САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Сайншанд   сумын    Засаг    дарга    бөгөөд    хотын    захирагчийн    2012 -2016 оны    “ Хөгжлийн  төв  Сайншанд”  тогтвортой  хөгжлийн  хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх, шууд  ардчилал, иргэний  оролцоог хөгжүүлэх,  төр, иргэний  нийгмийн  хамтын  түншлэлийг  сайжруулах, иргэний  боловсролын  чиглэлээр  соён  гэгээрүүлэх, чадавхижуулах үндсэн  зорилтын   хүрээнд   харилцан   зөвшилцсөний   дагуу 2014 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Хамтран ажиллах санамж бичгийн үйл ажилагааны чиглэл:

Нэг. Сайншанд  хотын  эдийн  засгийн  хөгжлийн  2014-2025 он  хүртэл  хөгжүүлэх  хэтийн  төлөвлөгөөний  төслийг  боловсруулахад  хамтран  ажиллах

Хоёр. Орон  нутгийн  хөгжлийн  сангийн  хөрөнгө  оруулалтын  худалдан  авах  ажиллагааны  үнэлгээний  хорооны  гишүүнээр  ажиллах /А3 гэрчилгээтэй/ , үйл  ажиллагааны  явц,  гүйцэтгэлд  хөндлөнгийн  хяналт  тавьж  ажиллах

Гурав. Сайншанд  хотын  гэр  хорооллын  дахин  төлөвлөлтийн  судалгааны  ажилд  иргэдээс  санал  авах, хэлэлцүүлэг, ярилцлагыг  хамтран  зохион  байгуулах

Дөрөв. Сайншанд  хотын  хөгжлийн  тулгамдаж  буй  асуудлууд  болон тэдгээрийг  шийдвэрлэх  асуудлаар , нутгийн  захиргааны  байгууллагын  үйлчилгээний  чанар, хүртээмжийн  талаар  сэтгэл   ханамжийн   талаарх  асуудлаар   иргэдээс  санал  асуулга  авах, судалгаа  хийх  ажлыг  хамтран  зохион  байгуулах 

Тав. Хотын  иргэдийн  оролцоог  нэмэгдүүлэх,  идэвхжүүлэх, “ Сайншанд  сонсож  байна” 70523737 лавлагаа, мэдээллийн  утсаар  дамжуулах  болон  бусад  хэлбэрээр иргэдийн  санал, хүсэлтийг  хүлээн  авах,  тэдэнд  үзүүлэх  үйлчилгээний  өнөөгийн    түвшинд  хүрсэн  ололт  амжилтаа  улам  бататган  сайжруулах, мэдээлэл  түгээх  шинэ  загваруудыг  нэвтрүүлэхэд харилцан санал бодлоо солилцож ажиллах

Зургаа.  Ил  тод  байдал, иргэдийн   оролцооны  хүрээнд нийтийн  эрх  ашгийг  хөндсөн  аливаа  шийдвэрийн  төсөлд  иргэдийн  саналыг  авах, зөвлөлдөх, иргэний  танхимаар  хэлэлцүүлэх  арга  хэмжээг  хамтран  зохион  байгуулах

Долоо. Иргэдтэй уулзах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний мэдлэгийг дээшлүүлэх талаар төрөл бүрийн сургалтыг үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу хамтран зохион байгуулах

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд