САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Хотын төвд мал маллахыг хориглохоор захирамжийн төсөлд иргэд та бүхний саналыг авч байна

Монгол  улсын Засаг  захиргаа  нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.1.6 “л”, 29.2 дахь заалт, Хот тосгоны эрх зүйн байдлыг  хангах  тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Мал  амьтны  гоц  халдварт  болон  халдварт  өвчнөөс  хүн, мал, амьтныг  урьдчилан  сэргийлэх, хотын ногоон  байгууламжийг  хамгаалах  зорилгоор  сумын  төвийн  нутаг  дэвсгэр,  гэр  хорооллын  захаар  мал оруулах,  маллахыг  хориглосугай.

2. Мал оруулах, маллахыг хориглосон бүсийн зураглалыг хавсралтаар баталсугай.

3. Нийтийн  эзэмшлийн зам  талбай, орчны  бүс  нутагт  мал бэлчээрлүүлэхгүй  байхыг малчин,  мал  бүхий иргэдэд  үүрэг  болгосугай.

4. Энэхүү  захирамжийг  олон нийтэд  мэдээллэж  ажиллахыг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө  аж  ахуйн тасгийн  дарга /Б.Цэцэг-Очир/-д  даалгасугай.

5. Захирамжийн  хэргэжилтэд  хяналт  тавьж  ажиллахыг  сумын Засаг  даргын орлогч /О.Ганбат/-д  даалгасугай.

 

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд