САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САЙНШАНД СУМЫН 2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР ХИЙГДСЭН АЖИЛД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

        2. Хог цэвэрлэгч машин –Хасагдсан

        3. Зүүнбаян тосгоны ундны усны эх үүсвэрийг цахилгаан нөөц үүсгэвэртэй болгох

“Зүүнбаян тосгоны  ундны усны жх үүсгэврийг цахилгааны нөөц үүсгэвэртэй болгох ажил”-ыг Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 дугаар тушаалын хавсралт “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын мөрдөн хэрэгжүүлсэн эсэхэд Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын  хавсралт  “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт шинжилгээ хийхэд:

Журмын заалт

Гүйцэтгэл

Авбал зохих хувь

Авсан хувь

1

1.1.Орон нутгийн хөгжлийн сан /цаашид ОНХС гэх/-г төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавих үйл ажиллагаанд энэ журмыг баримтална.

Төлөвлөх: Сайншанд сумын Засаг даргаар батлуулсан “Сайншанд сумын 2020 онд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө”-ний 5 дугаар ажил болон тусгагдсан ажил.

100

100

 Батлах: Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны “Сайншанд сумын 2020 оны төсөв батлах тухай” 24 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан.

100

100

 Хэрэгжүүлэх: Сайншанд сумын 2020 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг Сумын Засаг дарга С.Одбаяраар батлуулан Аймгийн Засаг даргад уламжлан Сангийн яаманд бүртгүүлж, төлөвлөгөөний дагуу ажилласан байна. Сайншанд сумын Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны А/161 дугаар захирамжаар уг ажлыг “Ингүүмэл-Оргил” ХХК-аар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулах эрхийг олгосны дагуу 2020 оны 06 дугааар сарын 19-ний өдөр          24 200 000 /хорин дөрвөн сая хоёр зуун мянган төгрөг/-ийн өртөгөөр гүйцэтгүүлэхээр Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Г.Тунгалагтуяа, Ингүүмэл-Оргил” ХХК-ийн захирал Д.Мөнхбаатар нар гэрээ байгуулан Сумын Засаг дарга С.Одбаяраар батлуулсан байна.

“Ингүүмэл-Оргил” ХХК нь гэрээний дагуу урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилтийн  70 хувь буюу 16 940 00  төгрөгийг 2020  оны  06  дугаар 26-ны өдөр шилжүүлж,   үлдсэн 30  буюу 7 260 000 төгрөгийг 2020 оны 10  дугаар сарын 27-ны өдөр  гүйцэтгэгч байгууллагад шилжүүлсэн байна.

100

100

Бүртгэх: Хөрөнгийг  “Зүүнбаян тосгоны Чандмань илч ХХК” –д шилжүүлэн 2020.10.28-нд бүртгэлжүүлсэн  байна.

100

100

Тайлагнах: ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын хэрэгжилтийн талаар сар бүрийн 25-ны дотор, мөн хагас бүтэн жилээр дээд байгууллагадаа тайлагнадаг.

100

100

Хяналт тавих: Худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн хөрөнгө хүлээлцэхэд биечлэн оролцож хяналт тавьсан. 

100

100

2

1.2.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд Төсвийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжийг үндэслэнэ.

       Гэрээ байгуулах тухай шийдвэр нь Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийнтухайхуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2,3, Төрийнболонороннутгийнөмчийнхөрөнгөөрбараа, ажил, үйлчилгээхудалданавахтухайхуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2,2 дахь заалт, сумын ИТХ 2020 оны “Сайншанд сумын  2020 оны  төсөвт зохицуулалт хийх тухай” 01  дүгээр тогтоолын  хоёрдугаар  тус тус  үндэслэгдсэн. Харин: Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2013 оны “Босго шинэчлэн тогтоох тухай” 68 дугаар тогтоолууд ороогүй болно.

100

70

3

1.3.ОНХС-ийн зорилго нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор суурьшилтай амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Энэхүү ажил нь нь  иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ундны усыг тасралтгүй хүргэхэд чиглэгдсэн  ОНХС-ийн зорилгыг бүрэн хангасан ажил

100

100

4

2.7.Энэ журмын 2.5 ба 2.6-д заасан ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ бүрийг тухайн шатны ИТХ хэлэлцэн батална.

Энэхүү ажил нь Багийн ИНХ-аар 113 иргэний санал авч 1-рт эрэмбэлэгдэж сумын ИТХ хэлэлцэн иргэдийн амьдралын хэрэгцээг хангахад зайлшгүй шаардлагатай ажил гэж олонхоороо дэмжсэн тул ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтад багтаж батлагдсан.

100

100

5

3.1.1.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан урт, дунд болон богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдсан байх;

Уг ажил нь “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.16.1-р арга хэмжээ, Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 31  дэх заалтад тусгагдсан ажлын хүрээнд хийгдсэн.

100

100

6

 3.1.2.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь тухайн орон нутгийн иргэдийн саналаар дэмжигдэж эрэмбэлэгдсэн байх;

Сайншанд сумын 5-р багийн иргэдээс 113 саналаар 1-рт эрэмбэлэгдсэн

100

100

7

3.1.3.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь хуульд заасны дагуу зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэлтэй, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ хийгдсэн, бусад холбогдох зөвшөөрөлтэй байх;

“Ингүүмэл-Оргил”ХХК-ийн ирүүлсэн үнийн саналыг үндэслэсэн.

100

100

9

3.1.5.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг өөр бусад эх үүсвэртэй уялдуулан төлөвлөсөн байх;

Санхүүжилт төсөвт өртөг нь бүрэн батлагдсан тул өөр эх үүсвэртэй уялдах шаардлага байхгүй.

100

100

10

3.1.6.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдан ажлын гүйцэтгэл нь баталгаажсан боловч тухайн онд санхүүжилт хийгдээгүй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ тус бүрийг нэгдсэн жагсаалтад оруулах;

Тухайн ондоо 24 200 000 төгрөгийн санхүүжилт бүрэн хийгдсэн.

100

100

11

 3.1.7.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ОНХС-ийн ажлын хэсэг нь тус сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр санал болгож буй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дараах өмчлөлтэй холбоотой асуудал болон хөрөнгийн ашиглалтын урсгал зардлыг тооцож, орон нутгийн төсөвт нөлөөлөх нөлөөллийн талаарх дүгнэлтийг гаргах;

Байхгүй 

100

0

12

4.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлд заасан чиг үүрэгт хамаарах энэ журмын 4.2-т зааснаас бусад хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хүрээнд барилга байгууламж барих, тоног төхөөрөмж худалдан авах, их засвар хийх ажлыг санхүүжүүлнэ.

Чиг үүргийн дагуу санхүүжүүлсэн.

100

100

15

5.1.Баг, хорооны Засаг дарга нь сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран өмнөх оны ОНХС-ийн үйл ажиллагааны үр дүн, тухайн онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг дараагийн төсвийн жилийн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тэргүүлэх ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний танилцуулгын хамт бэлтгэж баг, хороо, сум, дүүргийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2 дугаар сард багтаан олон нийтэд танилцуулна.

Танилцуулагдаагүй

100

0

31

6.4.Ажлын хэсэг нь баг, хороодоос ирсэн саналыг нэгтгэж эрэмбэлэхдээ дараах үзүүлэлтүүдийг харгалзан зөвлөмж, дүгнэлт гарган сум, дүүргийн Засаг даргад хүргүүлнэ. Үүнд:

6.4.1.Баг, хороодоос ирүүлсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь баг, хорооны иргэдийн олонхын саналаар дэмжигдсэн эсэх;

      Сайншанд сумын 2020 онд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний  төлөвлөөг  Сумын Засаг даргаар батлуулсан хэдий ч багийн ажлын албадаас ирсэн саналыг нэгтгэж эрэмбэлсэн жагсаалт гаргаагүй байна.   

        Сайншанд сумын 5-р багийн иргэдээс 113 саналаар      1-рт эрэмбэлэгдсэн

100

70

 6.4.2.Сум, дүүргийн хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдсан эсэх;

     Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байсан.

100

100

41

8.9.ОНХС-ийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэх суурь зардлыг тухайн жилийн Төсвийн тухай хуулиар батлагдсан төсвийн хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй.

Хэтрүүлээгүй

100

100

43

9.12.ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг хуульд заасны дагуу өмчлөлд бүртгэж авсан байгууллага нь ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг хариуцна.

Хөрөнгийг хуульд заасны дагуу Зүүнбаян тосноны Чандмань-Илч ХХК-ны данс бүртгэлд тусгуулж,  ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг хариуцуулан ажиллаж байна.

100

100

 

Үнэлгээ

100 хувь

17

70 хувь

2

30 хувь

0

0 хувь

2

Дундаж үнэлгээ

87,6

 

Зөвлөмж:

  1. Гэрээ байгуулах тухай шийдвэрийн үндэслэлд  Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2013 оны “Босго шинэчлэн тогтоох тухай” 68 дугаар тогтоолууд оруулах
  2. Өмнөх оны ОНХС-ийн үйл ажиллагааны үр дүн, тухайн онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад багтан ажлуудын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг дараагийн төсвийн жилийн аймаг, сумын Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тэргүүлэх ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалтын ажлуудын танилцуулгын хамт бэлтгэж мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2 дугаар сард багтаан олон нийтэд танилцуулах.  
  3. “Ингүүмэл Оргил” ХХК- нь гэрээнд заагдсан хугацаанд ажлыг гүйцэтгэн, байнгын ашиглалтад хүлээн авах тухай албан бичгийг 2020  оны 07 дугаар сарын 20 ний өдөр ирүүлсэн  хэдий ч хүлээн авах ажлын хэсгийг  2020 оны 07 дугаар сарын 31-ны  А/199 дүгээр захирамжаар байгуулж, 2020 оны 09 дүгээр 11-ний өдөр хүлээлэн авч акт үйлдсэн байна. ЦЦаашид цаг хугацаандаа ажлаа гүйцэтгэхэд онцгой анхаарч ажиллах
  4. Тус ажлыг ашиглалтад хүлээн авах  ажлын хэсгийн хурлын тэмдэглэлд гар үсгийн бүрдэл дутуу, баримт материалыг бүрэн гүйцэт бүрүүлэхэд анхаарах
  5. Сумын ОНХС-ийн ажлын хэсэг нь тус сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр санал болгож буй хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэсний дараах өмчлөлтэй холбоотой асуудал болон хөрөнгийн ашиглалтын урсгал зардлыг тооцож, орон нутгийн төсөвт нөлөөлөх нөлөөллийн талаарх дүгнэлтийг гаргаж байх.  

 

Гурав. Нэгдсэн дүн:

Ажлын нэр

Авбал зохих оноо

Авсан оноо

Эрэмбэ

1

Гэр хорооллын хуучин гэрэлтүүлгийн толгой солих ажил

100

91,33

1

2

Гэр хорооллын хуучин гэрэлтүүлэг шилжүүлж суурилуулах /3,5,6,8 дугаар баг/

100

91,33

1

3

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор авто машин худалдан авах

100

89,0

2

4

Төв цэцэрлэгт хүрээлэнд шинээр сүүдрэвч барих ажил

100

57,1

4

5

Зүүнбаян тосгоны задгай усан бассейны камерын ажил

100

87,6

3

6

Хог цэвэрлэгч машин

100

-

хасагдсан

7

Зүүнбаян тосгоны ундны усны эх үүсвэрийг цахилгаан нөөц үүсгэвэртэй болгох

100

87,6

3

 

Эцсийн дүн

100

84,0

 

 

 

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд