САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САЙНШАНД СУМЫН 2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР ХИЙГДСЭН АЖИЛД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

САЙНШАНД СУМЫН 2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР ХИЙГДСЭН АЖИЛД

 ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

 

2021.05.25                                                                                                                                                                                             Сайншанд

Сайншанд сумын Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн А/117 дугаар захирамжаар Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулан Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн тасгийн дарга, Санхүү, төрийн сангийн тасгийн дарга, Нийгмийн бодлогын тасгийн дарга, ХАА-н тасгийн дарга, ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн, иргэний төлөөлөл нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг Сумын “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн 2020 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхээр томилсон.

Ажлын хэсэг  Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 дугаар тушаалын хавсралт “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын мөрдөн хэрэгжүүлсэн эсэхэд Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын  хавсралт “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу хяналт шинжилгээг 2020.05.13-21-ний өдрүүдэд хийлээ.

Сайншанд сумын Иргэдин Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 24 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2020 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг төсвийн хамт баталсан.  Уг жагсаалтад нийт батлагдсан төсөвт өртөг 725847,6 сая төгрөг, үүнээс 2019 оны шилжсэн хөрөнгө оруулалтаар 6 ажлын 384505,5 төгрөгийг санхүүжүүлэхээр батлагдсан нь 384505,5 төгрөг боловч хийгдэж ажлын төсөвт өртөгөөс 47379,3 төгрөгөөр илүү, 2020 онд шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалтын дгн 341342,1 төгрөг байхаар батлагдсан ч хийгдэх 7 ажлын нийт төсөвт өртөгөөс 1168,3 төгрөгөөр илүү батлагдсан байна. Харин 2020 онд олгох санхүүжилтын дүн таарч байгаа юм.  үүнээс “2019 оноос шилжсэн хөрөнгө оруулалт”  гэж 149421,8 төгрөгийг, 2020 онд “Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт” гэж 7 ажлын 226967,1 төгрөгийн хөрөнгийг баталжээ. Үүнээс батлагдсан төсөвт өртөгт багтах машин олдохгүй байна гэсэн шалтгаанаар “Хог цэвэрлэгч автомашин” авах ажлыг Сумын Иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурлын 2020.05.01–ны 01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар  хасуулж 6 ажил гүйцэтгэсэн байна.  Үүнд:

 

Нэг. Нийтлэг зааалтын хэрэгжилт:

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын заалт

Гүйцэтгэл

Авбал зохих хувь

Авсан хувь

1

5.10.Баг, хорооны Засаг дарга дараагийн төсвийн жилд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх энэ журмын 5.7-д заасан урьдчилсан жагсаалтад багтсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санал нэг бүрийг ИНХ-д танилцуулна.

Төлөвлөгдсөн 7 ажлаас 5 ажил нь багийн ИНХ-аар хэлэлцэгдсэн, эрэмбэлэгдсэн ажлууд байгаа ба Төв цэцэрлэгт сүүдрэвч барих ажил, Хог цэвэрлэх машин гэсэн 2 арга хэмжээ хэлэлцэгдээгүй байна.

100

70

2

5.12.Баг, хорооны ИНХ-ын дарга энэ журмын 5.10-д заасны дагуу танилцуулсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санал болон тухайн хурлын үеэр дэвшүүлсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санал тус бүрийг дэмжиж буй эсэхийг ил тод санал хурааж шийдвэрлэнэ.

Багийн ИНХ-ын дарга журмын дагуу танилцуулсан хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг ил тод байдлыг хангаж, гар өргүүлэн санал хурааж шийдвэрлэсэн байна.

100

100

3

5.13.Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний саналыг энэ журмын 5.12-т заасан санал өгсөн иргэдийн тоог баг, хорооны сонгуулийн насны иргэдийн нийт тоонд харьцуулсан харьцаагаар эрэмбэлсэн тэргүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний саналын жагсаалтыг ИНХ-ын тогтоолоор батална.

Хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг журмын дагуу жагсаалт болгон ИНХ-ын тогтоолоор баталж ирүүлсэн байна.

100

100

4

5.14.Баг, хорооны ИНХ-ын дарга энэ журмын 5.13-т заасан жагсаалтыг энэ журмын 6 дугаар хавсралтад заасан баг, хорооны ИНХ-ын тэмдэглэлд тусгана.

Багийн ИНХ-ын дарга энэ журмын 5.13-т заасан жагсаалтыг энэ журмын 6 дугаар хавсралтын дагуу багийн ИНХ-ын тэмдэглэл хөтөлж ирүүлжээ.

100

100

5

5.15.Баг, хорооны Засаг дарга энэ журмын 5.13-т заасан тогтоол болон энэ журмын 7 дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу бэлтгэсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ бүрийн танилцуулгыг энэ журмын 5.8-д заасан хугацаанд багтаан сум, дүүргийн Засаг даргад албан бичгээр хүргүүлнэ.

БагийнЗасаг дарга энэ журмын 5.13-т заасан тогтоол болон энэ журмын 7 дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу бэлтгэсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ бүрийн танилцуулгыг энэ журмын 5.8-д заасан хугацаанд багтаан сумын Засаг даргад албан бичгээр хүргүүлсэн байна.

100

100

6

5.9.Баг, хорооны ИНХ-ын дарга хурлын ирцийг бүртгэн оролцогчдоор гарын үсэг зуруулж, хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг энэ журмын 6 дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу хөтөлж, ИНХ-ын Тэргүүлэгчдийн гарын үсгээр баталгаажуулна.

Багийн ИНХ-ын дарга нар хурлын ирцийг бүртгэн оролцогчдоор гарын үсэг зуруулж, хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг журмын 6 дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу хөтөлж, багийн Засаг дарга, багийн ИНХ-ын дарга, тэргүүлэгчдийн гарын үсгээр баталгаажуулсан байна.  

100

100

7

6.1.Сум, дүүргийн Засаг дарга нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний саналыг нэгтгэн эрэмбэлж, төлөвлөх зорилго бүхий ажлын хэсгийг жил бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан сум, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар байгуулна.

6.2.Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн нь орон нутгийн хөдөө аж ахуй, байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан, төрийн сангийн мэргэжилтэн, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл болон бусад мэргэжилтнүүдийг багтаасан 7-оос доошгүй гишүүнтэй байна.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын саналыг нэгтгэн эрэмбэлж, төлөвлөх ажлын хэсгийг Сумын Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/111 дүгээр захирамжаар Сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулсан.

100

100

8

6.3.Ажлын хэсэг нь энэ журмын 5.13-т заасан баг, хорооны ИНХ-аас ирүүлсэн тогтоолоор батлагдсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ бүрийг хэлэлцэж,дараагийн төсвийн жилд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг жил бүрийн 6 дугаар сард багтаан боловсруулна.

Ажлын хэсэг нь энэ журмын 5.13-т заасан багийн ИНХ-аас ирүүлсэн тогтоолоор батлагдсан хөрөнгө оруулалтын санал бүрийг хэлэлцэн жагсаалтыг эцэслэн баталсан. Харин 6 сардаа багтаж чадаагүй. 

100

70

9

 6.5.Сум, дүүргийн Засаг дарга нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

Сумын Засаг дарга нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулаагүй

100

0

10

6.7.Сум, дүүргийн Засаг дарга нь Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг тухайн шатны ИТХ-д төсвийн төслийн хамт өргөн мэдүүлнэ.

6.8.Сум, дүүргийн ИТХ нь сум, дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ тус бүрээр хэлэлцэн энэхүү журмын 8 дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу батална.

Сумын Засаг дарга нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг сумын ИТХ-д төсвийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн.

Сумын ИТХ нь сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг арга хэмжээ тус бүрээр хэлэлцэн энэхүү журмын 8 дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу сумын  ИХ-ын  тогтоолоор баталсан.

100

100

11

6.9.Сум, дүүргийн Засаг дарга нь ИТХ-аар батлагдсан ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад иргэдийн өгсөн санал багтсан болон багтаагүй шалтгааныг тухайн саналыг ирүүлсэн баг, хорооны Засаг даргаар дамжуулан иргэдэд заавал мэдээлнэ.

Сумын Засаг дарга нь ИТХ-аар батлагдсан ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад иргэдийн өгсөн санал багтсан болон багтаагүй шалтгааныг тухайн саналыг ирүүлсэн багийн Засаг даргаар дамжуулан багийн ИНХ дээр иргэдэд мэдээлсэн баримт байхгүй

100

0

12

8.1.ОНХС нь аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төрийн санд данстай байх бөгөөд сангийн орлого, зарлагыг зөвхөн энэхүү дансаар дамжуулан гүйцэтгэнэ.

8.2.ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахад “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” болон түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, заавар, аргачлалыг дагаж мөрдөнө.

ОНХС нь сумын төрийн санд 1000061352400 тоот данстай бөгөөд сангийн орлого, зарлагыг зөвхөн энэхүү дансаар дамжуулан гүйцэтгэж байна.

ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахад “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” болон түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, заавар, аргачлалыг дагаж мөрдөн ажилласан.

100

100

13

8.3.Аймаг, нийслэлийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг аймаг, нийслэлийн түвшинд, сум дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг сум, дүүргийн түвшинд зохион байгуулна.

Сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтын дагуу худалдан авах ажиллагааг сумын Төрийн сангаар дамжуулан зохион байгуулсан байна.

100

100

14

8.5.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг Сангийн сайдын 2016 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 415 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-д зааснаар захиалагч байгууллагын хүсэлтийн дагуу аймаг, нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан нэгж, сум, дүүргийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан албан тушаалтан нь бодит гүйцэтгэлд үндэслэн санхүүжилтийн эрхийг олгоно.

Сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалт, Ажил гүйцэтгүүлэх гэрээний 4,2-д заасны дагуу 1 ажлын урьдчилгаа болгон нийт санхүүжилтын 60 хувийг, бусад 5 ажлын санхүүжилтыг  Сумын засаг дарга санхүүжилтын эрхийг өгч,  сумын ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын тасаг, худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн санхүүжилтыг олгож ажиллажээ.  

100

100

15

8.6.Энэ журмын 8.5-д заасан санхүүжилтийн эрхийн дагуу ОНХС-ийн Төрийн сан дах данснаас гүйлгээ хийх төлбөрийн хүсэлтийн баримтад аймаг, нийслэлийн хувьд 1 дүгээр гарын үсгийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрх шилжүүлсэн албан тушаалтан, 2 дугаар гарын үсгийг ерөнхий нягтлан бодогч, сум дүүргийн хувьд 1 дүгээр гарын үсгийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрх шилжүүлсэн албан тушаалтан, 2 дугаар гарын үсгийг Засаг даргын Тамгын газрын ахлах нягтлан бодогч тус тус зурна.

ОНХС-ийн Төрийн сан дах данснаас гүйлгээ хийх төлбөрийн хүсэлтийн баримтад сумын Засаг дарга 1 дүгээр гарын үсгийг, худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн  2 дугаар гарын үсгийг зурж гүйлгээ хийж байгаа нь энэ журмын 8.5-д заасан заалтыг зөрчсөн байна.

100

0

16

9.4.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналт, бүртгэл болон энэ журмын хэрэгжилтэд төв, орон нутгийн хууль, хяналт, дотоод ба хөндлөнгийн аудитын байгууллага, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын дэргэдэх хороо болон иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд Монгол Улсын Төрийн аудитын тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм батлах тухай” 483 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм” болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийн дагуу хяналт тавина.

ОНХС-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланг Төрийн аудитын газраар аудит хийлгэж зөрчилгүй санал дүгнэлтийг авсан.

100

100

17

9.12.ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг хуульд заасны дагуу өмчлөлд бүртгэж авсан байгууллага нь ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг хариуцна.

ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг чиг үүргийнх нь дагуу байгууллагуудад хуваарилан хөрөнгөнд нь бүртгүүлж,   ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг хариуцуулдаг.

100

100

 

Үнэлгээ

100 хувь

100

12

70 хувь

70

2

30 хувь

30

0

0 хувь

0

3

Дундаж үнэлгээ

 

77,6

Зөвлөмж:


  1. ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын саналыг нэгтгэн эрэмбэлж, төлөвлөх зорилго бүхий ажлын хэсэг нь энэ журмын 5.13-т заасан багийн ИНХ-аас ирүүлсэн тогтоолоор батлагдсан хөрөнгө оруулалтын санал бүрийг хэлэлцэн жагсаалтыг эцэслэн баталж, тухайн оны 6 сард багтан сумын Засаг даргад мэдээлж байхыг ажлын хэсгийн дарга анхаарах. 
  2. Сумын Засаг дарга нь ИТХ-аар батлагдсан ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад иргэдийн өгсөн санал багтсан болон багтаагүй шалтгааныг тухайн саналыг ирүүлсэн багийн Засаг даргаар дамжуулан багийн ИНХ дээр иргэдэд мэдээлэл өгөх, багийн ИНХ-ын тэмдэглэлд тэмдэглэсэн байх.
  3. Сумын Засаг дарга, ажлын хэсэг ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж хуралд өргөн барих.
  4. Сумын Засаг дарга нь ИТХ-аар батлагдсан ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад иргэдийн өгсөн санал багтсан болон багтаагүй шалтгааныг тухайн саналыг ирүүлсэн багийн Засаг даргаар дамжуулан багийн ИНХ дээр иргэдэд мэдээлж байх.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд