САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САЙНШАНД СУМЫН 2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР ХИЙГДСЭН АЖИЛД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

Хоёр. Хөрөнгө оруулалтын жагсаалтын дагуу хийгдсэн ажил бүрийн хэрэгжилт:

 

  1. Гэр хорооллын хуучин гэрэлтүүлгийн толгой солих ажил

“Гэр хорооллын хуучин гэрэлтүүлгийн толгой солих ажил”-ыг Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 дугаар тушаалын хавсралт “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын мөрдөн хэрэгжүүлсэн эсэхэд Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын  хавсралт “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт шинжилгээ хийхэд:

Журмын заалт

Гүйцэтгэл

Авбал зохих хувь

Авсан хувь

1

1.1.Орон нутгийн хөгжлийн сан /цаашид ОНХС гэх/-г төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавих үйл ажиллагаанд энэ журмыг баримтална.

Төлөвлөх: Сайншанд сумын Засаг даргаар батлуулсан “Сайншанд сумын 2020 онд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө”-ний 1 дүгээр ажил болон тусгагдсан ажил.

100

100

 Батлах: Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны “Сайншанд сумын 2020 оны төсөв батлах тухай” 24 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан.

100

100

 Хэрэгжүүлэх: Сайншанд сумын 2020 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг Сумын Засаг дарга С.Одбаяраар батлуулан Аймгийн Засаг даргад уламжлан Сангийн яаманд бүртгүүлж, төлөвлөгөөний дагуу ажилласан байна. Сайншанд сумын Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний А/103 дугаар захирамжаар уг ажлыг “Уртын-Уул” ХХК-аар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулах эрхийг олгосны дагуу 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр 117,444,181 /нэг зуун арван долоон сая дөрвөн зуун дөчин дөрвөн мянга нэг зуун наян нэг/ төгрөгийн өртөгөөр гүйцэтгүүлэхээр Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Г.Тунгалагтуяа, “Уртын-Уул” ХХК-ийн захирал Н.Нарантуяа нар гэрээ байгуулан Сумын Засаг дарга С.Одбаяраар батлуулсан байна.

         “Уртын-Уул”  ХХК нь 64,000,000 төгрөгийн санхүүжилтийг шилжүүлсэн.

100

100

Бүртгэх: Хөрөнгийг  “Тохижилт-Сайншанд” ХТГ-т шилжүүлэн 2020.12.01-нд бүртгэлжүүлсэн.

100

100

Тайлагнах: ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын хэрэгжилтийн талаар сар бүрийн 25-ны дотор, мөн хагас бүтэн жилээр дээд байгууллагадаа тайлагнадаг.

100

100

Хяналт тавих: Худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн хөрөнгө хүлээлцэхэд биечлэн оролцож хяналт тавьсан. 

100

100

2

1.2.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд Төсвийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжийг үндэслэнэ.

Гэрээ байгуулах тухай шийдвэр нь Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.23, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтууд болон Засгийн газрын 2013 оны “Босго шинэчлэн тогтоох тухай” 68 дугаар тогтоолд үндэслэгдсэн.

100

70

3

1.3.ОНХС-ийн зорилго нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор суурьшилтай амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Энэхүү ажил нь хотын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн  ОНХС-ийн зорилгыг бүрэн хангасан ажил.

100

100

4

2.7.Энэ журмын 2.5 ба 2.6-д заасан ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ бүрийг тухайн шатны ИТХ хэлэлцэн батална.

Энэхүү ажил нь Багийн ИНХ-аас эрэмбэлэгдэж гарсан санал бөгөөд 1813 иргэний санал авсан байна. Сумын Засаг даргаас оруулсан саналыг сумын ИТХ хэлэлцэн иргэдийн амьдралын хэрэгцээг хангахад зайлшгүй шаардлагатай ажил гэж олонхоороо дэмжсэн тул ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтад багтаж батлагдсан.

100

100

5

3.1.1.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан урт, дунд болон богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдсан байх;

Уг ажил нь “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.10.7-р арга хэмжээ, Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 21 дугаар зорилтод тусгагдсан ажлын хүрээнд хийгдсэн.

100

100

6

 3.1.2.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь тухайн орон нутгийн иргэдийн саналаар дэмжигдэж эрэмбэлэгдсэн байх;

Энэхүү ажил нь Багийн ИНХ-аас эрэмбэлэгдэж гарсан санал бөгөөд 1813 иргэний санал авсан байна.

100

100

7

3.1.3.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь хуульд заасны дагуу зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэлтэй, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ хийгдсэн, бусад холбогдох зөвшөөрөлтэй байх;

Сайншанд сумын гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн толгойг засварлаж шинэчлэх ажлын төсвийг хийлгэж батлуулсан бөгөөд 1,069,695 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий зураг төслийн зардлыг батлуулсан.

100

100

8

3.1.5.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг өөр бусад эх үүсвэртэй уялдуулан төлөвлөсөн байх;

Санхүүжилт төсөвт өртөг нь бүрэн батлагдсан тул өөр эх үүсвэртэй уялдах шаардлага байхгүй.

100

100

9

3.1.6.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдан ажлын гүйцэтгэл нь баталгаажсан боловч тухайн онд санхүүжилт хийгдээгүй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ тус бүрийг нэгдсэн жагсаалтад оруулах;

Тухайн ондоо 64,000,000 төгрөгийн санхүүжилт бүрэн шилжүүлсэн бөгөөд 2021 онд 53,444,181 төгрөгийг шилжүүлэхээр санхүүжилтийг баталсан.

100

100

10

 3.1.7.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ОНХС-ийн ажлын хэсэг нь тус сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр санал болгож буй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дараах өмчлөлтэй холбоотой асуудал болон хөрөнгийн ашиглалтын урсгал зардлыг тооцож, орон нутгийн төсөвт нөлөөлөх нөлөөллийн талаарх дүгнэлтийг гаргах;

Сумын ИТХ-ын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар гудамжны гэрэлтүүлгийн урсгал зардалд 59,096,4 төгрөгийн төсвийг баталсан.

100

100

11

4.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлд заасан чиг үүрэгт хамаарах энэ журмын 4.2-т зааснаас бусад хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хүрээнд барилга байгууламж барих, тоног төхөөрөмж худалдан авах, их засвар хийх ажлыг санхүүжүүлнэ.

Чиг үүргийн дагуу санхүүжүүлсэн.

100

100

12

5.1.Баг, хорооны Засаг дарга нь сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран өмнөх оны ОНХС-ийн үйл ажиллагааны үр дүн, тухайн онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг дараагийн төсвийн жилийн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тэргүүлэх ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний танилцуулгын хамт бэлтгэж баг, хороо, сум, дүүргийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2 дугаар сард багтаан олон нийтэд танилцуулна.

Танилцуулагдаагүй

100

0

13

6.4.Ажлын хэсэг нь баг, хороодоос ирсэн саналыг нэгтгэж эрэмбэлэхдээ дараах үзүүлэлтүүдийг харгалзан зөвлөмж, дүгнэлт гарган сум, дүүргийн Засаг даргад хүргүүлнэ. Үүнд:

6.4.1.Баг, хороодоос ирүүлсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь баг, хорооны иргэдийн олонхын саналаар дэмжигдсэн эсэх;

Ажлын хэсэг нь багийн ажлын албадаас ирсэн саналыг нэгтгэж эрэмбэлэн сумын Засаг даргад хүргүүлсэн.

100

100

 6.4.2.Сум, дүүргийн хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдсан эсэх;

Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байсан.

100

100

14

8.9.ОНХС-ийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэх суурь зардлыг тухайн жилийн Төсвийн тухай хуулиар батлагдсан төсвийн хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй.

Хэтрүүлээгүй

100

100

15

9.12.ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг хуульд заасны дагуу өмчлөлд бүртгэж авсан байгууллага нь ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг хариуцна.

Хөрөнгийг   хуульд  заасны  дагуу “Тохижилт-Сайншанд” ХТГ-ын өмчлөлд бүртгүүлж ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг хариуцуулан ажиллаж байна.

100

100

 

Үнэлгээ

100 хувь

100

13

70 хувь

70

1

30 хувь

30

0

0 хувь

0

1

Дундаж үнэлгээ

 

91,33

Зөвлөмж:

  1. Гэрээ байгуулах тухай шийдвэрийн үндэслэлд  Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиас заалтыг оруулах.
  2. Өмнөх оны ОНХС-ийн үйл ажиллагааны үр дүн, тухайн онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад багтан ажлуудын танилцуулгыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2 дугаар сард багтаан олон нийтэд танилцуулах.  
  3. Ажлын хэсэг нь иргэдээс гарсан саналыг багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулах.
  4. Сумын ОНХС-ийн ажлын хэсэг нь тус сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр санал болгож буй хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэсний дараах өмчлөлтэй холбоотой асуудал болон хөрөнгийн ашиглалтын урсгал зардлыг тооцож, орон нутгийн төсөвт нөлөөлөх нөлөөллийн талаарх дүгнэлтийг гаргаж байх.  

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд