САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН
МЭД
ҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

                                                                                                                                                  

1.Овог

2.Нэр:                                                  

3.Төрсөн он                                                   

4.Хүйс:                                                  

5.Төрсөн аймаг, сум, хот:                  

6.Одоогийн харьяалал:                    

7.Нийгмийн байдал:                           

8.Регистр №                                        

9.Боловсрол:                                      

10.Ажилладаг салбар:                        

11.Мэргэжил:                                       

12. Урьд болон одоо ажиллаж байгаа газар:

 

Ажлын газрын нэр

Хугацаа

Эрхэлсэн ажил

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

13.Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд: /Монгол улсын цол, одон, медаль/

 

Шагналын нэр

Хэдэн онд

 

 

 

 

14. Шагнуулах үндэс:        

 15. Ямар шагналаар шагнуулах хамт олны санал:   

16. Хамт олны саналын хувь:

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд