САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Уур амьсгал
 Уур амьсгал

Тус суманд өвлийн улирал харьцангуй богино, дулаавтар, хавар намар нь бусад улирлаас урт, хаврын улиралд хүчтэй ба онц аюултай шороон ба цасан шуурга нэлээд ажиглагдаж, зун нь халуун хуурай, хур тунадас бага унадаг онцлогтой.
Энэ сумын нутаг дэвсгэр болон Дорноговь нь өргөрөгийн 42-46о- т орших учир нийлмэл цацрагийн хэмжээ 120-140 ккал/см2 буюу 5028-5866 мдж/м2хүрдэг.
Салхины горимын хувьд тус сумын нутаг байнгын салхитай байх зүй тогтолтой бүс нутагт хамаардаг нь салхины нөлөөгөөр газрын гадаргын өгөршил он жилээр гүнзгийрэх, хөрсний чийгийн ууршил ихсэн, өвс ургамал жилээс жилд тачирсдаг үндсэн нөхцөлтэй.
Тус суманд ихэвчлэн баруунаасаа 9-11м/с салхилдаг, зарим үед 35м/сек хүртэл ширүүсч шороон шуурга шуурна. Хүчтэй салхитай /15м/сек-с хүчтэй/ өдрийн тоо Сайншанд сум орчимд 31 өдөр хүрдэг. Шороон шуурганы үргэлжлэх хугацаа 15 минутаас 2 цаг байдаг.
Сайншанд сум нь уур амьсгалын хуурай, нэн хуурай  мужид багтдаг.Аймгийн хувьд жилд 80 мм-с их хур тунадас унах магадлал 95%, 220мм-с их хур тунадас унах нь дөнгөж 5% байна. Хур тунадасны ихэнх нь буюу 84-95% дулааны улиралд, хамгийн бага буюу 0-2 мм нь өвлийн улиралд унана. Жилийн нийт хур тунадастай өдрийн тоо 56 байна. Агаарын жилийн дундаж температур +40+50С байна.

Ан амьтан, өвс ургамал

Манай нутагт агнуурын хөхтөн 21 зүйл, жижиг хөхтөн 20-иод зүйл, 88 зүйл шувуу, 12 зүйл мөлхөгчид амьдардаг. Манай орны сээр нуруутан амьтдын зүйлийн бүрэлдэхүүний 20 орчим хувь нь  Дорноговь аймагт нутагладаг. Заг, суль, харгана-хазаар өвс, хялганат, агь-өдлөг хялганат бүлгэмдэлтэй бэлчээрийг даган 12380 орчим хулан, 3280 орчим хар сүүлт, үетэн, агь-өдлөг хялганат бэлчээрт 1470 орчим аргаль, 100 гаруй янгир, агь-өдлөг хялгана, дэрст бэлчээрт дагуур огодой, бор туулай, бозлог тархан амьдардаг.
Ургамлын хувьд говийн цөлөрхөг хээрийн монгол өвс, монгол өвс, хазаар өвс, цөлөрхөг хээр голлох боловч монгол өвст-таанат, монгол өвс бударганат хээр, баглуурт буюу бор бударганат цөл нэлээд дэлгэрсэн. Чихэр өвс, заг, хайлааст, зэрэг модлог ургамал, харгана бударгана зэрэг бутлаг ургамал, таана, хөмөл, монгол өвс, хазаар баглуур, шарилж, ерхөг зэрэг нэг ба олон наст ургамал ургадаг.
Уулын орой, энгэр, хажуугаар шивээт хялгана - хазаар өвст, монгол өвс - боролзойт хэв шинжзонхилох ба нутгийн хойд талын тэгшивтэр хөндийгөөр хиаг - хазаар өвс, хялгана – жижиг үетэнт хэв шинжүүд зонхилно.
Эндхийн хүрэн хөрст хуурай хээрт жижиг үетэн - хиагт, хялгана - хазаар өвст, агьт бүлгэмдлүүд зонхилох ба тал хөндийн цайвар хүрэн ба бор хөрст цөлөрхөг хээрээр монгол өвс - хазаар өвст, монгол өвс - таанат, монгол өвс - бударганат, өдлөг хялганат, өдлөг хялгана - хазаар өвст, өдлөг хялгана - таанат, өдлөг хялгана - боролзойт эвшлүүд тохиолдоно.
Зүүнбаянгаас нефтийн хайгуулын өрөм хүртэл элс ихтэй, заг, бударгана тохиолдоно. Сайншандаас баруун тийш Галбын говь хүртэл үргэлжилсэн томоохон хотгоруудын хажуугаар монгол өвст юмуу гол төлөв бударгана-монгол өвст, бударганат болон дэрст цөлийн ургамалжилттай. 15-20 км өргөнтэй өргөргийн дагуу сунаж тогтсон Хөвсгөлийн элсний район нь тэр орчмын ургамалжилтанд өвөрмөц төрхийг бүрдүүлнэ.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд