САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН
МЭД
ҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

                                                                                                                                                  

1.Овог

2.Нэр:                                                  

3.Төрсөн он                                                   

4.Хүйс:                                                  

5.Төрсөн аймаг, сум, хот:                  

6.Одоогийн харьяалал:                    

7.Нийгмийн байдал:                           

8.Регистр №                                        

9.Боловсрол:                                      

10.Ажилладаг салбар:                        

11.Мэргэжил:                                       

12. Урьд болон одоо ажиллаж байгаа газар:

 

Ажлын газрын нэр

Хугацаа

Эрхэлсэн ажил

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

13.Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд: /Монгол улсын цол, одон, медаль/

 

Шагналын нэр

Хэдэн онд

 

 

 

 

14. Шагнуулах үндэс:        

 15. Ямар шагналаар шагнуулах хамт олны санал:   

16. Хамт олны саналын хувь:

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд