэлсэн ажил

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

13.Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд: /Монгол улсын цол, одон, медаль/

 

Шагналын нэр

Хэдэн онд

 

 

 

 

14. Шагнуулах үндэс:        

 15. Ямар шагналаар шагнуулах хамт олны санал:   

16. Хамт олны саналын хувь:

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд