САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДОТООД ЖУРАМ
Сайншанд  сумын  Засаг  даргын  тамгын   газрын 
дотоод журмыг   2009  оны 02-р сарын     -ний өдрийн
хамт олны   хурлаар хэлэлцэж батлав.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН
ЗАСАГ  ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗРЫН
ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл:

1. Тус  байгууллагын  дотоод  журам  нь  Монгол  улсын  Үндсэн  хууль   болон  бусад хууль  тогтоомжийн   хүрээнд  үндэслэнэ.

    2. Дотоод журмын зорилго нь: Төрийн  албаны  стандартыг  сахих, хөдөлмөрийн сахилгыг  бэхжүүлэх, албан  хаагчдын  үйл  ажиллагааг  оновчтой  зохион байгуулах, хөдөлмөрийн бүтээмж чанар, хариуцлагыг  дээшлүүлэх,  тэдний  нийгмийн  баталгааны  асуудлыг шийдвэрлэх,  хууль эрх зүйн орчинд  зохицуулагдаагүй асуудлыг  байгууллагын   захиргаа  удирдлагууд, албан   хаагчдын   хоорондын  харилцааг шийдвэрлэхэд  оршино.

    3. Хөдөлмөрийн   харилцаанаас   үүссэн аливаа асуудал, маргааныг байгууллагын  захиргаа,  Монгол  улсын  хууль  түүнд  нийцүүлэн  гаргасан  эрх  зүйн  актуудыг  үндэслэн энэхүү  дотоод  журмын  дагуу  шийдвэрлэнэ.

    4.  Дотоод журмын  биелэлтэнд  байгууллагын  захиргаа, хамт  олон  хяналт  тавина.

    5. Дотоод журмыг боловсруулахдаа доорх хууль тогтоомжуудад үндэслэнэ.

     Монгол Улсын Үндсэн хууль
     Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль
     Монгол Улсын Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль
     Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль
     Монгол Улсын Иргэний хууль
     Монгол улсын Нийгмийн даатгалын тухай  хууль
     Монгол улсын Архидан  согтуурахтай  тэмцэх тухай хууль
     Монгол улсын Тамхины  хор  хөнөөлтэй  тэмцэх  тухай  хууль
     Хамтын гэрээ 
      6. Дотоод   журам  хэлэлцэн   батлагдсан   өдрөөс   эхлэн   хүчин   төгөлдөр   мөрдөгдөж эхлэх  ба  энэхүү  дотоод   журмыг   тус  байгууллагын   бүх  албан  хаагчдад  нэгэн  адил  үйлчилж,  дагаж   мөрдөнө.

Хоёр. Засаг  даргын  тамгын  газрын  дотоод  үйл ажиллагаа: 

2.1 Засаг  даргын  тамгын  газрын  төрийн  захиргаа, төрийн  үйлчилгээний  албан  хаагчид  ажлын  байрны  тодорхойлолт, иргэний  эрх зүйн гэрээ байгуулан  ажиллаж  байгаа  гэрээт  ажиллагсад   ажил  үүргийн  хуваарийн  дагуу  үйл  ажиллагаагаа  явуулна.

2.2  Засаг  даргын  тамгын  газрын  бүтцийг  аймгийн  Засаг  даргын   захирамжаар  батлана. Байгууллагын  хэвийн  үйл  ажиллагааг   хангах  зорилгоор  ажиллах  үйлчилгээний  албан  хаагчдыг  батлагдсан  төсөв, цалингийн  сан,  орон  тоонд  багтаан  ажиллуулна.

2.3 Засаг   даргын  тамгын газрын  ажилтан   бүр ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарийн дагуу  үйл  ажиллагаа  явуулна. Ажлын байрны тодорхойлолт , ажил  үүргийн хуваарь  нь  эрхийн  актаар  батлагдсан  байна.

2.4 Дэс, туслах түшмэл нар эрхэлсэн ажлын чиглэлээр бодлогын төсөл боловсруулах, мэргэжлийн тодорхой хүрээнд бодлого хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг бие даан шийдвэрлэх   зарчимыг   үйл  ажиллагаандаа  баримталж  ажиллана.

       2.5  Засаг    даргын   тамгын   газрын төрийн   захиргааны   албан   хаагчдын    үйл   ажиллагааны   үр    дүнг  Төрийн албаны тухай хуулийн 19  дүгээр  зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн   2007  оны   48  дугаар  тогтоолоор   батлагдсан   журмыг   баримтлан    үнэлж   дүгнэнэ. Төрийн  үйлчилгээний  болон  гэрээгээр   ажиллагсадын  үйл  ажиллагааны  үр  дүнг   зохих   гэрээний   биелэлтийг   харгалзан  дүгнэнэ.

Гурав. Ажилд томилох,чөлөөлөх, халах

3.1  Төрийн   албан  тушаалд  анх   орох   иргэнийг   Төрийн   албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан шаардлага   болон   16 дугаар   зүйлд   заасан   болзолыг   хангасан   иргэнийг, Төсвийн байгууллагын  удирлага   санхүүжилтийн   тухай   хуулийн 5.1.3,   48 дугаар   зүйлд заасан зарчмыг   баримтлан, Төрийн   албаны  салбар  зөвлөлийн   зөвшөөрлийг    үндэслэн   авч   ажиллуулна.

3.2  Засаг   даргын  тамгын   газрын   ажилтанг   ажлаас   чөлөөлөх, халахад   Монгол   улсын   Төрийн   албаны   тухай   хууль, Хөдөлмөрийн   тухай хууль  бусад   холбогдох  хууль тогтоомжийг   үндэслэнэ.

3.3 Төрийн захиргааны албан тушаалд туршилтын   хугацаагаар   томилогдсон албан хаагч төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх ба шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд туршилтын хугацаанд цаашид  үр  бүтээлтэй  ажиллаж  чадахаа   харуулсан  нөхцөлд   Төрийн захиргааны албан  хаагчийн  тангараг  өргөж   төрийн  жинхэнэ  албан  хаагч  болно.

3.4 Төрийн  захиргааны болон төрийн үйлчилгээний   албан хаагчдыг сумын Засаг  даргатай  зөвшилцсөний  үндсэн  дээр  төсвийн   Ерөнхий менежер   буюу   Засаг   даргын  тамгын   газрын   даргын   тушаалаар   ажилд томилж,  тэдгээртэй   үр   дүнгийн гэрээ болон  хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллана.

3.5  Шинээр ажилд орж байгаа   албан   хаагчдад     Засаг   даргын   тамгын  газрын бүтэц, зохион байгуулалт, дотоод журам, байгууллагын нууцын тухай журам, ажлын байрны тодорхойлолт,  албан хаагчийн   үр   дүнгийн  гэрээ  байгуулах,  үнэлж   дүгнэх журам, цалингийн хэмжээ, бусад  нэмэгдэл олгох  зэрэг   асуудлыг  танилцуулна. Шаардлагатай гэж үзвэл ажилд орох иргэнээс мэргэшлийн болон гадаад хэл, компьютерийн түвшин тогтоох шалгалт  авч  болно.

3.6  Төрийн   албаны  тухай   хуулийн  23, 24, 25   дугаар   зүйлд   заасны   дагуу Төрийн захиргааны албан хаагчийг захиргааны санаачилгаар албан тушаал бууруулах, эсвэл төрийн албанаас   чөлөөлөх,  төрийн албанаас түр чөлөөлнө.

     3.7   Төрийн   үйлчилгээний   албан   хаагчдыг  Хөдөлмөрийн хуульд  заасан үндэслэлээр ажлаас нь чөлөөлөхөөс гадна хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, гэрээнд тусгасан  ноцтой   зөрчил  гаргасан,  ёс  зүйн хэм хэмжээг зөрчвөл ажлаас нь халах бөгөөд  энэ тохиолдолд тэтгэмж олгохгүй.
     3.8  Ажлаас чөлөөлөгдөж, халагдаж байгаа ажилтанд тооцооны хуудас өгч ажил төрлийн болон санхүү, эд,  аж ахуйн талаар тооцоо   хийлгэн   холбогдох   хүмүүсээр   гарын  үсэг зуруулж   дууссаны   дараа   шийдвэрийг   үндэслэн    нийгмийн   даатгал   болон эрүүл мэндийн даатгалын  дэвтэрт  бичилт  хийн,  анкетыг  өгнө.

Дөрөв: Засаг  даргын  тамгын  газрын  эрх,  үүрэг

    4.1 Засаг  даргын  тамгын   газар нь Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн байгууллагын   удирдлага  санхүүжилтийн   тухай  хууль,  Хөдөлмөрийн   тухай   хууль   бусад хууль  тогтоомжид  заасан  төсвийн   байгууллага / ажил олгогчын/- ын эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Тав. Төрийн  албан  хаагчийн эрх,  үүрэг

    5.1. Төрийн   захиргааны албан хаагч нь Төрийн албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан нийтлэг үүрэг хүлээж 14 дүгээр зүйлд заасан нийтлэг эрх эдлэхээс гадна бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан ажилтны эрх, үүргийг эдэлнэ.
   
5.2. Төрийн   үйлчилгээний  албан хаагч нь Төрийн   албаны   тухай  болон  Хөдөлмөрийн   тухай  хуулийн   6 дугаар  зүйлд   заасан   ажилтны   эрх эдэлж,  үүрэг хүлээнэ.

Зургаа. Үйл  ажиллагааг төлөвлөж, үнэлж  дүгнэх

6.1   Засаг   даргын   тамгын  газар,  багийн   ажлын  алба  нь  сар  бүр  нийлүүлэх  ажил  үйлчилгээ  болон   төлөвлөгөөтэй  ажиллана.

6.2 Засаг   даргын   тамгын   газрын  ажлын  жилийн  төлөвлөгөөг  дараахь   бодлогын   баримт    бичигтэй   уялдуулан   төлөвлөнө.

     Байгууллагын  хэтийн  төлөвлөгөө
     Төр, засгийн тухайн  үеийн   бодлого, зорилт
     Дээд  байгууллагын   тогтоол, шийдвэрийн  заалт
     Сумын  Хурлын  шийдвэр, тухайн   жилд   дэвшүүлсэн  зорилт
     Аймаг,  сумын Засаг  даргын  бүрэн  эрхийн  хугацааны   үйл  ажиллагааны  хөтөлбөр, төлөвлөгөө
     Ерөнхий  менежер, төсвийн  ерөнхийлөн  захирагчтай   байгуулсан  гэрээ
     Иргэд, албан  хаагчдын   санал,  санаачилга
6.3  Мэргэжилтэн, албан хаагчид   дараа   жилийн  эдийн   засаг, нийгмийг   хөгжүүлэх үндсэн  чиглэлд  оруулах  асуудлыг  холбогдох  байгууллагуудаас    авч,  бодлогын  хэмжээнд  боловсруулан 12 дугаар сарын 15-ны дотор   Ерөнхий менежерт өгнө.  Ерөнхий   менежер   тэдгээрийг   нэгтгэн   дараа оны 1 дүгээр сарын   05-ны дотор   Засаг  даргад   танилцуулж,  сумын  Хурлаар  хэлэлцүүлэн  батлуулна.

6.4 Мэргэжилтэн,  албан хаагчид  үр  дүнгийн   гэрээний  биелэлтийн явц, үр дүнг улирал, бүтэн   жилээр   гаргаж,  зөвлөгөөнөөр  хэлэлцэж,  дүгнэлт  хийнэ.

6.5  Мэргэжилтэн, албан  хаагчид Засаг даргын тамгын  газрын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын  биелэлтийг  улирал   бүрийн   сүүлийн   сарын  22-ны дотор, жилийн ажлын   тайланг 12 дугаар сарын 15-ны дотор   Дотоод  ажил  хариуцсан  мэргэжилтэн, Хууль  зүйн  мэргэжилтэнд   ирүүлнэ. /Санхүү Эдийн засгийн зарим тоо баримтыг дараа оны 1 дүгээр сарын 05-ны дотор тодотгон өгнө/

6.6   Ерөнхий   менежер, эсвэл менежер   төрийн   албан   хаагчидтай   улирал  бүрийн  эцэст   үр   дүнгийн  гэрээний   биелэлтийг   явц   байдалтай  холбогдсон    асуудлыг хэлэлцэж, холбогдох   арга   хэмжээг  авч ажиллана. Шаардлагатай   гэж   үзвэл   Ерөнхий менежер   эсвэл   нэгжийн   менежер   төрийн    жинхэнэ  албан хаагчийн гэрээний биелэлтэнд   хагас жил, эхний   9 сарын   байдлаар   хяналт-шинжилгээ   хийнэ.  Төрийн  албан    хаагчдын   үр   дүнгийн  гэрээний   биелэлтийг   бүтэн   жилээр   үнэлж   дүгнэнэ.

6.7   Иргэдэд  үйлчлэх   үйлчилгээний  талаар   Төрийн   албан  хаагчдын   нэр   дээр   иргэдээс удаа  дараа гомдол  гаргасан тохиолдолд, гомдлын нөхцөл шалтгааныг судлан үзсэний  үндсэн   дээр    буруутай   нь тогтоогдвол  төрийн   албан   хаагчийн   үр  дүнгийн  гэрээг  дүгнэх   үнэлгээг  нэг   шат   бууруулан  дүгнэнэ.

6.8   Албан   хаагчдад   шагнал,  урамшил   олгох   болон   ажлыг нь   дүгнэхдээ   тухайн    жилд    олон   удаа  эрүүл   мэндийн   байдлаас    эмийн   чөлөө  авсан  болон огт эрүүл  мэндээс   шалтгаалсан    чөлөө   авахгүй   ажиллаж   байгааг   гол   үзүүлэлтийн    нэг   болгон   харгалзан  үзнэ.

6.9  Ерөнхий менежер /нэгжийн менежер/ нь  төрийн албан хаагчийн   үр дүнгийн гэрээний  биелэлтийг  дүгнэж  өгсөн  үнэлгээг   үндэслэн   дараах   арга   хэмжээ  авч  хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

А. Албан тушаалд дэвшүүлэх буюу энэ тухай саналаа эрх бүхий албан тушаалтанд гаргах
Б. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зэрэг дэвийг алгасуулах буюу хугацаанаас нь өмнө олгох  талаар   уламжлах
В. Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал олгох
Г. Цалингийн шатлалыг алгасуулж нэмэгдүүлэх
Д. Дараагийн шатлалын цалин олгох
Е. Өөрийнх нь хүсэлтээр сэлгэн ажиллуулах
Ж. Зохих шатны сургалтанд хамруулах
З. Албан тушаал бууруулах
И. Дутагдал буй мэдлэг чадвар олгох сургалтанд хамруулах

6.10  Албан   хаагч   нь  үр   дүнгийн  гэрээгээр “А” үнэлгээ  авсан бол албан тушаалын  үндсэн   цалингийн   80 хувь, “В” үнэлгээ   авсан   бол  албан   тушаалын  үндсэн  цалингийн   60  хүртэл   хувиар   урамшуулна.

Долоо. Дотоод   ажлын   зохион   байгуулалт

     7.1  Долоо   хоног   бүрийн   1 дэхь   өдрийн 08.30 минутанд  мэдээллийн цагтай байна.

7.2 Мэдээллээр  өнгөрсөн 7 хоногт гүйцэтгэсэн ажил, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын    биелэлтээ   танилцуулж,  ирэх   7  хоногт   гүйцэтгэх   ажлын   талаар  холбогдох   үйл   ажиллагаа   болон   арга   хэмжээг  товлоно.

7.3    Засаг    даргын   тамгын   газрын   ажиллах   цагийн   хуваарь   өглөө  09.00-13.00, 13.00-14.00-д   ажилчдын  үдийн  цай,  өдөр 14.00-18.00 цаг хүртэл    ажлын  таван  хоногт ажиллана.  Албан   хаагчид  ажилд ирэх, завсарлах, ажлын   цагын   дундуур   гадуур албан ажлаар   явах  цаг, ажлын  өдөр дуусахад жижүүрт   тухай  бүрт нь  бүртгүүлнэ.

7.4  Гадуур ажлаар   явахдаа   мэргэжилтэн   бүр   Засаг   даргын  тамгын   газрын   даргад,  багийн   бүртгэл   мэдээллийн   ажилтнууд  багийн  Засаг  даргадаа  мэдэгдэхээс  гадна  аль байгууллагад  ажиллах,  холбоо  барих  утасны   талаар   жижүүрийн  гадуур  ажлын   дэвтэрт зайлшгүй  тэмдэглүүлнэ.

7.5  Засаг   даргын     тамгын   газрын   ажлын   төлөвлөгөөний   биелэлтийг   улирал, жилээр   гаргаж,   удирдлага,  хамт   олонд   танилцуулж   дүгнэлт   хийж    ажиллахаас    гадна   Засаг  даргын  тамгын  газрын  албан   хаагчдын   зөвөлгөөнийг   жилд   2   удаа   хийж, шийдвэр гарган санал, шүүмжлэлийн мөрөөр авсан арга хэмжээг дараагийн зөвөлгөөнд   мэдээлж   байна.

7.6   Албан    хаагчийн  ээлжийн  амралтын   хуваарийг   жил   бүрийн   6 дугаар   сард  багтаан   өөрийнх   саналыг  авч  сумын    Засаг   даргатай  зөвшилцсөний   үндсэн   дээр  Засаг   даргын   тамгын   газрын  дарга   боловсруулж  батлуулна.

Найм.  Захиргааны  түр  чөлөө олгох

    8.1 Ажил   олгогч   нь   ажилтны   хүсэлтээр   1-30 хоног хүртэл   “Түр”   чөлөө  олгож ажлын   байрыг  хадгална. Чөлөө  олгохдоо  холбогдох   албан   тушаалтан    чөлөөний   хуудас   бичиж    тамга   тэмдэг   дарж,   гарын   үсгээ   зурж   олгоно.

8.2. Чөлөөг    онцгой   нөхцлөөс   бусад   үед   өөрийн  биеэр  ирж  авна.  Чөлөөг  утсаар  авахыг хориглоно.

    8.3  Чөлөө авсан, өвчний   учир  эмнэлгийн   хуудас авсан   албан   хаагч   энэ   тухайгаа    жижүүрт    мэдэгдэж    бүртгүүлнэ.

8.4  Албан хаагчид буюу тэдний гэр бүлд гачигдал, хүндэтгэн үзэх  шалтгаан тохиолдсон үед 1-2  хоногийн    чөлөөг  Засаг  даргын  тамгын  газрын  дарга,  7-оос  дээш    хоногийн чөлөөг   сумын  Засаг  даргын  зөвшөөрлөөр   Засаг  даргын  тамгын  газрын  дарга    чөлөөний   хуудсаар  олгоно.  Гачигдал   тохиолдсон үед  цалинтай, бусад тохиолдолд цалингүй чөлөө олгоно.

8.5 Зайлшгүй шаардлагатай гачигдал тохиолдолд үед захиргааны түр чөлөө олгоно. Үүнд:
-   Эхнэр, нөхөр, үр  хүүхэд, аав, ээж/ төрсөн  болон  хадам/, эхнэр/нөхөр/-ийн  төрсөн  ах  дүүс, эмээ,  өвөө  нас барвал  өөрийн  орон  нутагт  ажлын  5 хүртэл  хоног,  өөр  орон  нутагт  10 хүртэл  хоног 
-  Төрийн   албан  хаагч  өрөө болон асрамжинд нь байдаг эхнэр, нөхөр, үр хүүхэд эцэг эх,  төрсөн   ах   дүү   Улаанбаатар   болон бусад оронд  шинжилгээ оношлогоо хийлгэх, эмнэлэгт хэвтэх  бол   10  хүртэл  хоног
-  Төрийн  албан  хаагч  өөрөө  эсвэл  өөрийн  үр  хүүхэд нь хурим  хийвэл  ажлын  5хүртэл   хоног
-    Шинэ  хүүхэдтэй  болсон  бол   ажлын  5 хоног
-  Эхнэр, нөхөр, үр  хүүхэд, аав, ээж/ төрсөн  болон  хадам/, эхнэр/нөхөр/-ийн  төрсөн  ах  дүү   өвчний   улмаас  гадаад   орны  эмнэлэгт  авч  явахад  14  хоног 

8.6  Ажилтан   нь   удаан   хугацаагаар    эмчлүүлэх   шаардлагатай,   хүнд    өвчтэй   гэр бүлийн  гишүүнээ   асрах   зэрэг   ар    гэрт   нь    гачигдал    тохиолдсон   бол    зайлшгүй нөхцөл    шалтгааныг   тодруулсны   үндсэн  дээр   Засаг   даргын  тамгын   газрын   дарга   сумын  Засаг  даргатай   зөвшилцсөний   үндсэн   дээр  хуулинд  заасан хугацаанаас дотогш  /1 жил хүртэл/ хугацаагаар   чөлөө  олгож  болно.

8.7  Захиргааны чөлөө авсан ажилтан, чөлөө   авсан   шалтгаан    арилмагц    өргөдөлд  заасан хугацаанд ажилдаа  ирэх ба ирэх боломжгүй болбол чөлөө авсан албан тушаалтандаа   ажлын 1 өдөрт багтаан “заавал”  мэдэгдэнэ. Мэдэгдээгүй тохиолдолд   ажил   тасалсанд   тооцно.

8.8  Хугацаандаа  мэдэгдээгүй  тохиолдолд   уг  шалтгааныг судлан үзэж тухайн өдрийн   ажлын   цагийг  тасалсан  эсэхийг  шийднэ.

8.9 Захиргааны чөлөө хэтрүүлсэн ажилтныг ажлаа хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй тасалсанд тооцно.

8.10  Ажлын   цагаас   хожимдох,  таслах,  цагаас  өмнө  явах, өрөө тасалгаагаар сэлгүүцэх   зэргээр   ажлын   цагийг   үр   бүтээлгүй    өнгөрүүлэхийг   хатуу хориглоно.

Ес. Цалин хөлс

    9.1. Төрийн албан  хаагчдад  цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал, тусламж, тэтгэмж, нөхөх  төлбөр  олгохдоо  Монгол   улсын  Төрийн   албаны   тухай   хуулийн 28, 29, 30, 31, 32 дугаар  зүйл   бусад   холбогдох  хууль   тогтоомж,  эрх   зүйн  актыг  үндэслэнэ.

    9.2. Төрийн албан хаагчдын цалинг Монгол улсын   Засгийн   газрын   тогтоолоор    баталсан   цалингийн сүлжээ, жишгийг үндэслэн төрийн албан хаагчийн  ажлын  үр  дүнг  харгалзан тогтооно.

9.3 Албан хаагчдын цалин хөлсийг тогтоосон хугацаанд олгох ба цалин  хөлс  шинэчлэгдсэн   тохиолдол   бүрт   албан   хаагч  албан   тушаалын   үндсэн цалин, түүний нэмэгдэлийн   талаар   мэдээлэл  авна.

Арав.  Шагнал, урамшилын  талаар

10.1 Эрхэлсэн ажил албандаа үнэнч шудрага хөдөлмөрлөж, ажилдаа өндөр амжилт гаргаж, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчдыг дор дурьдсанаар шагнаж урамшуулна.

А. Засаг даргын “Өргөмжлөл” 20000 төгрөг
Б. Сумын “Хөдөлмөрийн аварга” 50000 төгрөг

10.2  Монгол   улсын   Төрийн дээд шагналаар   шагнагдсан   албан   хаагчдад 100.0 мянган  төгрөгтэй  тэнцэхүйц  хэмжээний  бэлэг  дурсгалын зүйл олгоно.

10.3 Төрийн байгууллагад тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй олон жил /10-аас доошгүй/ ажилласан төрийн албан хаагчид насны ой, тэмдэглэлт үйл явдлыг тохиолдуулан, мөн шинээр гэр бүл болоход нь байгууллагаас 100.0 мянган төгрөг   хүртэл  үнэ бүхий зүйлийг дурсгаж  болно.

10.4 Албан    хаагчдад   сахилгын   шийтгэлгүйд    тооцох   хугацаа    дуусаагүй   байхад   шагнал   урамшуулал   олгохгүй.

10.5 Албан   хаагч    нь   өөрийн   ажил үүргийн   хуваарийн   дагуу   болон   бусад чиглэлээр   шинэ   санал, санаачлага   гаргаж түүнийгээ   амжилттай   хэрэгжүүлсэн,  ажил үүргийн   хуваарийн   дагуу   бус   боловч   тухайн    цаг   үеийн   чухал   шаардлагатай ажлыг хийж   гүйцэтгэсэн, тэр   нь   төлөвлөсөн  зардлыг   бууруулсан   тохиолдолд   тухайн   албан хаагчид   тамгын  газрын   хөрөнгийн   боломжийг   үндэслэн   шагнаж   урамшуулна.

Арван нэг. Албан хаагчид тусламж олгох

11.1 Төрийн
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд