САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САЙНШАНД СУМЫН 2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР ХИЙГДСЭН АЖИЛД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

4. Төв цэцэрлэгт хүрээлэнд шинээр сүүдрэвч барих ажил

Төв цэцэрлэгт хүрээлэнд шинээр сүүдрэвч барих ажил нь Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны “Сайншанд сумын 2019 оны төсөв батлах тухай” 24 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан, сумын Засаг даргаар батлуулсан “Сайншанд сумын 2020 онд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө”-ний 4 дүгээр ажил болон тусгагдсан.  

“Төв цэцэрлэгт хүрээлэнд шинээр сүүдрэвч барих ажил”-ыг Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 дугаар тушаалын хавсралт “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын мөрдөн хэрэгжүүлсэн эсэхэд Засгийн газрын 2020 оны 206 дүгээр тогтоолын  хавсралт “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт шинжилгээ хийхэд:

Журмын заалт

Гүйцэтгэл

Авбал зохих хувь

Авсан хувь

1.

1.1.Орон нутгийн хөгжлийн сан /цаашид ОНХС гэх/-г төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавих үйл ажиллагаанд энэ журмыг баримтална.

Төлөвлөх: Сумын Засаг даргаар батлуулсан “Сайншанд сумын 2020 онд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө”-ний 4 дүгээр ажил болон тусгагдсан.  

100

100

 Батлах: Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны “Сайншанд сумын 2019 оны төсөв батлах тухай” 24 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан

100

100

 Хэрэгжүүлэх: Сайншанд сумын 2020 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг Сумын Засаг дарга С.Одбаяраар батлуулан Аймгийн Засаг даргад уламжлан Сангийн яаманд бүртгүүлж, төлөвлөгөөний дагуу ажилласан байна. Сайншанд сумын Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний А/46 дугаар захирамжаар уг ажлыг  гүйцэтгэх гүйэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг Сумын Засаг даргын орлогч О.Ганбатаар ахлуулан Худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхжаргалаар нарийн бичгийн дарга, гишүүдээр Хөгжлийн бодлогын тасгийн дарга Л.Олзбаяр, ЗАА-ны дарга Т.Отгонбаяр, Тохижилт Сайншанд ХТГ-ын нярав Б.Наранцэцэг нарын 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг томилж ажиллуулсан. Анхны хурлаараа 2020.03.02-ны өдөр ЗДТГ-ын сайтад мэдээлж 2020.03.06-ны өдрийн 12.00 цаг хүртэл материал хүлээн авахаар шийдвэрлэн дараагийн хурлыг 2020.03.30-нд хуралдуулж ирсэн 2 материалыг хэлэлцээд ажлын хэсгийн гишүүдийн 100 хувийн саналаар Энх Ариун Хүслэн ХХК-ийг сонгон шалгаруулж 2020.03.30-нд Сумын Засаг даргад ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хүргүүлжээ. Суын Засаг дарга эрх олгосны дагуу Сумын Засаг даргын 2020.04.02-ны А/96 тоот захирамжаар “шууд гэрээ байгуулан Энх Ариун Хүслэн ХХК-аар гүйцэтгүүлэх шийдвэр гаргсны дагуу 2020.04.10-ны өдөр Ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулж батлуулсан байна. Гэрээний хугацаа 2020.04.15-05.01-ний дотор, гэрээний өртөг 7800, 000 төгрөг.

Энх Ариун Хүслэн ХХК-аас 2020.04.07-ны 05 тоот албан бичгээр санхүүжилт хүссэн хүсэлтээ ирүүлснийг сумын Засаг дарга 2020.04.05-ны дотор санхүүжилт хийлгэхээр цохолт хийсний дагуу аймгаас санхүүжилт хүсч 2020.04.17-ны өдөр 7800,000 төгрөгийн орлого орсноор Ажил гүйцэтгэх гэрээний 4.2-д заасны дагуу 4680,000 төгрөгийг 2020.04.21-ний өдөр олгосон.

100

30

Бүртгэх: хийгдээгүй.

100

0

Тайлагнах: гэрээний хугацаанд ажил гүйцэтгээгүй тул Сумын ЗДТГ-ын даргын 2020.09.25-ны 3/987 тоот албан бичгээр ажлаа гүйцэтгэж, хүлээлгэн өгөх, өгөөгүй тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх  мэдэгдэл хүргүүлсэн.

100

0

Хяналт тавих: хэрэгжээгүй.

100

0

2

1.2.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд Төсвийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжийг үндэслэнэ.

Гэрээ байгуулах тухай шийдвэр нь Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтууд болон Засгийн газрын 2013 оны “Босго шинэчлэн тогтоох тухай” 68 дугаар тогтоол, сумын Иргэдийн хурлын 2019 оны “Төсөв батлах тухай” 24 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг  үндэслэсэн.

Харин Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиас заалт ороогүй болно.

100

100

3

1.3.ОНХС-ийн зорилго нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор суурьшилтай амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Энэхүү ажил нь хотын ногоон байгууламжинд иргэдийн амрах ая тухтай нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн  ОНХС-ийн зорилгыг бүрэн хангасан ажил.

100

100

4

2.7.Энэ журмын 2.5 ба 2.6-д заасан ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ бүрийг тухайн шатны ИТХ хэлэлцэн батална.

Энэхүү ажил нь Багийн ИНХ-аас эрэмбэлэгдэж гарсан санал биш боловч сумын Засаг даргаас оруулсан саналыг сумын ИТХ хэлэлцэн иргэдийн амьдралын хэрэгцээг хангахад зайлшгүй шаардлагатай ажил гэж олонхоороо дэмжсэн тул ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтад багтаж батлагдсан.

100

100

5

3.1.1.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан урт, дунд болон богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдсан байх;

Уг ажил нь “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.13.1-р арга хэмжээ, Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.13 дугаар тэргүүлэх зорилтын 86 дахь ажлын хүрээнд хийгдсэн.

100

100

6

 3.1.2.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь тухайн орон нутгийн иргэдийн саналаар дэмжигдэж эрэмбэлэгдсэн байх;

Иргэдийн эрэмбэлэгдсэн саналд тусгагдаагүй, Сумын Засаг даргын саналаар тусгагдсан.

100

0

7

3.1.3.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь хуульд заасны дагуу зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэлтэй, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ хийгдсэн, бусад холбогдох зөвшөөрөлтэй байх;

Энх Ариун Хүслэн ХХК-ийн ирүүлсэн үнийн саналыг үндэслэсэн.

100

100

9

3.1.5.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг өөр бусад эх үүсвэртэй уялдуулан төлөвлөсөн байх;

Санхүүжилт төсөвт өртөг нь бүрэн батлагдсан тул өөр эх үүсвэртэй уялдах шаардлага байхгүй.

100

100

10

3.1.6.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдан ажлын гүйцэтгэл нь баталгаажсан боловч тухайн онд санхүүжилт хийгдээгүй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ тус бүрийг нэгдсэн жагсаалтад оруулах;

Тухайн ондоо 7800 000 төгрөгийн санхүүжилт бүрэн хийгдсэн.

100

100

11

 3.1.7.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ОНХС-ийн ажлын хэсэг нь тус сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр санал болгож буй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дараах өмчлөлтэй холбоотой асуудал болон хөрөнгийн ашиглалтын урсгал зардлыг тооцож, орон нутгийн төсөвт нөлөөлөх нөлөөллийн талаарх дүгнэлтийг гаргах;

Байхгүй 

100

0

12

4.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлд заасан чиг үүрэгт хамаарах энэ журмын 4.2-т зааснаас бусад хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хүрээнд барилга байгууламж барих, тоног төхөөрөмж худалдан авах, их засвар хийх ажлыг санхүүжүүлнэ.

Чиг үүргийн дагуу санхүүжүүлсэн.

100

100

15

5.1.Баг, хорооны Засаг дарга нь сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран өмнөх оны ОНХС-ийн үйл ажиллагааны үр дүн, тухайн онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг дараагийн төсвийн жилийн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тэргүүлэх ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний танилцуулгын хамт бэлтгэж баг, хороо, сум, дүүргийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2 дугаар сард багтаан олон нийтэд танилцуулна.

Танилцуулагдаагүй

100

0

31

6.4.Ажлын хэсэг нь баг, хороодоос ирсэн саналыг нэгтгэж эрэмбэлэхдээ дараах үзүүлэлтүүдийг харгалзан зөвлөмж, дүгнэлт гарган сум, дүүргийн Засаг даргад хүргүүлнэ. Үүнд:

6.4.1.Баг, хороодоос ирүүлсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь баг, хорооны иргэдийн олонхын саналаар дэмжигдсэн эсэх;

Ажлын хэсэг нь багийн ажлын албадаас ирсэн саналыг нэгтгэж эрэмбэлэн сумын Засаг даргад хүргүүлсэн жагсаалтад энэ ажил тусгагдаагүй.

100

0

 6.4.2.Сум, дүүргийн хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдсан эсэх;

Цэцэрлэгт хүрээлэн дотор баригдахаар төлөвлөгдсөн тул газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмж тусгуулах шаардлагагүй байсан.

100

100

41

8.9.ОНХС-ийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэх суурь зардлыг тухайн жилийн Төсвийн тухай хуулиар батлагдсан төсвийн хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй.

Хэтрүүлээгүй.Ажил хийгдээгүй тул төсвийн 40 хувь хэмнэгдсэн.  

100

70

43

9.12.ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг хуульд заасны дагуу өмчлөлд бүртгэж авсан байгууллага нь ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг хариуцна.

Ажил хийгдээгүй тул өмчлөлд бүртгэх ажил хийгдэх боломжгүй.

100

0

 

Үнэлгээ

100 хувь

100

11

70 хувь

70

1

30 хувь

30

1

0 хувь

0

8

Дундаж үнэлгээ

 

57,1

Зөвлөмж:

  1. Гэрээ байгуулах тухай шийдвэрийн үндэслэлд  Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиас заалтыг оруулах.
  2. Журмын 3.1.2-д “ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь тухайн орон нутгийн иргэдийн саналаар дэмжигдэж эрэмбэлэгдсэн байх” гэж зээгдсан тул эрэмбэлэгдсэн ажлыг оруулах.
  3. Өмнөх оны ОНХС-ийн үйл ажиллагааны үр дүн, тухайн онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад багтан ажлуудын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг дараагийн төсвийн жилийн аймаг, сумын Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тэргүүлэх ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалтын ажлуудын танилцуулгын хамт бэлтгэж мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2 дугаар сард багтаан олон нийтэд танилцуулах.  
  4. Ажлын хэсэг нь багийн ажлын албадаас ирсэн саналыг нэгтгэж эрэмбэлэн сумын Засаг даргад хүргүүлсэн жагсаалтад ОНХС-ийн санхүүжилтаар хийгдэх бүх ажил тусгагдсан байх. 
  5. Батлагдсан, санхүүжилт авсан төсөл арга хэмжээг гэрээнд заагдсан хугацаанд хийлгэх, хяналтыг тавьж, цаг хугацаандаа хүлээн авч хэвших
  6. Хийгдээгүй, үр ашиггүй зарцуулагдсан санхүүжилтыг нөхөн төлүүлэх талаар хуль хяналтын байгууллагад хандах

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд